Testisivu

Valitse kieli

Medialukutaito

Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita, ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä itse erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Medialukutaitoa on niin ikään taito käyttää mediavälineitä ja toimia turvallisesti ja vastuullisesti median parissa.

 

Medialukutaito on…

  1. … taitoa tulkita ja arvioida
  2. … taitoa tuottaa mediasisältöjä
  3. … taitoa toimia mediaympäristöissä

 

Medialukutaidon osakokonaisuus jakautuu kolmeen pääalueeseen: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta mediaympäristöissä. Pääalueet ja niiden alle jäsentyvät kuvaukset pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman (2018) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tehtyyn tarkasteluun. Perusteteksteissä medialukutaito esiintyy osana niin monilukutaitoa ja muuta laaja-alaista osaamista kuin oppimisen alueita, oppimiskokonaisuuksia ja oppiaineita. Pääalueet noudattelevat myös yleistä ymmärrystä medialukutaidon keskeisistä alueista.

Kehittämisohjelmassa laaditut medialukutaidon kuvaukset ilmaisevat lasten mediataitoja edistävää hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksen oppilaiden hyvää ja edistynyttä osaamista medialukutaidossa.

Kuvausten ensimmäinen versio julkaistiin helmikuussa 2021, jonka jälkeen niitä päivitettiin ja kehitettiin edelleen. Osaamisen kuvaukset 2.0 on julkaistu kesäkuussa 2022. Medialukutaidon osaamisen kuvaukset löytyvät tämän sivun lopusta.

Median tulkinta ja arviointi

Median tulkinta ja arviointi -pääalue käsittää taidot ymmärtää ja tulkita erilaisia mediasisältöjä ja arvioida niitä ja median toimintaa ja vaikutuksia kriittisestikin. Mediataitoihin kuuluu myös oman mediankäytön tarkasteleminen. Kuvaukset on ryhmitelty neljän osa-alueen alle: Mediasisältöjen tulkinta, Median vaikutusten ymmärtäminen, Media tietolähteenä ja Minä median käyttäjänä.

Mediasisältöjen tulkinta

tutustutaan mediaan ja erilaisiin kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä sekä näiden yhdistelmiä sisältäviin mediasisältöihin: tarkastellaan lehtien ja kirjojen kuvia, katsotaan videoita, pelataan digitaalisia pelejä ja kuunnellaan äänikirjoja.

opetellaan ymmärtämään, että osa median esittämistä asioista on totta ja osa kuvitteellisia ja että mediasisällöt ovat ihmisten tekemiä. Hahmotetaan eroa esimerkiksi ottamalla ja muokkaamalla valokuvia itse.

eläydytään mediasisältöihin ja rohkaistaan lapsia kertomaan näkemästään ja kuulemastaan sekä mediasisältöjen herättämistä tunteista monipuolisia ilmaisukeinoja käyttäen.

Median vaikutusten ymmärtäminen

tarkastellaan yhdessä lasten kanssa, miten media näkyy ja vaikuttaa lasten arjessa, kuten leikeissä ja elinympäristössä.

tutkitaan yhdessä mainoksia ja jutellaan haluamisen, tarvitsemisen ja ostamisen erosta.

käsitellään median hahmojen piirteisiin ja toimintatapoihin samaistumista leikkien kautta.

Median tuottaminen

Median tuottaminen -pääalue käsittää taidot tuottaa mediasisältöjä erilaisiin tarkoituksiin kuten itseilmaisuun, tiedon välittämiseen tai vaikuttamiseen. Mediataitoihin kuuluu myös oman median tuottamisen tarkasteleminen. Kuvaukset on ryhmitelty neljän osa-alueen alle: Luova ilmaisu, Vaikuttaminen, Tiedon välittäminen ja Minä median tuottajana.

Luova ilmaisu

tuetaan lasten sanallista, kuvallista ja kehollista ilmaisua median tuottamisen parissa monipuolisin keinoin.

ideoidaan ja tuotetaan kokeilevasti erilaisia mediasisältöjä, kuten digitarinoita, äänitaltiointeja tai piirroksia.

leikitään yhdessä median tuottamiseen liittyviä leikkejä. Tehdään esimerkiksi reportaasi arjen tapahtumista.

tutustutaan erilaisiin mediavälineisiin sekä digitaalisiin sovelluksiin ja ohjelmiin, ihmetellään yhdessä ja käytetään niitä leikinomaisesti ja kokeillen sisältöjen tuottamisessa

osallistutaan median tuottamisen eri vaiheisiin: yhteiseen ideointiin, luovaan toteuttamiseen ja tuotoksen arvostavaan tarkastelemiseen.

Toiminta mediaympäristöissä

Toiminta mediaympäristöissä -pääalue käsittää taidot toimia median parissa ja erilaisissa digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti, vastuullisesti ja omaa ja toisten hyvinvointia ja oikeuksia vaalivalla tavalla. Mediataitoihin kuuluvat myös vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Kuvaukset on ryhmitelty neljän osa-alueen alle: Turvallisuus, Vastuullisuus, Hyvinvointi ja Hyvä vuorovaikutus.

Tähän esiopetuksen sisältö

Tähän luokkien 1-2 sisältö

Tähän luokkien 3-6 sisältö

Tähän luokkien 7-9 sisältö