Kokonaisuuden osat

Ohjelmointiosaaminen tutuksi vuosiluokilla 1-2

Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät vuosiluokilla yksi ja kaksi erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla. 

Ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille. 

Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvän osaamisen polku.

Vuosiluokilla 1-2 lasten kanssa havainnoidaan heidän kokemusmaailmassaan esiintyvää tietotekniikkaa ja tutustutaan robotiikkaan. Opetellaan kuvailemaan tietoteknisten laitteiden toimintaperiaatteita. Harjoitellaan tunnistamaan toistuvia kaavoja ja säännönmukaisuuksia sekä järjestämään tietoa ehtojen perusteella. Kerrotaan omista havainnoista ja valinnoista käsitteiden ja välineiden avulla. Puretaan arkisia ongelmia osiin ja kokeillaan niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Laaditaan leikillisiä toimintaohjeita, joita voidaan testata myös ohjelmoitavilla laitteilla, sekä harjoitellaan tunnistamaan virhetilanteita.

Ohjelmointiin liittyviä toimintatapoja ja välineitä käytetään luovasti, leikillisesti ja kokeillen eri oppiaineiden sisältöjen käsittelyssä. Harjoitellaan vuorottelua tehtävärooleissa sekä esitellään ja jaetaan omia ideoita toisten kanssa. Toteutetaan tarinallisia tuotoksia käyttäen animointia tai ohjelmointia.

Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti.

Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen.

Ohjelmoinnillinen ajattelu

 • Looginen ajattelu ja tiedon käsittely:
  • Oppilas järjestää ja vertailee asioita erilaisten ehtojen perusteella, tunnistaa säännönmukaisuuksia ja toistuvia kaavoja sekä tekee havaintoja syy-seuraussuhteista. Oppilas kertoo valinnoistaan ja havainnoistaan käsitteiden ja konkreettisten välineiden avulla.
 • Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen:
  • Oppilas purkaa tuttuun arjen ilmiöön liittyvän ongelman osiin sekä etsii ja kokeilee sen ratkaisuun erilaisia vaihtoehtoja. Oppilas osaa kertoa ratkaisutavoistaan.
 • Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet:
  • Oppilas laatii vaiheittaisia toimintaohjeita käyttäen yksinkertaisia komentoja ja toistorakennetta. Oppilas tunnistaa ohjeiden tuottamia virhetilanteita ja kokeilee ratkaisuja niiden korjaamiseen.
 • Käytännön taidot:
  • Oppilas laatii leikillisiä toimintaohjeita, joilla hän ohjaa toista oppilasta, jotakin ohjelmoitavaa laitetta tai yksittäistä hahmoa jossakin sovelluksessa tai verkkotehtävässä.

Tutkiva työskentely ja tuottaminen

 • Yhteiskehittelyn prosessit:
  • Oppilas esittää omia ideoitaan, kuuntelee toisia sekä kokeilee ratkaisuja yhdessä ja vuorottelee eri rooleissa ohjelmointiin liittyvässä ryhmätyöskentelyssä.
 • Luova tuottaminen:
  • Oppilas rakentelee erilaisista asioista mallinnuksia ohjeen mukaisesti sekä luovasti omia ideoitaan toteuttaen. Oppilas esittelee ja jakaa ideoitaan toisten kanssa.
  • Oppilas työstää ohjatusti tai yhteistyössä muiden kanssa tarinallisuutta tai pelillisiä elementtejä sisältävän digitaalisen tuotoksen animointia tai yksinkertaista ohjelmointia käyttäen.
 • Ohjelmointi oppimisen välineenä:
  • Oppilas käsittelee eri oppiaineissa harjoiteltavia sisältöjä käyttäen leikillisesti ja kokeillen ohjelmointiin liittyviä toimintatapoja ja välineitä.

Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

 • Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla:
  • Oppilas tunnistaa ja nimeää omasta kokemusmaailmastaan löytyvää tietotekniikkaa sekä tutustuu robotiikkaan. Oppilas kuvailee laitteiden käyttötarkoituksia ja toimintaperiaatteita.
 • Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa:
  • Oppilas pohtii, millaista tietoa hänen omasta toiminnastaan kerätään digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas ymmärtää, että kerätyt tiedot tallentuvat ja osaa antaa ainakin yhden esimerkin, mihin tarkoitukseen hänestä kerättyä tietoa voidaan käyttää.

Tutustu ohjelmointiosaamisen kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä: 

 • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
 • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
 • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
 • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
 • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?