Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen

Nuorille sosiaalinen media näyttäytyy merkittävänä osana heidän kasvuympäristöään. Toisaalta se mahdollistaa myös haitallisia ilmiöitä, kuten nettikiusaamisen. Kiusaaminen ei enää rajoitu vain tiettyyn yhteisöön, aikaan tai paikkaan, vaan voi netin ja sosiaalisen median myötä levitä nopeasti julkiseksi, ison yleisön saataville. Kuka tahansa nuori voi myös tahtomattaan törmätä sosiaalisessa mediassa loukkaavaan sisältöön, ja tulla osaksi kiusaamistilannetta. Siksi kiusaamiseen puuttumisen merkitys nousee entistä keskeisempään asemaan.

Verkossa tapahtuva kiusaaminen ja häirintä voi olla esimerkiksi:

  • ilkeää kommentointia, kuten nimittelyä, haukkumista, pilkkaamista tai trollaamista
  • loukkaavien kuvien ja videoiden tai huhujen levittämistä
  • ulkopuolelle jättämistä, esim. someryhmästä poistamista
  • uhkailua, painostamista tai kiristämistä

Tässä tehtäväkokonaisuudessa nettikiusaamista käsitellään nuorten näkökulmasta: mitä nuori voi tehdä, kun hän kohtaa itseensä tai toiseen kohdistuvaa loukkaavaa toimintaa netissä ja sosiaalisessa mediassa? Kiusaamista paljon tutkinut Christina Salmivalli (2016) toteaa, että “kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta, mutta kaikki ovat omalta osaltaan vastuussa sen lopettamisesta”. Nuorten keskinäisen vastuun tiedostaminen ja vahvistaminen ovatkin avaintekijöitä nettikiusaamisen ehkäisyssä. Ratkaisevaa kiusaamisen tunnistamisen ja sitä kautta puuttumisen kannalta voi olla juuri se, miten nuori toimii, kun häntä tai jotakin toista kiusataan netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Nettikiusaamiseen puuttuminen voi olla monenlaista. Puuttuminen voi olla väliintuloa ja kiusatun puolustamista itse kiusaamistilanteessa, mutta se voi tarkoittaa myös esimerkiksi luotettavalle aikuiselle kertomista tai sosiaalisen median ylläpitäjälle ilmoittamista.

Yleistä huomioitavaa:

Kokonaisuus on jaettu kolmeen tehtävään. Tehtävien tavoitteena on saada nuoret pohtimaan nettikiusaamista eri näkökulmista, ja etenkin kiusatun asemasta. Kiusaaminen voi olla nuorelle hyvin henkilökohtainen ja arka aihe, ja tehtävät voivat herättää nuoressa monenlaisia tunteita. Onkin erityisen tärkeää, että opettaja varmistaa oppitunnilla turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Opettaja voi myös tarjota oppijoille mahdollisuuden keskustella myöhemmin esimerkiksi opettajan tai kuraattorin kanssa kiusaamiseen liittyvistä kokemuksista ja kysymyksistä.

Lähde:

Salmivalli, Christina 2016. Koulukiusaamiseen puuttuminen – Kohti tehokkaita
toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen

1
Esimerkkitapaukset nettikiusaamisesta
2
Väitelauseita nettikiusaamisesta
3
Puuttumisen tavat ja keinot
Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen