Medialukutaito

Medialukutaito

Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita, ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Medialukutaitoa on niin ikään taito käyttää mediavälineitä ja toimia turvallisesti ja vastuullisesti median parissa.

Medialukutaito on…

1 taitoa tulkita ja arvioida

2 taitoa tuottaa mediasisältöjä

3 taitoa toimia mediaympäristöissä

Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaympäristöissä. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2022) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2018) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tehtyyn tarkasteluun. Perusteteksteissä medialukutaito esiintyy osana niin monilukutaitoa ja muuta laaja-alaista osaamista kuin oppimisen alueita, oppimiskokonaisuuksia ja oppiaineita. Pääalueet noudattelevat myös yleistä ymmärrystä medialukutaidon keskeisistä alueista.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat lasten mediataitoja edistävää hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksen oppilaiden hyvää ja edistynyttä osaamista medialukutaidossa.

Kuvausten ensimmäinen versio julkaistiin helmikuussa 2021, jonka jälkeen niitä päivitettiin ja kehitettiin edelleen. Osaamisen kuvaukset 2.0 on julkaistu kesäkuussa 2022. Medialukutaidon osaamisen kuvaukset löytyvät tämän sivun lopusta.

Kuvausten käyttöönottoa tukemaan on ohjelmassa laadittu materiaaleja. Löydät medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen tukimateriaalit tästä linkistä.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023). Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Miten kuvauksia luetaan?

Kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat lasten mediataitoja edistävää hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksen oppilaiden hyvää ja edistynyttä osaamista medialukutaidossa.

Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset jäsentyvät ikäryhmittäin ja hyvän ja edistyneen osaamisen kuvaukset vuosiluokkakokonaisuuksittain pääalueiden ja niiden osa-alueiden alle. Temaattisesti toisiaan lähellä olevat kuvaukset on ryhmitelty omiin sarakkeisiinsa. Kukin sarake muodostaa temaattisen polun, jota voi seurata varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Medialukutaidon keskeistä käsitteistöä

Medialla tarkoitetaan laajasti mediasisältöjä, niitä välittäviä välineitä, niiden muodostamia ympäristöjä tai mediaa tuottavia tahoja, mediatoimialaa. Median käsitettä käytetään kuvauksissa viittaamaan näistä useampaan merkitykseen.

Mediasisällöillä tarkoitetaan erilaisia laajan tekstikäsityksen mukaisia mediaesityksiä ja viestejä, joita mediavälineillä tuotetaan, käytetään ja välitetään. Niitä voivat olla esimerkiksi tekstiviestit, elokuvat, valokuvat, pelit ja uutiset.

Mediavälineillä tarkoitetaan laitteita, joilla mediasisältöjä tuotetaan tai välitetään. Mediavälineitä ovat sekä perinteiset joukkotiedotusvälineet, kuten sanomalehdet, televisio ja radio että uudet digitaaliset välineet, kuten läppärit, tablettitietokoneet ja älypuhelimet.

Media muodostaa myös digitaalisia ympäristöjä, joiden parissa ihmiset voivat toimia, kuten sosiaalisen median palvelut.

Mediatoimiala koostuu kaikista organisaatioista, instituutioista ja tahoista, jotka tuottavat ja välittävät mediasisältöjä tai laitteita.

Symboli kuvaa edistynyttä osaamista.