1. Pullopostia lukemassa - kohti yhteistä ymmärrystä

Johdanto

TAVOITTEET:
• Lisätä ymmärrystä empatian merkityksestä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
• Hahmottaa median mahdollisuuksia ja merkitystä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
• Hahmottaa median mahdollisuuksia kuvata ihmisten ja elämän moninaisuutta
• Kehittää tiedonhaun ja kriittisen ajattelun taitoja

 

Johdanto

Olemme monin tavoin tekemisissä toistemme kanssa erilaisten medioiden välityksellä. Median kautta välitetyt viestit voivat olla muodoltaan erilaisia ja niissä voidaan hyödyntää esimerkiksi
tekstiä, kuvaa ja ääntä. Mediavälitteisessä viestinnässä emme voi kuitenkaan välttämättä hyödyntää samoja vuorovaikutuksen tapoja, kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.

Viestien lähettämisessä on tärkeää ymmärtää ja ottaa huomioon niiden vastaanottajat ja heidän tekemät tulkinnat. Eri ihmiset voivat tulkita saman viestin monin eri tavoin. Vaikka emme voi toisen puolesta koskaan päättää viestin vastaanotosta tehtyä tulkintaa, on tärkeä pyrkiä ottamaan vastaanottajan tekemä tulkinta huomioon jo etukäteen.

Mediavälitteisessä viestinnässä on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota toisen ymmärtämiseen, sillä se ei aina ole helppoa. Median välityksellä viestiessä jäävät usein tietyt näkökulmat pois. Emme välttämättä kuule toisen ihmisen ääntä tai näe hänen kehonkieltään.

Osion tehtävissä empatiataitoja lähestytään mediavälitteisen viestinnän ymmärtämisen, tunteiden tunnistamisen sekä eri näkökulmien huomioimisen kautta. Empatialla tarkoitetaan tässä tehtävässä pyrkimystä muiden ihmisten tasa-arvoiseen ymmärtämiseen ja toisten näkökulmien huomioon ottamiseen.