Mediapolku

Lapsia harjoittelemassa videohaastatteluiden tekemistä.

Mediakasvatusmateriaaleja osaamisen kuvausten toteuttamisen tueksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa on laadittu medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen edistämiseksi osaamisen kuvaukset. Kuvaukset ilmaisevat, millainen pedagoginen toiminta edistää lasten medialukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja mitä oppilaiden tulisi osata perusopetuksessa.

Kuvausten käyttöönoton tueksi on laadittu medialukutaidon opettajien oppaat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, vuosiluokille 1—6 ja vuosiluokille 7—9. Oppaat koostuvat käytännön esimerkeistä ja pedagogisista mallinnuksista.

Aiemmin tuotettuja mediakasvatusmateriaaleja voi yhtä lailla hyödyntää kuvausten mukaisessa kasvatuksessa ja opetuksessa. Materiaaleja on koottu oheen oppaita vastaavien ikäryhmien ja kuvausten mukaisten pää- ja osa-alueiden alle. On hyvä huomata, että myös muiden ikäryhmien osioista voi löytyä sovellettavia ideoita, teknisen toteutuksen vinkkejä tai kasvattajalle tarkoitettuja materiaaleja.

Ruotsinkielisten oppaiden ilmestymisen yhteydessä myöhemmin syksyllä 2021 julkaistaan vastaava ruotsinkielinen listaus.

Osaamisen kuvaukset ja oppaat sekä muuta kehittämisohjelman tukea löydät osoitteesta www.uudetlukutaidot.fi.

Sisällysluettelo

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

Median tulkinta ja arviointi

Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin tutkia, ymmärtää ja tulkita mediaa sekä esittää kysymyksiä nähdystä ja kuullusta. Medialukutaitoon kuuluu myös oman median käyttämisen tarkasteleminen ja mediakokemusten jakaminen. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot on jaoteltu neljän teeman alle: mediasisältöjen tulkinta, median vaikutusten ymmärtäminen, media tietolähteenä ja minä median käyttäjänä.

Mediasisältöjen tulkinta

Mediasisältöjä ovat kaikki viestit, joita mediavälineillä tuotetaan, käytetään ja välitetään, esimerkiksi tekstiviestit, elokuvat, valokuvat, pelit ja uutiset. Mediasisältöjen tulkinnan taidoissa on kysymys taidoista käyttää, lukea, ymmärtää ja tulkita erilaisia mediasisältöjä. Seuraavien tehtävien kautta lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin ja mediavälineisiin, tutkitaan sisältöjä yhdessä ja opetellaan tekemään omia tulkintoja.

Materiaaleja ja tehtäviä median peruskäsitteistön opetteluun ja median ja medialaitteiden tutkimiseen 

Luotettavan tiedon metsästäjät. Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta. Tehtävä 1. Mediat tutuksi, s. 6. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2018.

Mediakartantuntijat. Tunteita ja mediaa käsittelevä materiaali mediakasvatukseen. 2. Mitä kaikkea on media? s. 6—7. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2016.

Ihmekännykkä. Tehtävä puhelimen ja sen käyttötapojen tutkimiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen harjoituslehtinen. Lehtiin tutustuminen, s. 4. Aikakausmedia. 2019.

Materiaaleja ja aineistoja kuvien tarkasteluun ja tulkintaan

Taideteokset verkossa. Taidekuvia tarkasteltaviksi ja tulkittaviksi. Ateneum.

Virtuaalisia museovierailuja. Helsingin kaupunginkirjasto.

Kuvaa, kuvittele, kerro. Tehtävä kuvien tulkintaan. Mediakasvatuskeskus Metka.

Vinkki! Hyödynnä myös kirjastojen e-kuvakirjoja.

Materiaaleja elokuvan ja audiovisuaalisen kerronnan tarkasteluun ja tulkintaan

Elokuvapolku – Esipolku. Elokuvia ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen esimerkiksi elokuvan rakenteen ja äänimaailman tarkasteluun ja äänimaiseman tekemiseen. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalit. Media- ja taidekasvatuksen oppimateriaaleja. Esimerkiksi tehtäviä äänen tarkasteluun audiovisuaalisessa kerronnassa. AV-arkki.

Materiaaleja ja tehtäviä tarinoiden tutkimiseen

Satuja, mediaa ja monilukutaitoa – mediasatutuokioita kirjaston ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Monilukutaitoa tukeva kokonaisuus, jossa mediaa hyödynnetään satujen parissa.Helsingin kaupunginkirjaston pedagoginen tiimi, Mediakasvatuskeskus Metka. 2018.

Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen harjoituslehtinen. Kuvittaminen ja tarinallistaminen, s. 7. Aikakausmedia. 2019.

Materiaaleja ja tehtäviä pelien tarkastelemiseen ja pelaamiseen

Pelittää! Tehtävä peleistä. Mediakasvatuskeskus Metka.

Pelit ja pelikasvatus, osa 2: Pelit varhaiskasvatuksessa. Mediakasvatusseura.  

Aparaattisaari. Materiaali medialukutaidon opettelemiseen pelin keinoin. Helsingin kaupunki. 2015.

Median vaikutusten ymmärtäminen

Media on läsnä lasten arjessa monin tavoin. Se näkyy ympäristöissä laitteina ja sisältöinä, mutta myös leluissa ja vaikkapa vaatteissa. Mediakokemukset voivat inspiroida leikkimään mediahahmoja. Osa mediasisällöistä pyrkii tietoisesti vaikuttamaan yleisöön. Mainosten tarkoitus on saada ostamaan, ja toisinaan mediasta voi tarttua huomaamattakin matkaan monenlaisia mielikuvia ja käsityksiä. Mediaa ja sen vaikutuksia voi tutkia ja tarkastella yhdessä seuraavien tehtävien kautta.    

Elokuvapolku – Esipolku. Elokuvia ja tehtäviä mainoselokuvien tarkasteluun. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali.  Oivallus 53. Tutkimusmatkalla lelukuvastoihin. Tehtävä mainosten välittämien stereotypioiden tarkasteluun. Helsingin kaupunki. 2018.

Mainosetsivät. Tehtävä mainosten tutkimiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.  

Tunnista mainonta ostopoluilla. Artikkeli kuluttajakasvatuksen tueksi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Media tietolähteenä

Lasten kanssa mediaa voi käyttää tietolähteenä. Internetistä voi etsiä tietoa lapsia kiinnostavista ja askarruttavista kysymyksistä. Medialaitteita voi hyödyntää tiedon rakentamisessa monin tavoin. Ympäristöstä voi tehdä havaintoja ja tallentaa ne vaikkapa puhelimeen ottamalla kuvia ja tarkastelemalla niitä myöhemmin. Tehtävät johdattavat käyttämään mediaa tiedon lähteenä ja rakentamisessa.

Materiaaleja ja tehtäviä tiedon etsimiseen ja rakentamiseen median avulla

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Oivallukset 66. Ääniä luonnosta ja 67. Monipuolista tiedonhakua. Helsingin kaupunki. 2018.

Miten tutkin? Mediataide kasvattaa! -oppimateriaali. AV-arkki.

Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen harjoituslehtinen. Luontohavainnot s. 8—9. Aikakausmedia. 2019.

Materiaaleja ja tehtäviä sadun ja toden tarkastelemiseen mediassa

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Oivallukset 29. Kuvasta toiseen ja 52. Totta vai tarua? Helsingin kaupunki. 2018.

Mikä on totta? Mediataide kasvattaa! -oppimateriaali. AV-arkki.

Kamerakynäpedagogiikan hyödyntämisestä asioiden tutkimisessa ja tiedon rakentamisessa

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Kamerakynän hyödyntämisestä Oivallukset 40, 71, ja 82. Helsingin kaupunki. 2018.

Kamerakynän pedagogiikka. Opettajan käsikirja. Kiesiläinen, Ismo. 2017.

Minä median käyttäjänä

Jo pienen lapsen mediasuhdetta ja sen rakentumista voi tukea antamalla lapsille tilaa käsitellä mediakokemuksiaan ikävaiheelle sopivin ilmaisukeinoin, esimerkiksi leikkimällä, piirtämällä ja juttelemalla yhdessä lasten kanssa mediasisällöistä. Kiinnostuksen osoittaminen lasten media-arkea kohtaan tekee kokemuksista arvokkaita. Suuri osa mediakokemuksista syntyy kodeissa, ja oheiset tehtävät ja materiaalit tukevat mediakokemusten käsittelyä perheissä. Ne soveltuvat käsiteltäviksi myös hyvinvoinnin teemojen yhteydessä.

Mielenkuvittajat -opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Toimintaidea: Kuvalliset mediat s. 4. Tehtävä erilaisten medioiden ja oman mediankäytön tarkasteluun. Mediataitoviikko. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Miltä tuntuu? Materiaali tueksi median herättämien kokemusten ja tunteiden käsittelemiseen. Mediataide kasvattaa! -oppimateriaali. AV-arkki.

Media meidän perheessä -esite. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Media alle 3-vuotiaan arjessa. Opas ja keskusteluaineisto vanhemmille. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2012.

Mainiot Mediaperheet – opas lasten ja vanhempien mediahetkiin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2012.

Median tuottaminen

Median tuottaminen tarkoittaa taitoa tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Median tuottamisen taidot on jaoteltu luovaan ilmaisuun, vaikuttamiseen, tiedon välittämiseen ja oman roolin tarkastelemiseen median tuottajana.

Luova ilmaisu

Lapsia kannustetaan omaan luovaan ilmaisuun median parissa. Lopputulosta tärkeämpää on kokeileminen ja yhdessä tekemisen ilo. Lasten omat kiinnostuksenkohteet tekemisen tavoissa ovat hyvä osallisuutta vahvistava lähtökohta. Median tuottamista voi harjoitella digitaalisilla mediavälineillä tai hyödyntämällä vaikkapa kynää ja paperia kuvien tekemiseen tai erilaisia esineitä äänimaailmojen kokeilemiseen.

Materiaaleja ja tehtäviä kuvilla kertomiseen

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Oivallus 1. Valokuvatarinat. Helsingin kaupunki. 2018.

Kuvaa, kuvittele, kerro. Tehtävä kuvien hyödyntämiseen kerronnassa. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja ja tehtäviä äänimaailmojen tekemiseen

Äänitaidetta lasten kanssa. Sintonen, Sara ja Erfving, Emilia. 2018.

Elokuvan äänet. Elokuvapolku – Esipolku. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Kuunnelmatyöpaja. Mediakasvatuskeskus Metka.

Ääni lehden kuvalle. Mediakasvatuskeskus Metka.

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Oivallus 20. Äänimaisemat. Helsingin kaupunki. 2018.

Materiaaleja videoiden tekemiseen

Meidän jutusta tuttu. Opas videoiden tuottamiseen leikillisesti pienten lasten ryhmissä. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Materiaaleja ja ohjeita digitarinan tekemiseen

Digitarina. Ohjevideo digitarinan tekemiseen. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Materiaaleja ja tehtäviä animaatioiden tekemiseen

Animaatio. Elokuvapolku – Esipolku. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Leffamestarit. Sirkusaiheiset animaatiotyöpajat päiväkodeille. Valveen elokuvakoulu. 2011/2013.

Animaatioharjoituksia. Mediakasvatuskeskus Metka. 

Pala-animaatio. Mediakasvatuskeskus Metka. 

Kehon kieputin. Tehtävä piksallaation, erään stop-motion-animaation muodon, tekemisestä. Mediakasvatuskeskus Metka. 

Vaikuttaminen

Media on väline, jonka kautta voi osallistua omien ja yhteisten asioiden hoitamiseen ja vaikuttaa asioihin. Median avulla lapsia voi rohkaista kertomaan mielipiteitään ja ajatuksiaan ja osallistumaan yhteiseen toiminnan suunnitteluun ja päätöksiin. Mediaa voi hyödyntää monin tavoin apuna kaikkien ajatusten näkyviksi tekemisessä.

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen. Osio 2. Tukea osallisuuteen ja vahvuuksien tunnistamiseen, s. 19. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2018.

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Oivallus 43. Hei, me äänestetään!  Helsingin kaupunki. 2018.

Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen harjoituslehtinen. Mielipiteen ilmaisu, s. 17. Aikakausmedia. 2019.

Tiedon välittäminen

Media on tiedon välittämisen kanava. Helpot journalistiset sisällöt, kuten uutisten tekeminen tutustuttavat lapsia toimittajien työhön ja tiedon välittämiseen median avulla. Samalla voidaan oman tekemisen kautta tutkia, miten tieto oikein syntyy.

Lasten uutiset. Materiaali omien uutisten tekemiseen. Valveen elokuvakoulu.

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Oivallus 31. Lasten uutiset. Helsingin kaupunki. 2018.

Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen harjoituslehtinen. Haastatteleminen s. 13 ja Valokuvaaminen s. 14. Aikakausmedia. 2019.

Koneet käyntiin. Mediakasvatusopas varhaiskasvatukseen ja alakouluun.  Aikakausmedia. 2021.

Lasten lehtikone. Työkalu lehden tekemiseen. Aikakausmedia.

Minä median tuottajana

Samaan tapaan kuin omaa mediankäyttöä lasten kanssa voi tarkastella omaa median tuottamista: mikä medialaite on lapsesta kiinnostava ja millainen tekeminen median parissa on erityisen mukavaa. Lasten omat mediakokemukset inspiroivat mediasisältöjä toisintaviin leikkeihin, lasten näköiseen median tuottamiseen.

Meidän jutusta tuttu. Opas videoiden tuottamiseen leikillisesti pienten lasten ryhmissä. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali.  Oivallus 33. Minun pelihahmoni. Helsingin kaupunki. 2018.

Toiminta mediaympäristöissä

Toiminta mediaympäristöissä viittaa taitoihin käyttää mediavälineitä ja toimia median parissa. Osio käsittää teemat turvallisuus, vastuullisuus, hyvinvointi ja hyvä vuorovaikutus.

Turvallisuus

Lapsella tulee olla turvallinen olo median parissa. Ikärajat suojelevat lasta ja ikärajoista on hyvä keskustella lasten kanssa. Turvataitoihin kuuluu myös omien tunteiden tunnistaminen ja rohkaistuminen jakamaan omia mediakokemuksia aikuisen kanssa. Tärkeää on rohkaista lasta turvaamaan aina aikuiseen hämmentävissä tilanteissa median parissa.

Materiaaleja ja tehtäviä tunteiden ja kokemusten tarkastelemiseen

Mediakartantuntijat. Tunteita ja mediaa käsittelevä materiaali mediakasvatukseen. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2016.

Toimintarata lapsille ja vanhemmille. Toimintaradan tehtävät antavat välineitä tunteiden ja samalla median herättämien kokemusten käsittelemiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja ja tehtäviä ikärajojen käsittelemiseen

100 oivallusta mediareppuun! -materiaali. Oivallus 49. Media puhututtaa. Helsingin kaupunki. 2018.

Elokuvien ja pelien ikärajat. 4H-yhdistys.

Vastuullisuus

Varhaiskasvatuksessa vastuullinen toiminta median parissa on esimerkiksi medialaitteista huolehtimista ja asianmukaista käsittelyä sekä tarkoituksenmukaista käyttöä. Vastuullisuuden teeman alla voi tutustua myös tekijänoikeuksiin, jotka myös lapsilla on omiin töihinsä, sanoittaa niitä lapselle lapsen merkitessä nimensä tai puumerkkinsä omaan työhön ja päättämällä sen käytöstä.

Tietoa tekijänoikeuksista:

https://tekijanoikeus.fi/

https://kopiraittila.fi/ 

https://www.kopiosto.fi/

Hyvinvointi

Lapsen media-arjen tulisi tukea lapsen hyvinvointia, niin myönteisiä kokemuksia, tunteita kuin tasapainoista arkea monenlaisten kiinnostuksenkohteiden ja ajanviettotapojen parissa. Tehtävien avulla opetellaan tunnistamaan omia tunteita ja ilmaisemaan niitä. Nämä ovat tärkeitä taitoja mediakokemusten äärellä ja niiden sanoittamisessa.

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen. Osio 1. Tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen, s. 12. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2018.

Hyvinvointi-teeman käsittelemiseen soveltuvat hyvin myös Minä mediankäyttäjänä – ja Turvallisuus –osioiden materiaalit ja tehtävät.

Hyvä vuorovaikutus

Media on viestinnän väline, ja varhaiskasvatuksessakin opetellaan käyttämään medialaitteita viestintään. Viestiessä vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä hallita. Näitä taitoja tarvitaan muutoinkin median parissa toimittaessa esimerkiksi pelattaessa tai pelivuoroista sovittaessa. Kasvokkaisviestinnässä harjoitellut vuorovaikutuksen taidot otetaan käyttöön myös viestintää laitteilla kokeillessa.

Sävyisästi yhdessä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen.  Osio 3. Vuorovaikutustaitojen harjoittelua median avulla s. 24.  Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2018.

Lyytin ja Sepon kaverikortit. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukeva mediakasvatusmateriaali. Aikakausmedia. 2019.

Muita mediakasvatusmateriaaleja ja -sivustoja varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Kuuluu kuvaan. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Kokemusten jakamista ja toimintamalleja varhaisen mediakasvatuksen yhteiseen kehittämiseen. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Mediapoluilla-sivusto. VASU-pohjaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2020.

Pelikasvattajan käsikirja. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2013.

Pelikasvattajan käsikirja 2. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Mediametkaa! -kirjasarja. Mediakasvatuskeskus Metka.

ALAKOULU

Median tulkinta ja arviointi

Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin ymmärtää ja tulkita mediaa sekä tarkastella mediasisältöjä kriittisesti. Medialukutaitoon kuuluu myös oman mediankäytön ja mediakokemusten tarkasteleminen ja niistä kertominen ja keskusteleminen. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot on jaoteltu neljän teeman alle: mediasisältöjen tulkinta, median vaikutusten ymmärtäminen, media tietolähteenä ja minä median käyttäjänä.

Mediasisältöjen tulkinta

Mediasisältöjä ovat kaikki viestit, joita mediavälineillä tuotetaan, käytetään ja välitetään esimerkiksi tekstiviestit, elokuvat, valokuvat, pelit ja uutiset. Mediasisältöjen tulkinnan taidoissa on kysymys taidoista käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita, ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Seuraavien tehtävien kautta taitoja voi harjoitella kuvien, äänimaailman, elokuvan ja muun median kerronnan parissa.

Materiaaleja kuvien ja äänimaailman tarkasteluun ja tulkintaan

Mielenkuvittajat -opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Esimerkiksi toimintaideat Symbolien kartoitus s.17, Mitä kuvat kertovat tunteista? s. 18, ja Värikuvia s. 22. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Mitä kuuluu? Mediataide kasvattaa! -oppimateriaali. AV-arkki.

Materiaaleja elokuvien tarkasteluun ja tulkintaan

Elokuvapolku – Alapolku.  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Elokuvakasvatuksen menetelmäoppaat. Valveen elokuvakoulu.

Elokuva-analyysi. Valveen elokuvakoulu.   

Pieni trikkiopas elokuvataikureille. Valveen elokuvakoulu. 2019.

Tutkitaan. Koetaan. Tehdään. Elokuvakasvatuksen käsikirja. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuritalo Valve, Valveen elokuvakoulu, Koulujen elokuvaviikko 2019.

Kuka kertoo? Mediataide kasvattaa! -oppimateriaali. AV-Arkki.

Avaimia elokuvaan. Koulukino.

Materiaaleja pelien ja pelikulttuurin tarkasteluun

Voiko kirja olla kuin peli? Työpaja kirjojen ja digitaalisten pelien tarinankerronnasta. Mediakasvatuskeskus Metka.

Pelaaminen ja pelikasvatus, osa 4. Pelejä oppitunneille. Mediakasvatusseura.

Pelikasvattajan käsikirja 1. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2013.

Pelikasvattajan käsikirja 2. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Pelaaminen ja pelikasvatus, osa 1. Pelikasvatus tutuksi. Materiaaleja opettajille ja kasvattajille. Mediakasvatusseura.

Digitaaliset pelit. Materiaali opettajille ja kasvattajille pelikulttuurin käsittelyn tueksi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Digitaalinen pelaaminen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Tietoa pelien ikärajoista löydät osoitteista kavi.fi/ikarajat ja pegi.info/fi.

Median vaikutusten ymmärtäminen

Alakouluikäisten kanssa on ajankohtaista tutustua ja tutkia mediaa, joka pyrkii vaikuttamaan, kuten mainoksia. On hyvä tiedostaa, että monessa viihteellisessäkin mediassa voi olla mukana piilomainontaa ja lasten kuluttamilla elämyksellisillä sisällöillä voi olla niin ikään kaupallisia tavoitteita esimerkiksi tubettajien videoissa. Media välittää asioista ja ihmisistä myös stereotypioita ja yleistyksiä, jotka vaikuttavat käsityksiin ja mielikuviin ja voivat edelleen ohjata käyttäytymistä. Yleistyksiä on hyvä opetella huomaamaan ja kyseenalaistamaan.    

Materiaaleja ja tehtäviä mainosten ja median kaupallisuuden tarkasteluun

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa. Lasten ja nuorten kaupallinen verkkoympäristö. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2014.

Mainokset. Mainoselokuvia ja tehtäviä niiden tarkasteluun. Elokuvapolku – Esipolku. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Totta kai. Aikakauslehtimainonnan lukutaidon oppimateriaali. Tehtäviä alakoululaisille s. 23. Aikakausmedia. 2013.

Mediakuplat, algoritmit ja mainonta. Mediakasvatuskeskus Metka.

Keskustelupaja: digipelit ja mainokset. Mediakasvatuskeskus Metka.

Uusi fanituote. Tehtävä median oheistuotteiden ja kuluttamisen tarkasteluun. 4H-yhdistys.

Tunnista mainonta ostopolulla. Artikkeli kuluttajakasvatuksen tueksi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja median yleistysten ja stereotypioiden tarkasteluun

Pullopostia mediameressä. Empatiataitoja mediakasvatuksen keinoin.  Esimerkiksi tehtävä 2. Millaisia ihmisiä mediassa näkyy? ja tehtävä 11. Toisilta oppimassa. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Materiaaleja ja tehtäviä tubetuksen, vloggauksen ja bloggauksen käsittelyyn

Blogiesittely. Tehtävä blogin tai vlogin esittelemiseen. 4H-yhdistys.

Tubetus ja vloggaus – perusteet haltuun!  Materiaalikooste. Mediakasvatusseura.

Tubettaa – mitä YouTuben kulisseissa tapahtuu? Aikakausmedia.

Media tietolähteenä

Media on tiedon välittämisen kanava. Journalistiset sisällöt edustavat tätä median tehtävää. Mediassa välittyy monenlaista tietoa, ja onkin hyvä opetella vertailemaan tietoa ja lähteitä niiden käyttökelpoisuuden ja luotettavuuden kannalta. Joskus mediassa voi välittyä vahingossa väärää tietoa. Tällöin puhutaan misinformaatiosta. Levitetty tieto voi olla myös tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa, jolloin kyse on disinformaatiosta. Tiedon välittämisen haitallisista ilmiöistäkin on hyvä olla tietoinen. Tehtävät johdattelevat journalististen sisältöjen pariin ja median tarkastelemiseen tietolähteenä.  

Materiaaleja faktan ja fiktion tarkastelemiseen

Mikä on totta? Mediataide kasvattaa! -oppimateriaali. AV-arkki.

Pieni trikkiopas elokuvataikureille. Valveen elokuvakoulu.

Materiaaleja kamerakynäpedagogiikasta tiedon rakentamisen välineenä

Kamerakynä-sivusto. Ismo Kiesiläinen.

Kirjoittamisen ja puhumisen lisäksi kaikkien oppiaineiden asioita voi käsitellä kuvaamalla. Samalla opitaan käyttämään kuvaa ajattelun, havainnoinnin ja ilmaisun välineenä. Voitte havainnollistaa sanaluokkia, etsiä kevään merkkejä, kuvata laskutarinoita ja todentaa opittuja taitoja. Moniin tarkoituksiin sopii yhden otoksen video, joka katsotaan ryhmän kanssa suoraan laitteen ruudulta. Mitä verbejä videosta löytyy? Miten videolla esitetty laskutoimitus merkittäisiin?

Mediapedagogi Ismo Kiesiläinen

Kamerakynän pedagogiikka. Opettajan käsikirja. Kiesiläinen, Ismo. 2017.

Mielekästä oppimista kamerakynällä. Opas- ja tehtäväkirja kamerakynän pedagogiikkaan. Valveen elokuvakoulu.  2021.

Mediakortit. Tampereen Mediakoulu.  

Kamerakynäpakka. Tampereen Mediakoulu.

Materiaaleja journalististen sisältöjen tarkastelemiseen

Uutismediakasvatus – materiaalit. – Alakoulu. Tehtäviä journalismin ja journalististen sisältöjen tarkasteluun ja tekemiseen. Uutismedian liitto.

Vinkki! Useat uutismediat toimittavat kouluille verkkolukuoikeuksia tai printtilehtiä opetuskäyttöön. Niitä voi tiedustella suoraan kustakin lehdestä. Lehtien mediakasvatusyhteyshenkilöt on koottu Uutismedian liiton sivuille uutismediakasvatus.fi/yhteyshenkilot/.

Oppimateriaali klikkiotsikoista. Ilkka Pohjalaisen Koululaisten uutiset.

Oppituntivinkit.  Vinkkejä uutismedian hyödyntämiseen eri oppituntien ja teemojen parissa esiopetuksessa, alakoulussa ja yläkoulussa. Uutismedian liitto.

Materiaaleja tiedon ja lähteiden luotettavuuden arviointiin

Luotettavan tiedon metsästäjät. Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2018.

Kriittisesti netissä. Nuortennetti. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Valheenpaljastaja. Verkkosivu, jolta löytyy materiaaleja ja artikkeleita tiedon välittämisen haitallisten ilmiöiden käsittelemiseen. YLE.

Tunnista luotettava tietoHelsingin kaupunginkirjasto.

Minä median käyttäjänä

Medialukutaitoon kuuluu oman suhteen rakentaminen mediaan ja käsityksen muodostaminen itsestä median käyttäjänä. Monipuolinen mediasisältöihin tutustuminen ja suosikkien tunnistaminen auttavat hahmottamaan omaa roolia mediasisältöjen kuluttajana. Tehtävät sisältävät toiminnallisia malleja oman mediankäytön tarkasteluun ja siitä kertomiseen ja keskustelemiseen toisten kanssa.

Materiaaleja ja tehtäviä oman mediankäytön tarkastelemiseen

Kännykkäpäiväkirja.  Mediakasvatuskeskus Metka.

Mediakollaasi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Dialogikortit. Dialogikortit kokemusten sanallistamiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Minun media-arkeni – kirje vanhemmalle. 4H-yhdistys.

Mediakartta. Tehtävä omasta mediankäytöstä kertomiseen kollaasin keinoin. 4H-yhdistys.  

Harrastevideo. Tehtävä oman harrastevideon tekemiseen. Tehtävä soveltuu myös oman mediankäytön ja mediasuosikkien esittelemiseen. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Materiaaleja kasvattajille

Lapset ja media. Kasvattajan opas. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2016/2020.

Lapset ja media. Tietoa ja vinkkejä kasvattajalle. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Lapsi sosiaalisessa mediassa.  Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Digitaalinen pelaaminen. Pelihaitat ja niiden ehkäisy. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2019.

Median tuottaminen

Median tuottaminen tarkoittaa mediasisältöjen tekemistä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestimistä median kautta. Median tuottamisen taidot on jaoteltu luovaan ilmaisuun, vaikuttamiseen, tiedon välittämiseen ja oman roolin tarkastelemiseen median tuottajana.

Luova ilmaisu

Media tarjoaa mainiot mahdollisuudet omaan luovaan ilmaisuun ja yhdessä tekemiseen. Median tuottaminen voi olla tavoitteellista mutta yhtä lailla leikillistä, kokeilevaa ja ennen muuta hauskaa. Lopputulosta tärkeämpää on yhdessä tekemisen ilo. Oppilaiden omat aloitteet ja kiinnostuksenkohteet ovat hyvä osallisuutta vahvistava lähtökohta. Tekemisen parissa myös omat tekniset tuottamisen taidot vahvistuvat

Materiaaleja ja tehtäviä valokuvaamiseen ja videoiden tekemiseen

Mielenkuvittajat – opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Esimerkiksi toimintaidea Värikuvia s. 22. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Kolme kuvakulmaa omaan ympäristöön. 4H-yhdistys.

Kuvilla kikkailua. 4H-yhdistys.

Minun minuuttini. 4H-yhdistys.

Musiikkivideotyöpaja. Valveen elokuvakoulu.

Tutoriaalit: Musavideo. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

iMovie videotutoriaali. Valveen elokuvakoulu.  

Ohjevideot. Mediakasvatuskeskus Metka.

Piirrä ja kerro video. Ohje piirrosvideon tekemiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja digitarinan tekemiseen.

Digitarina. Ohjevideo digitarinan tekemiseen. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Materiaaleja ja tehtäviä auditiiviseen tarinankerrontaan

Äänimaailma.  Elokuvapolku – Alapolku. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Äänitaide. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja ja työkaluja sarjakuvan tekemiseen

Sarjiskone. Työkalu sarjakuvien tekemiseen. Aikakausmedia.

Materiaaleja ja tehtäviä animaatioiden tekemiseen

Tutoriaalit: Animaatio. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Animaatioharjoituksia. Mediakasvatuskeskus Metka.  

Ohjeet animaation tekemiseen.  Mediakasvatuskeskus Metka.  

Pala-animaatio. Mediakasvatuskeskus Metka.  

Rulla-animaation valmistaminen. Valveen elokuvakoulu.  

Materiaaleja ja tehtäviä elokuvakerrontaan

Elokuvakasvatuksen menetelmäoppaat. Valveen elokuvakoulu.

Ohjeet illuusioleluihin ja elokuvakerronnan aakkosiin. Elokuvaviikko.

Ohjeet erilaisten elokuvatrikkien tekemiseen. Elokuvaviikko.

Fiktio. Tutoriaali näytelmäelokuvan tekemisestä. Kaikki kuvaa -sivustoAP Haglund Oy / Amazement.

Käsikirjoituskoulu. Tehtäväkokonaisuus omien tarinoiden käsikirjoittamiseen. YLE.

Tutoriaalit näyttelemisestä, ohjauksesta ja tuotannosta sekä jälkituotannosta ja tehosteista. Kaikki kuvaa -sivusto.  AP Haglund Oy / Amazement.

Lyhytelokuva. 4H-yhdistys.

Elokuvaharjoituksia. Mediakasvatuskeskus Metka.  

Tehdään oma elokuva. Mediakasvatuskeskus Metka.   

Tehtäviä omien pelien, pelimaailmojen ja -hahmojen tekemiseen

Unelmapeli. Suunnitellaan oma lautapeli. Mediakasvatuskeskus Metka.

Pelityöpaja. Mediakasvatuskeskus Metka.

TV-hahmosta pelisankariksi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Peli, joka tuli ruudusta ulos. 4H-yhdistys.

Digitaalisesta pelistä lautapeliksi. 4H-yhdistys.

Pelin ohjevideo. Tehtävä pelin ohjeistamisesta videolle. 4H-yhdistys. 

Kerhotilan kokoinen peli. Tehtävä oman pelin suunnitteluun. 4H-yhdistys.

Vaikuttaminen

Median välityksellä voi ilmaista mielipiteen, osallistua ja vaikuttaa asioihin. Tehtävissä harjoitellaan omien ajatusten esille tuomista median avulla ja suostuttelevien tai vaikuttamaan pyrkivien mediasisältöjen, kuten vlogien tai vastamainosten tekemistä. 

Materiaaleja ja tehtäviä mielipiteiden ilmaisemiseen

Pullopostia mediameressä. Empatiataitoja mediakasvatuksen keinoin.  Esimerkiksi tehtävä Mielipiteitä paikantamassa, s. 18. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Aikamatkaajat. Mediakasvatus keinona muutoksen tutkimiseen. Esimerkiksi tehtävät Vlogit päiväkirjoina ja Näytellään MyDay-video, s. 10. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2017.

Vinkkejä videobloggaukseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja ja tehtäviä mainosten tekemiseen

Medialukutaitoa vastamainoksista.  Eettisen kaupan puolesta ry. 2015/2018.

Meidän mainokset. Mediakasvatuskeskus Metka.

Mainosta lempipeliäsi. 4H-yhdistys

Tiedon välittäminen

Media on tiedon välittämisen kanava. Tiedon etsiminen on alakoululaisillakin eräs keskeisimmistä mediankäytön syistä. Journalistisiin sisältöihin ja siihen, miten tieto rakentuu ja välittyy voi tutustua kokeilemalla tehtävien avulla itse vaikkapa uutisten.lehden tai reportaasien tekemistä.    

Materiaaleja ja tehtäviä journalististen sisältöjen tekemiseen

Luotettavan tiedon metsästäjät. Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta. Tehtävä 7. Tehdään oma juttu! s. 16-17. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2018.

Pikakurssi tähtitoimittajaksi. Tehtäviä journalististen sisältöjen tekemiseen. YLE Uutisluokka. YLE.

Lasten uutiset. Valveen elokuvakoulu.

Tehtäviä ja projekteja journalismista. Uutismediakasvatus. Uutismedian liitto.

Koululehtikone. Aikakausmedia.

Koneet käyntiin. Mediakasvatusopas varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Aikakausmedia. 2021.

Menetelmäoppaat: Meidän dokkari. Valveen elokuvakoulu. 2015.

Minä median tuottajana

Medialukutaitoon kuuluu oman roolin hahmottaminen median tuottajana. Omien ja yhteisten mediatuotosten parissa ja erilaisia rooleja tuotannon vaiheissa kokeillessa hahmottuvat omat kiinnostuksenkohteet, vahvuudet ja asiat, joista olisi mukava oppia lisää. Tehtävät johdattelevat pohtimaan omaa median tuottamista ja kertomaan ja keskustelemaan siitä yhdessä.  

Tehtäviä ja materiaaleja oman mediasuhteen ja oman roolin tarkastelemiseen median tuottajana  

Digitarina. Ohjevideo digitarinan tekemiseen. Digitarinaa voi hyödyntää omasta median tuottamisesta kertomiseen. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Kirjatraileripaja. Ohjemateriaali kirjatrailerin tekemiseen. Ohjetta voi hyödyntää omasta median tuottamisesta kertomiseen trailerin muodossa. Kopiraittila.

Tutoriaalit: Harrastevideo. Tehtävä oman harrastevideon tekemiseen. Tehtävä soveltuu myös oman median tuottamisen esittelemiseen. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Kännykkäpäiväkirja. Mediakasvatuskeskus Metka.

Mediakollaasi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Dialogikortit. Dialogikortit mediakokemusten sanallistamiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Minun media-arkeni – kirje vanhemmalle. 4H-yhdistys.

Mediakartta. Tehtävä omasta mediankäytöstä kertomisesta kollaasin keinoin. 4H-yhdistys.  

Materiaaleja kasvattajalle

Lapset ja media. Kasvattajan opas. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2016/2020.

Lapset ja media -sivusto. Tietoa ja vinkkejä kasvattajalle. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Lapsi sosiaalisessa mediassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Lapsi haluaa tubettaa. Vinkkejä kasvattajille. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Toiminta mediaympäristöissä

Toiminta mediaympäristöissä viittaa taitoihin käyttää mediavälineitä ja toimia median parissa. Osio käsittää teemat turvallisuus, vastuullisuus, hyvinvointi ja hyvä vuorovaikutus.

Turvallisuus

Alakouluikäisten mediamaailman laajetessa ja sosiaalisten merkitysten korostuessa on tärkeää harjoitella median parissa tarvittavia turvataitoja. Tehtävissä opetellaan suojaamaan yksityisyyttä ja omia tietoja, puolustamaan ja vaalimaan omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä toimimaan turvallisesti verkon vuorovaikutustilanteissa.   

Materiaaleja ja tehtäviä turvallisesta toiminnasta mediaympäristöissä

Nettielämää. Tarinallinen, keskusteluun ja oivalluksiin tukeva kirjallinen ja videomateriaali turvallisen netinkäytön tarkasteluun. Esimerkiksi tehtävässä Olenko ainoa? käsitellään yksityisasetuksia ja netin julkisuutta. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Nuortennetti: Miten suojaat yksityisyytesi?  Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Nuortennetti. Seksuaalinen häirintä netissä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Nuortennetti. Kavereita netistä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Nuortennetti: Miten toimia somehaasteissa? Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.  

Outoja yhteydenottoja. Keskustelutehtävä yhteydenotoista, asiattomista viesteistä ja tietojenkalastelusta. Esimerkit soveltuvat käytettäviksi Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1—6 -oppaan tehtävässä Turvallista viestintää. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kiperiä tilanteita digissä. Keskustelutehtävä turvallisuutta vaarantavista tilanteista. Esimerkit soveltuvat käytettäviksi Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1—6 – oppaan tehtävässä Turvataiturit. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

STOP, SLOW & GO! Turvallisesti digiliikenteessä  7-9-vuotiaille. Suojellaan Lapsia Ry.

Tehtäviä ikärajoista

Nuortennetti: Miten hyvin tunnet ikärajat -testi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.   

Elokuvien ja pelien ikärajat. 4H-yhdistys.

Materiaaleja kasvattajille

Mediakasvatuksen aineistot ammattilaisille. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseura.

STOP, SLOW & GO! Turvallisesti digiliikenteessä. Opettajille. Suojellaan Lapsia Ry.

Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming). Pelastakaa Lapset.

Seksuaalinen häirintä netissä. Pelastakaa Lapset.

Nuortennetti: Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Vihapuheen määritelmästä syrjinta.fi/vihapuhe, mll.fi/vihapuhe.

Nettirikokset. Rikosuhripäivystys.

Vastuullisuus

Alakoulussa vastuulliseen toimintaan median parissa kuuluu toisten oikeuksien ja tunteiden huomioiminen omia mediasisältöjä tehdessä tai mediaviestejä välittäessä. Tekijänoikeuksien periaatteet on syytä opetella ja noudattaa niitä omien mediatuotoksia tehdessä. Alakoululaisten kanssa on hyvä keskustella myös mediasisältöjen, kuten vaikkapa pelien osien maksullisuudesta.   

Kuvia minusta ja sinusta. Työkaluja vastuulliseen kuvaamiseen.  Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2014.

Nuortennetti: Mieti ennen kuin klikkaat tai postaat. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa. Lasten ja nuorten kaupallinen verkkoympäristö. Tehtäviä verkon maksullisuuden käsittelemiseen. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2014.

Keskustelupaja digipelit ja mainokset. Tehtävä verkon maksullisuuden käsittelemiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja ja tehtäviä tekijänoikeuksista

Oppimateriaalia kouluille. Tekijänoikeus.fi.

Aineistopaketti alakoululaisille. Tekijänoikeus.fi

Sarjakuvaprojektin ohje. Tehtävä tekijänoikeuksien harjoittelemisesta tekemällä sarjakuva. Kopiraittila.

Mininäytelmät ja minielokuvat. Tehtävä tekijänoikeuksien harjoittelemisesta draaman keinoin. Kopiraittila.

Oman tekijänoikeuspelin tekeminen. Kopiraittila.

Mysteeripeli.  Tekijänoikeuksista mysteeripelin keinoin. Kopiraittila.

Tutoriaalit: Tekijänoikeudet. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Tutoriaalit: Harrastevideo. Tehtävä oman harrastevideon tekemiseen. Tehtävä soveltuu myös oman median tuottamisen esittelemiseen. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Hyvinvointi

Media voi olla keskeinenkin osa alakoululaisen arkea. Medialukutaitoon kuuluu median myönteisten ja kielteisten vaikutusten tunnistaminen omaan mieleen, oloon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tehtävät johdattelevat pohtimaan ja keskustelemaan median herättämistä kokemuksista ja tunnistamaan median rooli omassa arjessa. Mediankäytön tarkastelu antaa välineitä rohkaistua omiin, hyviin valintoihin median parissa.

Nuortennetti: Digihyvinvointi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Digiä ja hyvinvointia. Keskustelutehtävä digihyvinvoinnin kysymyksistä. Esimerkit soveltuvat käytettäviksi Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1—6 -oppaan tehtävässä Digiä ja hyvinvointia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Keskustelupaja: digihyvinvointi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Tunnetaitotyöpaja. Elokuvaviikko.

Lapsen tasapainoinen media-arki. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Pelaaminen ja pelikasvatus, osa 3: Huolettaako pelaaminen? Mediakasvatusseura.

Hyvä vuorovaikutus

Media edustaa alakoululaisille sosiaalista tekemistä: median, kuten pelien parissa, viihdytään yhdessä ja mediaa käytetään kavereiden kanssa keskinäiseen viestimiseen ja sisältöjen jakamiseen. Mediaa käyttäessä pätevät samat säännöt kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Toiset on otettava huomioon eikä kiusaaminen ole sallittua netissäkään. Tehtävät harjoittavat empatia- ja kaveritaitoja sekä hyvää vuorovaikutusta. 

Pullopostia mediameressä. Empatiataitoja mediakasvatuksen keinoin.  Esimerkiksi tehtävä 1: Hyvän mielen pulloposti s. 24. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Nettielämää: Pääsenkö porukkaan? Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Nettikiusaaminen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kaveritaitoja luokan ryhmässä. Keskustelutehtävä hyvästä vuorovaikutuksesta mediaympäristöissä. Esimerkit soveltuvat käytettäviksi Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1—6 -oppaan tehtävässä Kaveritaitoja luokan ryhmässä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Mielenkuvittajat -opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Toimintaidea Käännä sana emojiksi s. 22. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.  

YLÄKOULU

Median tulkinta ja arviointi

Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin ymmärtää ja tulkita mediaa sekä tarkastella mediasisältöjä kriittisestikin. Medialukutaitoon kuuluu myös oman mediankäytön ja mediakokemusten pohtiminen ja niistä kertominen ja keskusteleminen. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot on jaoteltu neljän teeman alle: mediasisältöjen tulkinta, median vaikutusten ymmärtäminen, media tietolähteenä ja minä median käyttäjänä.

Mediasisältöjen tulkinta

Mediasisältöjen tulkinnan taitoja voi syventää niin visuaalisen kuin audiovisuaalisen ilmaisun ja kerronnan parissa. Tehtävät ohjaavat kuvantulkintaan ja elokuvakerronnan keinojen tarkasteluun.

Mielenkuvittajat – opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Tehtäviä kuvantulkintaan esimerkiksi toimintaideat Symbolien kartoitus s.17, Mitä kuvat kertovat tunteista? s. 18 ja Värikuvia s. 22.  Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Tuhat sanaa – kuvanlukutaidon oppimateriaali. Aikakausmedia. 2014.

Elokuvapolku – Yläpolku. Elokuvia ja tehtäviä elokuvan tarkasteluun, mm. henkilöhahmot, lajityypit, kuvakoot, erikoistehosteet, musiikki ja äänimaailma. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Elokuva-analyysi. Valveen elokuvakoulu.

Median vaikutusten ymmärtäminen

Media vaikuttaa monin tavoin yleisöönsä. Se välittää yleistyksiä, stereotypioita, ja vaikuttaa siten muodostuviin mielikuviin ja käsityksiin asioista ja ihmisistä. Kriittiseen medialukutaitoon kuuluu median yleistysten tunnistaminen ja niiden kyseenalaistaminen. On myös hyvä tiedostaa medioiden tarkoitusperiä, ansaintalogiikkaa ja sisältöjä ohjaavia kaupallisia tekijöitä sekä tunnistaa piilomainonta.

Materiaaleja median välittämien yleistysten ja mielikuvien kriittiseen tarkasteluun

Aikamatkaajat. Mediakasvatus keinona muutoksen tutkimiseen. Tehtävä: Kenen ääni kuuluu eri medioissa? s. 11—12. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2017.

Pullopostia mediameressä. Empatiataitoja mediakasvatuksen keinoin.  Esimerkiksi tehtävä 3. Näkökulmaa vaihtamassa, s. 10, lisätehtävä Some-kuplia puhkomassa, s.11, jaLööppiharjoitus s. 17. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Mielenkuvittajat – opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Toimintaideat Yleistyksistä yksityiskohtien moninaisuuteen, s. 9 ja Mediakulttuurinen analyysi ryhmissä, s.10. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Miten meihin vaikutetaan? Tuntisuunnitelmat kriittisen medialukutaidon opetukseen. Mediakasvatusseura. 2019.

Maailman äänet. Opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen. Taksvärkki ry. 2019.

Queer bodies. Mediakasvatuksen oppimateriaali sukupuolen ja kehon moninaisuudesta. Mediataide kasvattaa! -oppimateriaali. AV-arkki.

Materiaaleja median kaupallisuuden tarkasteluun

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa. Lasten ja nuorten kaupallinen verkkoympäristö.  Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2014.

Tunnistatko kaupallisen vaikuttamisen somessa? Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Oppimateriaali piilomainonnasta. Aikakausmedia. 2018.

Ostopolku: Kotitehtävät. Tehtäviä mainonnan tarkasteluun. Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Totta kai. Aikakauslehtimainonnan lukutaidon oppimateriaali.  Tehtäviä yläkoululaisille s. 24. Aikakausmedia. 2013.

Media tietolähteenä

Nuoret käyttävät mediaa tietolähteenä. Ihmisten valinnat ja toiminta perustuvat tietoon, joka asioista muodostuu. Onkin tärkeää kyetä tunnistamaan, milloin tieto ja tietolähde ovat luotettavia. Seuraavissa tehtävissä opetellaan tutkimaan tiedon luotettavuutta. Myös median toimintaa tarkastellaan kriittisesti. Lisäksi tehtävissä on esimerkkejä uutismedian hyödyntämiseen eri oppiaineiden teemojen parissa.

Materiaaleja ja tehtäviä tiedon ja lähteiden luotettavuuden tarkastelemiseen

Luotettavan tiedon metsästäjät. Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta. Esimerkiksi tehtävä Mediakulttuuri tietoa täynnä s. 7—8. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2018.

Feikkireissu. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Valheenpaljastaja. Verkkosivu, jolta löytyy materiaaleja ja artikkeleita tiedon välittämisen haitallisten ilmiöiden käsittelemiseen. YLE.

Valheenpaljastajan mediataitopaketti koululaisille ja opiskelijoille. YLE.

Valheenpaljastaja: Näin tunnistat videohuijauksen. YLE. 2021.

Valheenpaljastaja: Näin tunnistat feikkiprofiilin. YLE.  2015.

Valheenpaljastaja: Näin tunnistat kuvahuijauksen. YLE. 2015.

Valheenpaljastaja: Miksi uskomme valheisiin? Lisätietoa psykologisista mekanismeista ja ajatusvinoumista mediankäytössä. YLE. 2019.

Pakohuonepeli trollauksesta. YLE. 2020.

Näin sinua ohjataan Facebookissa ja internetissä.  Artikkeli algoritmien toiminnasta. YLE. 2016/2017.

Algoritmit ja mediankäyttö. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -oppimateriaali. Koulukino. 2021.

Disinformaatio ja piiloagendat. Mediakasvatuskeskus Metka.

Faktabaari. Materiaaleja luotettavasta tiedosta ja erilaisten mediasisältöjen faktantarkistamisesta. Faktabaari.

Materiaaleja ja tehtäviä journalismin tarkastelemiseen

Missä kulkevat median rajat? Videomateriaali median etiikasta. Uutismedian liitto.

Mokasiko media? Artikkeleita, joissa median toimintaa arvioidaan Journalistin ohjeiden perusteella. YLE.

Verkon valtiaat. Oppimateriaali iltapäivälehtien journalismista.  Uutismedian liitto.

Journalistin ohjeet. JSN.

Tehtävävinkkejä opeilta opeille. Osa 1. Mediakriittisyys. Mediakasvatusseura. 2019.

Sisältösekaannuksen selviytymisopas. Artikkeleita nettivaikuttamisesta ja harhaanjohtavista sisällöistä mm. Kaupalliset sisällöt, Klikkien kalastelu, Trollaus, Valeuutiset. Tampereen yliopisto.

Media tiedon rakentamisen välineenä

Yle Triplet. Oppimateriaaleja mm. uutisten käyttämisestä materiaalina eri oppiaineissa. YLE.

Oppiaineiden tehtävät. Tehtäviä median hyödyntämiseen eri oppiaineiden teemojen parissa. Elokuvaviikko.

Minä median käyttäjänä

Medialukutaitoon kuuluu oman mediankäytön tarkasteleminen, omien kiinnostuksenkohteiden tunnistaminen sekä itselle uusiin mediasisältöihin tutustuminen ja oman mediamaiseman laajentaminen sitä kautta. Mediakokemuksista ja –tottumuksista keskustelemalla voi tunnistaa, millaisia merkityksiä mediankäytöllä on itselle ja toisille. Tehtävät rohkaisevat reflektointiin ja kokemusten jakamiseen.

Netiketti-sarjakuvat. Oppimistehtäviä netin käytöstä 12-16-vuotiaille. Netiketin kohta 5. Keskustele netistä! Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2013.

Minkälainen mediankäyttäjä olet? Mediakasvatuskeskus Metka.

Tehtävävinkkejä opeilta opeille. Osa 2. Muuttuva teknologia. Data-pizza. Tehtävä mediankäytön tarkasteluun. Mediakasvatusseura. 2019.

Median tuottaminen

Median tuottamisessa on kysymys erilaisten mediasisältöjen tekemistä itse ja viestimisestä median kautta. Median tuottamisen taidot on jaoteltu luovaan ilmaisuun, vaikuttamiseen, tiedon välittämiseen ja oman roolin tarkastelemiseen median tuottajana.

Luova ilmaisu

Media tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia omaan luovaan ilmaisuun ja oman ilmaisullisen äänen löytämiseen. Tehtävät rohkaisevat kertomaan ja luomaan elämyksellisiä, esteettisiä sisältöjä kuvilla, animaatioilla, videoilla ja elokuvan keinoin. Tekemisessä tärkeintä on luovuuden ja mielikuvituksen käyttö, ilmaisuvoimaisuus ja ennen muuta yhdessä tekemisen ilo. Tehtävät harjaannuttavat myös median tuottamisen eri vaiheisiin ja rooleihin ja auttavat löytämään omia vahvuuksia ja kiinnostuksenkohteita median tuottamisen parissa.

Materiaaleja ja tehtäviä valokuvaamiseen ja videoiden tekemiseen

Mielenkuvittajat – opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

iMovie videotutoriaali. Valveen elokuvakoulu

Musiikkivideotyöpaja. Valveen elokuvakoulu.

Tutoriaalit: Musavideo. Kaikki kuvaa -sivustoAP Haglund Oy / Amazement.  

Tutoriaalit: Harrastevideo. Tehtävä oman harrastevideon tekemiseen. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Sometiaisen videopaja.  Vinkkejä somevideoiden tekemiseen. Mediakasvatuskeskus Metka.

Materiaaleja digitarinan tekemiseen.

Digitarina. Ohjevideo digitarinan tekemiseen. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Materiaaleja animaatioiden tekemiseen

Tutoriaalit: Animaatio. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Materiaaleja elokuvakerrontaan

Elokuvakasvatuksen menetelmäoppaat. Valveen elokuvakoulu.

Tutoriaalit: Fiktio. Tutoriaali näytelmäelokuvan tekemisestä. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.  

Tutoriaalit: Näytteleminen ja itseilmaisu. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Tutoriaalit: Ohjaus ja tuotanto.  Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Tutoriaalit: Jälkituotanto ja tehosteet. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Käsikirjoituskoulu. Tehtäväkokonaisuus omien tarinoiden käsikirjoittamiseen. YLE. 2017.

Tehtäviä ja työpajoja omien pelien, pelimaailmojen ja -hahmojen suunnittelemiseen ja tekemiseen

Pelittää! Tehtäviä pelaamisesta. Mediakasvatuskeskus Metka.

Unelmapeli. Suunnitellaan oma lautapeli. Mediakasvatuskeskus Metka.

Pelityöpaja. Tehtäviä pelaamisesta. Mediakasvatuskeskus Metka.

TV-hahmosta pelisankariksi. Mediakasvatuskeskus Metka.

Vaikuttaminen

Mediaa voi käyttää vaikuttamiseen ja omien ajatusten esille tuomiseen. Vlogit, meemit, tube-videot tai vaikkapa somekampanja voivat olla keinoja ja kanavia omien näkemysten kertomiseen ja vaikuttamiseen sellaisiin asioihin, jotka tuntuvat kaipaavan muutosta. Myös elokuvalla voi olla sanoma, joka pyrkii tarjoamaan erilaisia näkökulmia asioihin ja muuttamaan yleisönsä ajattelua ja toimintaa.

Pullopostia mediameressä. Empatiataitoja mediakasvatuksen keinoin.  Tehtävä 2. Argumentointi- ja väittelyharjoitus ja tehtävä 3. Digitaalista pullopostia kirjoittamassa (mielipidevlogi) s. 25. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Mielenkuvittajat. Opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Toimintaidea Meemityöpaja vaikuttamisesta, s. 18. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Tubettamisen ABC. Elokuvaviikko.

Tubettaa. Materiaali tubettamisesta. Aikakausmedia.

Sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä.  Mediakasvatuskeskus Metka.

Maailman äänet. Opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen.  Some-kampanja, s. 37. Taksvärkki ry. 2019.

Tutoriaalit: Elokuvan illuusio. Elokuva vaikuttamisen keinona. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Tiedon välittäminen

Tiedon koostamista ja välittämistä voi harjoitella monenlaisten, esimerkiksi oppituntien aiheisiin kytkeytyvien mediaesitysten kautta. Tiedon voi kertoa myös journalistisen sisällön muodossa, kuten äänittämällä podcastin tai tuottamalla dokumentin.

Luotettavan tiedon metsästäjät, Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2018.

Tutoriaalit: Dokkari. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Menetelmäoppaat: Meidän dokkari. Valveen elokuvakoulu. 2015.

Minä median tuottajana

Medialukutaitoa on omien kiinnostuksenkohteiden, vahvuuksien ja oppimisen paikkojen tunnistaminen median tuottamisen parissa. Monipuoliset kokeilut median tekemisestä ja erilaisten roolien ottaminen tuotannon eri vaiheissa auttavat muodostamaan kuvaa itsestä median tekijänä. Omaa median tuottamista, vahvuuksia ja toiveita kehittyä voi sanoittaa itselleen ja kuvata toisille tehtävien avulla.  

Tehtävävinkkejä opeilta opeille. Osa 1. Kriittistä tarkastelua. Oman median tuottamisen ja mediaviestimisen tarkastelua.  Mediakasvatusseura. 2019.

Digitarina. Ohjevideo digitarinan tekemiseen. Digitarinaa voi hyödyntää omasta median tuottamisesta kertomiseen. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Kirjatraileripaja. Ohjemateriaali kirjatrailerin tekemiseen. Ohjetta voi hyödyntää omasta median tuottamisesta kertomiseen trailerin muodossa. Kopiraittila.

Tutoriaalit: Harrastevideo. Tehtävä oman harrastevideon tekemiseen. Tehtävä soveltuu myös oman median tuottamisen esittelemiseen. Kaikki kuvaa -sivusto. AP Haglund Oy / Amazement.

Toiminta mediaympäristöissä

Toiminta mediaympäristöissä viittaa taitoihin käyttää mediavälineitä ja toimia erilaisissa digitaalisissa mediaympäristöissä. Osio käsittää turvallisuuden, vastuullisuuden, hyvinvoinnin ja hyvän vuorovaikutuksen teemat.

Turvallisuus

Yläkouluikäisten mediamaailma laajenee sosiaaliseen mediaan. Turvallinen netinkäyttö on otettava huomioon niin omien tietojen käsittelyssä, mediasisältöjen tekemisessä ja julkaisemisessa kuin verkon vuorovaikutustilanteissa. Netissä tapahtuu myös rikoksia, jotka on hyvä tunnistaa ja tietää, miten toimia, jos niitä kohtaa.

Digisammontakojat. Tietoa ja tehtäviä internetin suuresta Datasta.  Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Testi omasta digijäljestä. Media ja oppiminen. YLE.

Netiketti. Netiketin kohta 2: Miten suojaat yksityisyytesi? Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2013.

Digitreenit. Artikkeleita mm. evästeistä ja tietoturvallisuudesta. YLE.

Tehtävävinkkejä opeilta opeille. Osa 2. Muuttuva teknologia. Turvataitoja. Mediakasvatusseura. 2019.

Turvallisesti digiliikenteessä – nuorille. Suojellaan lapsia. 

Opas nettirikollisuus ja turvataidot. Nettiturvallisuusopas selkokielellä.

Lapsi sosiaalisessa mediassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2021.

Vastuullisuus

Sosiaalisen median myötä monenlaisten sisältöjen, myös tiedon välittämisestä median kautta on tullut osa ihmisten arkea. Niin median käyttäminen kuin tuottaminen edellyttävät vastuullisuutta ja oman toiminnan seurausten ymmärtämistä. Mediasisältöjä tehdessä tulisi ottaa huomioon niin toisten ihmisten oikeudet, kuten tekijänoikeudet, kuin tunteet. Vastuullisuutta on myös median kaupallisuuden tiedostaminen ja käytöstä sopiminen huoltajien kanssa.

Netiketti.  Netiketin kohta 4: Millaista sisältöä luot? Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2013.

Hetkiä netissä. Lyhytelokuva älypuhelimen fiksusta käytöstä. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Miten meihin vaikutetaan? Oppitunti 3: Sisältöjen levi(tt)äminen: Vastuu ja valinnat media-arjessamme. Mediakasvatusseura. 2019.

Johdatus eettiseen mediakulttuuriin. Mediakasvatuskeskus Metka.

Tekijänoikeuksien jäljillä.  Kopiraittila.

Oppimateriaalia kouluille. Tekijänoikeus.fi.

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa. Lasten ja nuorten kaupallinen verkkoympäristö.  Digitaalisten palveluiden maksullisuudesta.  Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2014.

Hyvinvointi

Medialla on monenlaisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Elämykselliset, esteettiset sisällöt ja median tarinat voivat irrottaa arjesta, virkistää ja inspiroida. Mediassa vastaan voi tulla myös sisältöjä, jotka tuottavat ennemmin pahaa oloa ja mieltä. Sosiaalinen media saattaa luoda esimerkiksi ulkonäköpaineita ja tai odotuksia pukeutumiseen tai vapaa-ajan viettoon. Yläkouluikäisen on hyvä tunnistaa median vaikutukset itseensä ja omaan hyvinvointiinsa ja opetella tekemään sitä tukevia valintoja. Tehtävät ohjaavat tutkimaan mediaa, sen roolia ja merkityksiä omassa arjessa.

Mielenkuvittajat. Opas visuaaliseen mediakasvatukseen. Toimintaideat Omakuvan analyysi ja uudelleen tekeminen ja Luova selfie s. 7. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2019.

Tehtävävinkit opeilta opeille. Osa 3. Digihyvinvointi.  Tunnepäiväkirja. Mediakasvatusseura. 2019.

Tunnetaitotyöpaja. Elokuvaviikko.

Nuortennetti: Digifit-treenipäiväkirja. Päiväkirja oman digihyvinvoinnin seuraamiseen ja edistämiseen. Nuortennetti. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Nuortennetti: Digihyvinvointi. Materiaaleja digihyvinvoinnin tarkasteluun ja vaalimiseen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Nuortennetti: Netinkäyttö haltuun.  Materiaaleja hyvän media-arjen tarkasteluun ja vaalimiseen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Se vaan pelaa.  Materiaali pelaamisen tarkasteluun ja käsittelyyn. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Nuortennetti: Pelaaminen.  Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Musta on siistii kun luut murskaantuu. Oppitunteja mediaväkivallasta yläkouluun.  Taikalamppu-verkosto. Jyväskylän kaupunki / Kulttuuriaitta. 2013.

Hyvä vuorovaikutus

Medialukutaitoon kuuluvat vuorovaikutustaidot, toisten kuunteleminen ja huomioiminen ja taito keskustella rakentavasti ja argumentoida mielipiteensä asiallisesti. Epäasiallinen käytös tai kiusaaminen eivät ole hyväksyttäviä verkkoympäristössäkään. Erilaisissa tilanteissa, mediaympäristöissä ja kanavissa on omat viestinnälliset konventionsa ja tyylinsä, jotka on hyvä tunnistaa ja viestiä niiden mukaisesti.  

Netiketti. Netiketin kohta 1: Miten huomioit muut? Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Nuortennetti: Nettikiusaaminen.  Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Luotettavan tiedon metsästäjät. Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta. Tehtävä 10. Vaikuttamisesta vaikuttumiseen. Keskusteluharjoitus. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Pullopostia mediameressä. Empatiataitoja mediakasvatuksen keinoin.  Tehtävät 1. Hyvän mielen pullopostia ja 2. Argumentointi- ja väittelyharjoitus. Mediataitokoulu. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Tehtäväkortit. Tehtäviä tunteiden ja vuorovaikutuksen käsittelemiseen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Muita materiaaleja

Työkaluja digitaaliseen mediatuottamiseen

Opetushallituksen oppaita ja ohjeita digitaalisten medioiden käyttöön

Tietosuojaopas.  OPH.

Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttö koulussa. OPH.  

Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien sekä videoinnin käyttö. OPH.

Materiaaleja medialukutaidon ja digitaalisten taitojen tueksi

Eväitä opiskeluun -sivusto. Linkkejä mm. kuvahakujen ja kuvamanipulaation tarkastamiseen. Oulun kaupunginkirjasto.

Turku – vakadigi. Turun kaupunki.