Kokonaisuuden osat

Sisällön tuottaminen ja vaikuttaminen

Pohdittavaksi

Taustavaikuttimet
• Kuka, ketkä tai mikä laajempi taho (eli sisällön tuottaja) on laatinut jonkin
tarkastelemasi mediasisällön – millainen on sisällön tuottajan tausta?
• Millaisia kaupallisia, poliittisia ja/tai ideologisia pyrkimyksiä sisällön tuottaja tai
tuottajat yrittävät kaiken kaikkiaan edistää? (Etsi tietoa laajasti, älä tyydy vain
kuvaan, joka tarkastelemasi yksittäisen mediasisällön perusteella muodostuu)
Kohdentaminen
• Kenelle tarkastelemasi mediasisältö on suunnattu – miten se näkyy sisällön
muodossa, tyylissä, kerronnan keinoissa?
• Mitä (mahdollisesti monenlaisia asioita) tarkastelemasi sisällön avulla viestitään –
millaisia tunteita, kokemuksia, ajatuksia, toimintaa, pyritään herättämään?
Intressit
• Miksi tarkastelemasi sisältö on juuri sellainen kuin on – mitä sisältö kertoo
sisällön tuottajan intresseistä?
• Mitä sisällössä jätetään viestimättä ajatellen aihetta kaikessa laajuudessaan?
• Miten sisällön tuottajan tekemät valinnat ja rajaukset (eli se mitä on päätetty
viestiä ja jättää viestimättä) vaikuttavat sisällön perusteella syntyvien käsitysten
yksipuolisuuteen – monipuolisuuteen, kapea-alaisuuteen – laaja-alaisuuteen,
totuudenmukaisuuteen?
• Millaisia puhe- ja muita ilmaisutapoja sisällön tuottaja käyttää?
• Miten sisällöntuottaja pyrkii vaikuttamaan puhe- ja muilla ilmaisutavoillaan
viestinnän kohteisiin (tunteisiin, kokemuksiin, käsityksiin, toimintaan?)