2. Pullopostia tutkimassa

Tehtävä 3: Lööppiharjoitus

Kohderyhmä: yli 13-vuotiaat

Harjoituksen tavoitteena on tutkia, miten mediateksteissä kuvataan erilaisia ihmisryhmiä. Tehtävä voidaan toteuttaa pienryhmissä, pareittain tai yksilötyönä. Eri vaiheet on hyvä aikatauluttaa selkeästi, jotta harjoitus etenee sujuvasti. Vaiheisiin 1–3 voidaan käyttää esimerkiksi 20–30 minuuttia, neljänteen vaiheeseen 20–30 minuuttia ja viidenteen vaiheeseen 10–15 minuuttia.

1. Valitkaa jokin seuraavista aiheista, josta kertovia mediatekstejä lähdette tutkimaan:
• jokin sukupuoli (miehet/naiset/sukupuolivähemmistöt)
• jokin seksuaalisuus (heteroseksuaalisuus/homoseksuaalisuus/muut seksuaalivähemmistöt)
• vammaisuus/vammattomuus
• jokin ikäryhmä (lapset/nuoret/aikuiset/vanhukset)
• jokin kansallinen vähemmistö (esim. saamelaiset, romanit, kielivähemmistöt)
• jokin kansallisuus tai maa
• pakolaisuus tai turvapaikanhakijat
• jokin uskonto
• jokin etninen tausta
• jokin kehon koko

2. Etsikää eri lehtien verkkosivuilta tai paperisista lehdistä 3–4 artikkelia, joissa kyseistä aihepiiriä käsitellään. Tehtävässä kannattaa hyödyntää lehtien verkkosivuilla olevia hakukoneita.

3. Lukekaa artikkelit läpi, jotta voitte keskustella niistä myöhemmin. Tekstejä ei tarvitse muistaa ulkoa, mutta niiden pääsanoman tulisi olla selvä.

4. Tehkää löytämienne artikkelien pohjalta yksinkertainen lööppisivu, johon tiivistätte artikkelinne pääviestin ja sävyn yhdellä huomiota herättävällä virkkeellä. Piirtäkää kunkin otsikon yhteyteen myös kuva, joka liittyy artikkelin sisältöön.

5. Kun työnne ovat valmiit, kävelkää tilassa pareittain ja katsokaa muiden tekemiä julisteita. Keskustelkaa kävelyn aikana, millaisen kuvan lööppi mielestänne välittää kyseisestä ihmisryhmästä. Apukysymyksinä voi heijastaa tai kirjoittaa esiin seuraavia:
• Millaisia ajatuksia teille herää lööppien pohjalta?
• Onko lööppien antama kuva positiivinen vai negatiivinen vai jotakin siltä väliltä?

6. Purkakaa harjoitus keskustelemalla tai kirjoittamalla seuraavista kysymyksistä:
• Miten artikkeleissa tai lööpissä kuvattiin tutkimaanne ihmisryhmää?
• Esiintyikö lööpeissä mielestänne haitallisia stereotypioita tai normeja?
• Kenen näkökulmia artikkelissa kuultiin ja nähtiin? Oliko äänessä kyseisen ihmisryhmän edustajia
itse, poliitikko, tutkija, asiantuntija vai jokin muu taho?
• Kenen ääni artikkeleissa ei mielestänne kuulu tai näy?
• Häiritseekö uutisoinnin tavoissa jokin? Miten sitä voitaisiin muuttaa?

LISÄTEHTÄVÄ: Voitte vielä tehdä uudet lööpit samoista aiheista ja miettiä, millaista uutisointia toivoisitte näkevänne kyseisestä ihmisryhmästä tulevaisuudessa.

Lue lisää: Pakolaiset ja turvapaikanhakijat sanomalehdissä -selvitys SIVUA EI OLE