Ođđa lohkanmáhtut

Ođđa lohkanmáhtut -fidnus buvttaduvvon materiálat

Ođđa lohkanmáhtut -ovddidanprográmmas buvttaduvvon medialohkanmáhtu ja programmerenmáhtu materiálat leat ráhkaduvvon doarjut mánáid ja nuoraid ja maiddái pedagogalaš bargoveaga ja bargoservošiid máhtu árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas.
  • Medialohkanmáhtu materiálat ovddidit mánáid ja nuoraid media dulkoma ja buvttadeami máhtuid ja máhtu doaibmat mediabirrasis. Programmerenmáhtu doarjjamateriálat ovddidit programmerenmáhtu, dutki bargama ja buvttadeami máhtuid ja máhtu áddet programmerejuvvon birrasiid ja doaibmat dain.
  • Materiálat nannejit oahpaheaddjiid pedagogalaš máhtu medialohkanmáhtu ja programmerenmáhtu temáid oahpahusas. Seammás dat fállet bargoneavvuid báikkálaš ovddideapmái ja media- ja programmerenmáhtuid ovddideapmái lávdamáhtolaš máhttun.
  • Materiálat dorjot riikkaviidosaš medialohkanmáhtu ja programmerenmáhtu govvádusaid atnuiváldima. Materiálat vuođđuduvvet árrabajásgeassinplána vuođuštusaid ja ovda- ja vuođđooahpahusa oahppaplánaid vuođuštusaid pedagogihkkii.
  • Oahpásmuva medialohkanmáhtu govvádusaide dáppe. Oahpásmuva medialohkanmáhtu ja programmerenmáhtu govvádusaide dáppe.
Ođđa lohkanmáhtut -ovddidanprográmma mihttomearri lea nannet mánáid ja nuoraid medialohkanmáhtuid, diehto- ja gulahallanteknologiijalaš máhtu ja programmerenmáhtu árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas. Ođđa lohkanmáhtut leat oassi oahpahus- ja kulturministeriija viiddit Vuoigatvuohta oahppat -ovddidanprográmmas (2020–2023). Ovddidanprográmmas Našuvnnalaš audiovisuála instituhtta vástida medialohkanmáhtu ja programmerenmáhtu oasseollisvuođain ja Oahpahusráđđehus digitála máhtu ja diehto- ja gulahallanteknologiija máhtu oasseollisvuođas.

Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esio...
6 tehtävää
Dorvvolaččat media olis Animašuvdna gieđahallá medias oidnojuvvon sisdoaluid boktin baluid ja daid speadjaluvvama mánáid árgabeaivái. Animašuvdna f...
2 tehtävää
30 min.
Animašuvdna gieđahallá speallama ja mearkkašupmi, man dat lea ožžon árgabeaivvis, áigegeavaheamis ja skibirgaskavuođain. Animašuvdna lea čujuhuvvon...
2 tehtävää
Animašuvnnas gieđahallojit sosiála media ja nuoraide dehálaš ja áigeguovdilis temát: sosiála gaskavuođat ja dohkkeheapmi, identitehta hápmašuvvan j...
2 tehtävää
30 min.
Animašuvdna gieđahallá máná vuosttamuš telefovnna ja dasa laktáseaddji árgabeaivvi diliid ja skibirdáidduid. Materiála doarju viidásabbotge dorvvol...
2 tehtävää
30 min.