Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Materiaalin linkittyminen toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018)

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa laaja-alaiselle osaamiselle, joka muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Materiaalin avulla voidaan tukea erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueista varhaiskasvatuksessa kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua, monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä osallistumista ja vaikuttamista. Visuaaliset sisällöt ja mediavälineet tarjoavat mahdollisuuksia tutkia ja ymmärtää omaa elinympäristöä sekä tutustua erilaisiin kulttuureihin. Mediat tarjoavat lapsille monia kuvallisuuteen pohjautuvia mahdollisuuksia kertoa asioista, tuoda esiin omaa ajatteluaan sekä toimia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää laaja-alaista ja monimuotoista osaamista, esimerkiksi kuvanlukutaitoa osana monilukutaitoa. Visuaalinen viestintä ja siihen liittyvät mediavälineet ja sisällöt antavat mahdollisuuksia osallisuudelle ja vaikuttamiselle.

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Materiaalia voi soveltaen hyödyntää esiopetuksen tavoitteellisessa kasvatustoiminnassa erityisesti laaja-alaista osaamista edistettäessä. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan esiopetuksessa tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Materiaali linkittyy laaja-alaisen osaamisen alueista esiopetuksessa erityisesti kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, monilukutaitoon, tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Kuvallisen viestinnän avulla voidaan tutkia ja oppia ympäröivästä maailmasta, tutustua erilaisiin kulttuureihin ja toimia vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Erilaisten medioiden, teknologioiden ja digitaalisten sisältöjen avulla lapset pystyvät tuomaan esiin myös omaa ajatteluaan ja ilmaisemaan itseään. Nämä tarjoavat lapselle myös keinoja osallistua.

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksessa materiaalin teemoja, sisältöjä ja toimintaideoita voidaan soveltaen hyödyntää eri oppiaineissa laaja-alaisten osaamisalueiden puitteissa. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Materiaalin sisällöt linkittyvät erityisesti kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun (L2), monilukutaitoon (L4), tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen (L5) sekä osallistumiseen, vaikuttamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen (L7). Visuaalisen ja kuvallisten mediasisältöjen avulla voidaan oppia eri kulttuureista, toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sekä löytää erilaisia yhteistä vuorovaikutusta edistäviä keinoja. Kuvallinen viestintä antaa työkaluja itseilmaisuun ja vaikuttamiseen. Tieto- ja viestintäteknologiat sekä digitaaliset sisällöt ovat usein visuaalisia ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää laaja-alaista ja moninaista osaamista.

Lukion opetussuunnitelman perusteet

Materiaalin sisältöjen avulla voidaan tukea lukion aihekokonaisuuksien edistämistä. Aihekokonaisuudet ovat lukiossa oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita. Lukion aihekokonaisuuksista materiaalin teemoihin liittyvät erityisesti aktiivisen kansalaisuuden, yrittäjyyden ja työelämän, kulttuurien tuntemuksen ja kansainvälisyyden, monilukutaidon ja medioiden muodostamat kokonaisuudet. Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja lukion toimintakulttuurissa, joten materiaalin sisältöjä voidaan näiden aihekokonaisuuksien puitteissa soveltaen hyödyntää eri oppiaineissa. Visuaaliset mediat tarjoavat mahdollisuuksia toimia aktiivisina kansalaisina, tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan eri yhteisöissä. Kuvalliset sisällöt medioissa antavat mahdollisuuksia opiskelijoille kartuttaa kulttuurien tuntemusta ja tukee kulttuuri-identiteettien rakentamista ja toimijuutta. Kuvalliset mediasisällöt tarjoavat mahdollisuuden kehittää laajan tekstikäsityksen mukaisesti erilaisia tulkinnan, tuottamisen ja arvottamisen taitoja.

Ammatillisen opetuksen opetussuunnitelmat

Ammatillisessa koulutuksessa materiaalin sisältöjä voidaan soveltaen hyödyntää yhteisistä tutkinnon osista viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen edistämiseen. Kuvallinen ja visuaalinen viestintä sekä kuvalliset mediasisällöt ja niihin pohjautuvat mediavälineet ovat osa nykypäivän sekä tulevaisuuden työelämää ja linkittyvät näin ammatillisiin osaamisvaatimuksiin. Kuvallisen informaation ja tiedon etsiminen, tulkinta ja kriittinen arvioiminen sekä toisaalta kuvallisen viestinnän hyödyntäminen omassa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa on osa ammatillisia osaamistavoitteita esimerkiksi digitaalisessa ympäristössä toiminnan sekä taiteen ja luovan ilmaisun osalta.

Kirjasto

Materiaali antaa tukea kirjastojen monipuoliseen mediakasvatustoimintaan. Laki yleisistä kirjastoista kuvaa kirjastojen tavoitteita ja asettaa niille tehtäviä. Kirjastolain tavoitteena on edistää muun muassa ihmisten mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, monipuolista lukutaitoa ja aktiivista kansalaisuutta. Nämä kaikki tavoitteet liittyvät kuvalliseen mediakulttuuriin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on muun muassa tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen ja harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Materiaalin avulla voi tukea ja antaa työkaluja kirjastoalan ammattilaisille näiden tehtävien toteuttamiseen erityisesti visuaalisen ja kuvallisen mediakulttuurin osalta.

Nuorisotyö

Oppaan sisällöt, sen tietotekstit ja toimintaideat tukevat nuorisotyössä tehtävää mediakasvatusta ja sitä kautta nuorisotyön tavoitteiden mukaista toimintaa. Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman mukaan esimerkiksi digitaalisen nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun tukeminen medioituneessa ja alati digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Nuorisolain mukaisesti oppaan avulla voidaan tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista.