Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Jaettu ymmärrys ja monitulkintaisuus

Mediassa välitettyihin kuviin ja symboleihin liittyy erilaisia merkityksiä. Kuvilla on erilaisia tehtäviä ja ne on voitu luoda erilaisia tarkoituksia varten. Osa kuvista on tarkoitettu välittämään tietoa, osa on tehty vaikuttamaan ja osa on puolestaan luotu taiteellisin perustein esimerkiksi kuvastamaan tekijänsä ajattelua. Informatiiviset kuvat ja symbolit pyrkivät selkeyteen ja yksiselitteisyyteen. Erilaiset kartat, tuotteiden varoitusmerkinnät ja liikennemerkit pyritään tekemään mahdollisimman informatiivisiksi ja yksiselitteisiksi. Mikäli ne olisivat hyvin monitulkintaisia, oikean paikan löytäminen voisi olla hyvinkin vaikeaa, erilaisten tuotteiden käyttäminen vaarallista ja liikenne sekavaa. Taiteelliset kuvat voivat olla monitulkintaisempia ja niiden merkitys voi vaihdella tulkitsijasta riippuen. Tehdyt tulkinnat voivat olla jopa ristiriitaisia.

Yhteisen ymmärryksen edistäminen voi edellyttää tulkinnoista tai käytetyistä merkinnöistä sopimista ja niiden merkityksestä opettamista. Erilaisten visuaalisten elementtien tulkintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi aiemmat kokemukset ja tiedot, elämänhistoria, tapahtumahetki ja -paikka, kulttuurit, asenteet ja erilaiset roolit.

 

Pyörilystä kertova liikennemerkki Hokkaidolla, Japanissa

Visuaalisia symboleita käytetään paljon liikenteessä. Ne auttavat esimerkiksi ymmärtämään kyltin merkitystä, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan. Kuva: Bicycle park sign in Hokkaido. CC BY-NC-SA 2.0

 

Kuva abstaraktista taideteoksesta

1900-luvun abstraktin taiteen juuret voidaan jäljittää edellisen vuosisadan loppupuolelle, jolloin huomiota kiinnitettiin eri asioiden suoran kuvaamisen sijaan tunteiden ja mielialojen välittämiseen. Kuva: Composition (No. 1) Gray-Red, Piet Mondrian (1935). Chicago Art Institute.

 

Medioitumisella tarkoitetaan median merkityksen ja roolin kasvua ihmisten elämässä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Ihmisten elämässä medioituminen tarkoittaa, että vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa tapahtuu erilaisten mediavälineiden ja -sovellusten avulla. Lisäksi ihmiset saavat tietoa ympäröivästä maailmasta yhä useammin erilaisten medioiden avulla. Medioiden kautta tapahtuva viestintä on isolta osalta kuvallista.

Lue lisää: