Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen me...
Kirjautuminen
Text lesson

Johdanto materiaaliin

Katse on ihmisen yksi keskeisimmistä aisteista, joilla maailmaa havainnoidaan. Kuvallisen viestinnän avulla voidaan esittää valtava määrä tietoa selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Toisaalta kuvien avulla voidaan pureutua yksityiskohtiin äärimmäisen tarkasti, mikä ei muuten olisi mahdollista. Kuvien avulla voimme tarkastella sellaisia silmänräpäyksessä tapahtuvia hetkiä, jotka muuten menisivät ymmärryksemme ohi. Kuvien avulla voimme tallentaa hetkiä tulevaisuuteen, kertoa niistä muille tai voimme nähdä asioita eri puolilla maailmaa tai jopa maapallon ulkopuolella.

Kuvaviestit, uutisvideot, graffitit, liikennemerkit, symbolit, logot, kuvakkeet, opasteet, kartat, taidekuvat, julisteet, selfiet, GIF-animaatiot, meemit, mainokset ja muut kuvat ovat osa nykypäivää ja arkeamme.

Vaikka ihmiset ovat kautta aikojen käyttäneet kuvia erilaisiin tarkoituksiin, teknologinen kehitys, mediakentän muuttuminen ja digitalisaatio ovat tuoneet paljon uusia mahdollisuuksia kuvien hyödyntämiseen. Visuaalisen maailman ymmärtäminen ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät kuitenkin laaja-alaista osaamista.

Tämä opas on tarkoitettu tukemaan eri alojen ammattilaisten toteuttamaa mediakasvatustyötä, jonka tavoitteena on edistää visuaalisessa kulttuurissa tarvittavia laaja-alaisia medialukutaitoja. Materiaali on suunnattu kaikenikäisten mediakasvatukseen. Sitä voidaan soveltaa niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, korkeakouluissa kuin vapaassa sivistystyössä, kirjastotyössä, museoissa, nuorisotyössä ja harrastetoiminnassakin.

Oppaan tavoitteena on auttaa hahmottamaan kuvallisuuden tuomia mahdollisuuksia ja merkitystä nykypäivässä avaamalla ja kontekstoimalla visuaalisen kulttuurin jatkumoa myös historiallisesta näkökulmasta.

Visuaalisen viestinnän muotoja on paljon, eikä niiden tiukka rajaaminen ole välttämättä mielekästä. Visuaalinen viestintä, kuvien tuottaminen ja tulkinta sekä kuvien avulla tapahtuva vuorovaikutus ovat usein tilannesidonnaisia. Tässä materiaalissa visuaalisuutta tarkastellaan erilaisten kuvallisuuteen liittyvien ulottuvuuksien kautta. Materiaalin toimintamalleja, sisältöjä ja esitettyjä näkökulmia voi hyvin soveltaa oman työn tavoitteiden tueksi. Materiaalissa näkyy positiivinen, kuvallisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia korostava lähtökohta.

Opas tukee kasvatustyössä

Käsissäsi olevan oppaan linkittyminen varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin sekä muihin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin on avattu tarkemmin oppaan lopussa osiossa Materiaalin linkittyminen toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin.

Oppaan tavoitteena on:

  • auttaa ymmärtämään visuaalista mediakulttuuria, merkitystä ja mahdollisuuksia
  • tukea ammattilaisen mediakasvatusvalmiuksia
  • tukea käytännön mediakasvatustyötä ja visuaalisen medialukutaidon edistämistä
  • Oppaan avulla voidaan tukea ymmärrystä median merkityksestä maailmassa, yhteiskunnassa, kulttuurissa ja omassa elämässä
  • kehittää visuaalisen median tulkinnan taitoja
  • edistää visuaaliseen mediaan liittyviä vuorovaikutustaitoja
  • kehittää visuaalisen median tuottamistaitoja

Oppaan sisältö

1. IDENTITEETTI – Minä ja muut mediassa?
Yksilö ja yhteisö
Yksityiskohdista laajoihin kokonaisuuksiin
2. VISUAALISUUDEN TULKINTA
Jaettu ymmärrys ja monitulkintaisuus
Etäisyys: Kuvia läheltä ja kaukaa
3. KUVATUOTTAMINEN
Visuaalisuus ajan tallentajana

Oppaan tietotekstien teemat painottuvat kolmeen medialukutaidon osa-alueeseen: yksilön identiteetin vahvistumiseen osana yhteisöä, visuaalisuuden tulkintaan sekä itse tekemiseen ja tuottamiseen. Tietotekstien lisäksi oppaassa on jokaiseen aiheeseen liittyviä toimintaideoita. Nämä soveltuvat erilaisten ryhmien kanssa tehtäväksi. Toimintaideat on jaoteltu niiden haastavuuden mukaan kolmiportaisen asteikon avulla. Yhden tähden toimintaideat ovat helposti sovellettavissa, eikä niiden tekeminen vaadi juurikaan valmistelua. Kolmen tähden tehtävät puolestaan soveltuvat taidoiltaan jo edistyneempien kanssa tehtäväksi. Arvioi kuitenkin jokainen toimintaidea oman työsi, mahdollisuuksien ja osallistujien näkökulmasta. Inspiroidu, sovella ja ota käyttöön omaan työhösi sopivat toimintaideat!