Materiaali osana eri alojen mediakasvatusta

Materiaalin käyttö

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa LINKKI RIKKI materiaalia voidaan hyödyntää eri ikäisten kanssa. Materiaalin teossa on otettu huomioon varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvatut laajaalaisen osaamisen alueet:
• Ajattelu ja oppiminen
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
• Osallistuminen ja vaikuttaminen

Pullopostia mediameressä -materiaalin avulla voidaan tukea ajatteluun ja oppimiseen liittyen lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan. Heidän kanssaan iloitaan onnistumisista ja opetellaan kannustamaan toisia. Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä.

Materiaalin avulla voidaan tutustua toisiin kulttuureihin, vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja sekä harjoitella asettumista toisen asemaan. Materiaalin avulla voidaan harjoitella eri näkemysten kuuntelemista, tunnistamista ja ymmärtämistä. Materiaalin avulla voidaan myös tukea lapsen itseilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti monilukutaito on kulttuurisesti
moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Materiaalin avulla voidaan edistää monilukutaitoon kuuluvia laajaalaiseen tekstikäsitykseen pohjautuvien viestin tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Materiaalin avulla voidaan tukea lasten mahdollisuuksia ja taitoja osallistua ja vaikuttaa.

Perusopetuksessa LINKKI RIKKI Pullopostia mediameressä -materiaalia voidaan hyödyntää eri oppiaineissa. Oppiainekohtaisten tavoitteiden lisäksi materiaalin avulla voidaan edistää esimerkiksi seuraavien laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien mukaisia tavoitteita:
• Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Monilukutaito
• Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Ajattelun ja oppimisen taitoja kehitetään materiaalissa esimerkiksi ohjaamalla oppilaista huomaamaan eri tapoja, joilla tieto voi rakentua. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Materiaalin avulla voidaan ohjata oppilaita käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen.

Materiaalin avulla voidaan tukea ihmisoikeuksille perustuvaa kulttuurista osaamista, jota kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät. Materiaalin avulla voidaan kehittää arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.

Monilukutaidon mukaisesti materiaalin avulla voidaan kehittää laaja-alaiseen tekstikäsitykseen pohjautuvia tulkinnan- ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon avulla voidaan tulkita ympäröivää maailmaa ja hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta.

Pullopostia mediameressä -materiaalin avulla voidaan harjoitella osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen. Materiaalin avulla voidaan tukea oppilaiden kasvua demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävän mukaisesti materiaalin avulla voidaan vahvistaa oppilaiden osallisuutta. Materiaalin avulla oppilaat voivat oppia myös arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia.

Lukiossa LINKKI RIKKI materiaalia voidaan hyödyntää monipuolisesti useissa eri oppiaineissa sekä eri aihekokonaisuuksia käsiteltäessä. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista materiaalin avulla voidaan edistää muun muassa seuraavia:
• Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
• Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
• Monilukutaito ja mediat

Pullopostia mediameressä -materiaalissa edistetään opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta. Materiaalin avulla voidaan edistää aihekokonaisuuden mukaisesti aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja, vastuullisuutta sekä rakentavaa ja tietoperustaista kriittisyyttä. Materiaalin avulla voidaan edistää myös opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja vahvistaa heidän toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. Materiaalin avulla voidaan edistää ymmärrystä ihmisoikeuksista ja niiden edistämisestä kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa yhteisöissä.

Monilukutaitoa ja medioita koskevan aihekokonaisuuden mukaisesti materiaalin avulla voidaan edistää medialukutaitoa ja ymmärrystä medioista sekä niiden keskeisestä asemasta ja merkityksestä ihmisenä kasvamiselle ja kulttuurille. Materiaalin avulla voidaan edistää monipuolisia tiedonhaun taitoja, median tulkinnassa ja tuottamisessa tarvittavia taitoja. Materiaalin avulla voidaan myös syventää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitoja eri viestintäympäristöissä ja eri välinein. Materiaalin avulla voidaan edistää ymmärrystä sananvapaudesta sekä analysoida myös mediaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Aihekokonaisuuden mukaisesti voidaan kehittää itseilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia samalla myös vastuullisesti mediasisällön tuottajana, käyttäjänä ja jakajana.

Osana kirjastojen työtä materiaali tukee muun muassa aktiivista kansalaisuutta, monipuolisten lukutaitojen kehittymistä sekä sananvapauden edistämistä. Sananvapauden näkökulmasta materiaalin tarjoaa erilaisia näkökulmia tiedon hankintaan, vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun.

Nuorisotyössä materiaalin avulla voidaan tukea yhteiskunnallista ja kulttuurista osallisuutta sekä aktiivista kansalaisuutta.