Kokonaisuuden osat

Ohjelmointiosaaminen tutuksi varhaiskasvatuksessa

Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät varhaiskasvatuksessa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikilla oppimisen alueilla.

Pienten lasten kanssa tutustutaan teknologiseen ympäristöön ja harjoitellaan ohjelmoinnissa tarvittavia valmiuksia ja perustaitoja: Havainnoidaan ja nimetään arjen teknologiaa ja laitteita sekä pohditaan niiden tarkoitusta ja toimintaa. Innostetaan ihmettelemään asioita sekä rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia. Harjoitellaan loogisen ajattelun taitoja, kuten luokittelua ja vertailua. Opetellaan kertomaan asioista ja omista ajatuksista sekä toimimaan yhdessä ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti.

Ohjelmointiosaaminen jaetaan kuvauksissa kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen.

Ohjelmoinnillinen ajattelu

 • Looginen ajattelu ja tiedon käsittely:
  • Oppimisympäristöt suunnitellaan siten, että lapset voivat leikeissään harjoitella ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun taitoja: luokittelua, vertailua ja järjestykseen asettamista. Lasten kanssa havainnoidaan myös säännönmukaisuuksia ja toistuvia asioita.
 • Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen:
  • Lapsia rohkaistaan ihmettelemään ja esittämään kysymyksiä ympäristön ilmiöistä ja asioista sekä etsimään niihin itse vastauksia ja ratkaisuja. Nimetään ja selitetään ilmiöitä yhdessä.
 • Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet:
  • Opetellaan leikkien tai toiminnallisten tehtävien avulla toimimaan ohjeen mukaisesti. Ohjeet voivat olla kehollisia, visuaalisia, sanallisia tai ääniin perustuvia.
 • Käytännön taidot:
  • Lapsia ohjataan keksimään itse ja kokeilemaan uusia toiminta- ja liikkumistapoja tuttuihin leikkeihin ja arjen tilanteisiin.

Tutkiva työskentely ja tuottaminen

 • Yhteiskehittelyn prosessit:
  • Rohkaistaan lapsia yhteiseen tutkimiseen ja kokeilemiseen teknologian parissa. Opetellaan kertomaan omista ajatuksista ja havainnoista sekä harjoitellaan toimimaan erilaisissa rooleissa.
 • Luova tuottaminen:
  • Laajennetaan lasten teknologiaan liittyvää kokemusmaailmaa tutkimalla arjen koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Keksitään ja rakennellaan omia laitteita ja luovia teknologisia ratkaisuja, joita esitellään toisille.
  • Pelataan erilaisia pelejä ja tutkitaan yhdessä niiden ominaisuuksia. Muokataan lasten kanssa tuttuja leikkejä ja valmiita pelejä keksimällä niihin uusia sääntöjä, tehtäviä tai etenemistapoja.
 • Ohjelmointi oppimisen välineenä:
  • Ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun ja yhteistyön taitoja harjoitellaan laaja-alaisesti kaikessa toiminnassa ja eri oppimisen alueilla: ihmetellään, tutustutaan, kokeillaan ja saadaan kokemuksia teknologiasta ja teknologian äärellä.

Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

 • Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla:
  • Havainnoidaan lasten kanssa teknologian roolia arkielämässä. Nimetään lähiympäristön digitaalisia laitteita ja tutkitaan, miten ne toimivat. Pohditaan, millaista hyötyä tai apua laitteista on ihmisille.
 • Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa:
  • Tutkitaan lasten kanssa, miten teknologian avulla voi seurata ihmisen toimintaa. Etsitään omasta lähiympäristöstä käytännön esimerkkejä, kuten liikkeentunnistimet, karttasovellukset, lasten läsnäoloseurantatägit tai aktiivisuusmittarit. Pohditaan, miten laitteet tai sovellukset keräävät toimintaan liittyvää tietoa.

Tutustu hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin ja pohdi seuraavia kysymyksiä: 

 • Mitä osaamisen kuvaukset ovat ja mikä niiden tavoitteena on?
 • Miten osaamisen kuvaukset voivat auttaa sinua omassa työssäsi?
 • Mitkä osaamisen kuvaukset ovat oman työsi kannalta keskeisimmät?
 • Kenen kanssa voit tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä omassa työyhteisössäsi?
 • Kenen kanssa voit mahdollisesti tehdä yhteistyötä kuvausten edistämisessä oman työyhteisösi ulkopuolella?