Kokonaisuuden osat

Medioiden viestit ja elinehdot

Pohdittavaksi

Viestit
• Millaisia viestejä jokin tarkastelemasi yksittäinen mediasisältö välittää – arvioi
kriittisesti onko tai ovatko jotkin sisällön viesteistä kyseenalaisia ja miksi?
• Millaisia viestejä jokin tarkastelemasi yksittäinen mediasisältö välittää – arvioi
kriittisesti sisältävätkö viestit stereotypioita (yleistyksiä ilmiöistä, ihmisistä tai
eläimistä, muista asioista)?
Omistajuus
• Kuka tai ketkä omistavat tarkastelusi kohteena olevan median? Millaisia omistaja
tai omistajat ovat ja millainen vaikutus heillä on kyseisen median sisältöihin?
• Millainen on tarkastelusi kohteena olevan median sisältöjen tuotantoprosessin
kulku, esim. aikataulu, työntekijöiden välinen hierarkia, päätösvalta? Miten
tuotantoprosessi vaikuttaa kyseisen median tuottamiin sisältöihin?
• Mieti medioita ja mediapersoonia suuryhtiöistä aina yhden hengen medioihin ja
pohdi, millä tavoin erilaisten medioiden sisällön tuottamista säännellään?
Erottautuminen
• Millaista ilmeistä mainontaa tarkastelusi kohteena olevassa mediassa esiintyy?
• Miten tarkastelemasi media markkinoi itseään, esimerkiksi sisältöjensä kautta
profiloitumalla ja erottautumalla?
• Millainen vaikutus profiloitumisella on kyseisen median tuottamaan sisältöön ja
sisällön kirjoon?
• Mieti medioita ja mediapersoonia ja pohdi, millaisia erilaisia arvoja eri mediat ja
mediapersoonat edustavat ja välittävät?