Suostumuskulttuuri on pop!

Mielikuvia musiikkivideoista

SOPII yläkouluikäisille ja vanhemmille
VIE AIKAA noin 15–20 minuuttia
TARVITAAN Post-it-lappuja, kyniä, nuorille puhelimet tai laitteet musiikkivideoiden katsomiseksi 

Tämä harjoituksen tarkoituksena on analysoida musiikkivideoiden avulla
mediakuvastojen tapoja esittää sukupuolta. Tehtävä antaa nuorille valmiuksia purkaa stereotyyppisiä esitystapoja ja normeja.

 1. Kerro nuorille, että harjoituksessa on tarkoitus pohtia musiikkivideoiden tapoja kuvata eri sukupuolia olevia ihmisiä. Pyydä nuoria valitsemaan itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä muutama
  heidän katsomansa musiikkivideo, joiden pohjalta tehtävä tehdään. Voit kerätä katsottavien videoiden nimet myös anonyymisti esim. paperilapuilla ja katsoa videoita koko ryhmän kanssa
 2. Ohjeista nuoria keksimään mahdollisimman monta ominaisuutta tai sanaa, jotka musiikkivideot yhdistävät naiseuteen tai mieheyteen. Kerätkää sanat post-it-lapuille ja kootkaa laput taululle.
 3. Käykää yhdessä läpi, millaisia sanoja eri musiikkivideoiden
  pohjalta on yhdistetty eri sukupuoliin. Keskustelkaa tai kirjoittakaa lopuksi seuraavista kysymyksistä:•Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä naiseuteen ja mieheyteen
  yhdistetyissä sanoissa oli?

  • Vahvistivatko vai kyseenalaistivatko musiikkivideot mielestänne
  naisiin ja miehiin liitettyjä stereotypioita? Entä miten ne huomioivat tai eivät huomioineet sukupuolen moninaisuutta? Millaisia eroja eri musiikkivideoiden välillä oli?

  • Mitä vaikutuksia on sillä, miten musiikkivideot kuvaavat eri
  sukupuolia? Tulisiko esitystapoja mielestänne muuttaa jollakin
  tavalla?

 

DIGIVINKKI:
Kerätkää musiikkivideoita kuvaavat sanat hyödyntämällä sähköisiä tarralappu- tai sanapilvisovelluksia kuten Mentimeteriä, Padletia tai Googlen Jamboardia.

Liitetiedostot

Tiedostokoko: 134 kb