Kokonaisuuden osat

Porno

Lähdeluettelo

Lähdeluettolen löydät myös oppaan pdf-versiosta. Oppaan lähdeluettelossa on linkkejä viitattuihin teoksiin.

 

Aaltonen, Jussi (toim.) (2012) Turvataitoja nuorille – Opas sukupuolisen häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu.

Asikainen, Laura (2014) Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten mielenterveys ja siihen vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Bergström, Maria (2006) Vad är normalt? Teoksessa Segelström, Inger & Agebäck, Ann Katrin (toim.) Koll på porr – skilda röster om sex, pornografi, medier och unga. Tukholma: Medierådet. Ruotsin medianeuvoston julkaisu.

Bildjuschkin, Katriina (toim.) (2015) Seksuaalikasvatuksen tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu.

Bildjuschkin, Katriina & Ruuhilahti, Susanna (2008) Seksiä vaatteet päällä. Helsinki: Tammi.

Brown, Jane, Keller, Sarah & Stern, Susannah (2009) Sex, Sexuality, Sexting, and SexEd: Adolescents and the Media. Prevention Researcher, 16 (4):12–16.

Ebrand Group Oy (2019) Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo. Ebrand Group Oy:n ja Oulun kaupunki- ja sivistyspalveluiden tutkimus.

FINSEX (2017) Pornografia: Porno koetaan entistä kiihottavammaksi.

EU Kids Online (2014) EU Kids Online. Findings, Methods, Recommendations. Lontoo: The London School for Economics and Political Science.

De Ridder, Sander (2017) Social Media and Young People’s Sexualities: Values, Norms and Battlegrounds, Social Media + Society, 3 (4):1–11.

Hall, Paula & Vuohtoniemi, Karoliina (2019) Koukussa seksiin. Helsinki: Bazar.

Herkman, Juha (2001) Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Jaakkola, Vesa & Lundvall Anniina (2015) Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen julkaisu.

Kangasvuo, Jenny (2014) Suomalainen biseksuaalisuus – käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

Karhulehto, Sanna & Valjus, Kati (2005) Valtamedia/Vastamedia –kirjoituksia mediakulttuurista. Oulu: Oulun yliopisto.

Kenttä, Nelli & Norrlin, Katri (2021) Vitun ruma. Helsinki: Into Kustannus.66

Kujansuu, Veera (2021) ”Sydän avoinna ja rohkeasti” : diskurssianalyyttinen näkökulma polyamorisuuden representaatioihin suomalaisessa verkkojournalismissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kuismanen, Miro (2020) TikTok, nuoret ja nuorisotyö: Nuorisotyön mahdollisuuksia ja nuorten ajatuksia hittisovelluksesta. Opinnäytetyö.Humanistinen ammattikorkeakoulu.

-34- Kuortti, Marjo & Halonen, Miila (2018) Miten nuorten seksuaaliterveyttäedistetään tehokkaimmin? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim, 134 (8):873-879.

Kässi, Anna-Riitta (2020) Mitä on seksipositiivinen seksuaalikasvatus? Seksuaalikasvattajan blogipostaus.

Lahtinen, Mirka (2021) “Kaikki pimpit ovat erilaisia”: TikTok-mobiilisovellus seksuaalikasvatuksen välineenä. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Lasten ja nuorten säätiö (2021) Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta. Lasten ja nuorten säätiön ja TietoEVRY:n tutkimus.

Mckee, Alan (2012) Pornography as entertainment. Continuum journal of Media & Cultural Studies, 26 (4):541–552.

Mediakasvatusseura (2020) Opas tasapainoiseen arkeen: Annostele digiä elämääsi. Mediakasvatusseuran materiaali.

Mutanen, Janita (2020) Sukupuolittuneet mediakuvastot. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Murtonen, Sari (2021) Opettaja, tiesitkö tekeväsi mediakasvatustyötä? Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediakasvatus 2021 -verkkojulkaisun artikkeli.

Nielsen, Silja, Paasonen, Susanna & Spisak, Sanna (2015) ‘Pervy role-play and such’: girls’ experiences of sexual messaging online. Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 15 (5): 472–485.

Niemi, Timo (2011) Pornon puristuksessa. Teoksessa Niemi, Timo (toim.) Seksuaalisuuden kohtaloita. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä13. Nuorisopsykoterapiasäätiö. Helsinki: Yliopistopaino.

Noppari, Elina (2015) Paniikista kohti avointa keskustelua. Tutkijan blogikirjoitus Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen verkkosivuilla.

Noppari, Elina & Uusitalo, Niina (2011) Kavereita verkossa ja sen ulkopuolella – Näkökulmia nuorten verkkoyhteisöllisyyteen. Teoksessa Kangaspunta, Seppo (toim.): Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampere University Press.

Numminen, Henna (2020) Nuorten seksuaaliterveys ja sosiaalinen media. Kanditaatintutkielma. Tampereen yliopisto.

Oinonen, Maria & Susineva, Anni (2019) Seksuaalikasvattajan käsikirja. Hivpointin julkaisu.

O’Sullivan, Lucia F. (2014) Linking online sexual activities to health outcomes among teens. New directions for child and adolescent development, 144:37-51.

Paalanen, Tommi (2021) Pervosta terveeksi kuin taikaiskusta – 10 vuotta kinkyilyn tautiluokistuksen poistosta. Sexpo säätiön toiminnanjohtajan blogikirjoitus.

Paasonen, Susanna (2015) Pornosta. Turku: Eetos.

Pajamäki, Tatjana (2013) Internetissä nähty porno kuuluu lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä. Julkaisussa: EU Kids Online – suomalaislasten netin käyttö, riskit ja mahdollisuudet. Lapset Netissä – Puheenvuoroja Lasten Ja Nuorten Netin Käytöstä Ja Riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisu.

Paronen, Saija (2021) “Moi haluutko laittaa nudei, saat kyllä takas” – kyselytutkimus miten nuoret määrittelevät sextingiä sosiaalisessa mediassa. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Parviainen, Maiju Marjaana (2008) “Ihmetouhua – ei siellä mitään pornorevittelykuvauksia olla tekemässä!” – Tutkimus Big Brotherin pornoistumisdiskurssista. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto.

Pelastakaa lapset (2018) Selvitys: Lapset ja nuoret kokevat seksuaalista häirintääja siihen liittyvääkiusaamista digitaalisessa mediassa. Pelastakaa lapset -järjestön julkaisu.

Pelastakaa lapset (2021a) Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta. Pelastakaa lapset -järjestön artikkeli.

Pelastakaa lapset (2021b) Mun keho, mun rajat – tietoa alastonkuvien jakamisesta ja seksuaalissävytteisestä viestitelystä. Pelastakaa lapset -järjestön julkaisema sexting -opas nuorille.

Perloff, Richard M. (2014) Social Media Effects on Young Women’s Body Image Concerns: Theoretical Perspectives and an Agenda for Research. Sex Roles, 71 (11): 363-377.

Pornhub (2019) The 2019 Year in Review. Artikkeli julkaistu 11.12.2019.

Rinkinen, Tuija, Miettinen, Anneli, Halonen, Miila & Apter, Dan (2012) Tyttöjen tunnekokemuksia ja mielipiteitäpornografiasta: Hämmennystä, mielihyväävai inhoa? Nuorisotutkimus, 30 (3): 39– 50.

Robinson, Lucy (2021) On TikTok, Vanilla-shaming is the new kink-shaming. I-D Magazine, artikkeli julkaistu 03.02.2021.

Rothman, Emily F., Kaczmarsky, Courtney, Burke, Nina, Jansen, Emily & Baughman, Allyson (2015) “Without Porn …I Wouldn’t Know Half the Things I Know Now”: A Qualitative Study of Pornography Use Among a Sample of Urban, Low-Income, Black and Hispanic Youth. Journal of Sex Research, 52 (7): 736-746.

Rueschendorf, Milena (2021) Social Media and Power Structures – Questions on Feminism and the Limits Freedom of Expression and Cencorship Practices. Pro gradu -tutkielma. Aristotle University of Thessaloniki.

Rossi, Leena-Maija (2010) Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin. Teoksessa Juvonen, Tuula, Saresmaa, Tuija & Rossi, Leena-Maija (toim.). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 21-38.

Ruuhilahti, Susanna (toim.) (2020) Sex, Body & Rights – seksuaalikasvatusmateriaali 13–16-vuotiaille. RFSU:n seksuaalikasvatusmateriaali.

Sahlstén, Saara (2019) Kun lapsi on katsonut pornoa. Seksuaalikasvattajan blogikirjoitus.

Salokoski, Tarja & Mustonen, Anu (2007) Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin – katsaus tutkimuksiin sekäkansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007.

Sexpo (2020) Alastonkuvien luvattomaan jakamiseen pitää puuttua, ei kuvien ottamiseen. Sexpo säätiön kannanotto.

Smith, Clarissa (2009) Pleasure and distance: Exploring sexual cultures in the classroom. Sexualities, 12 (5): 568-585.

Someturva (2021a) Etusivu. Luettelo sosiaalisen median häirinnän muodoista.

Someturva (2021b) Turvaopas – TikTok.

Spisak, Sanna (2015) Seksiä mediassa! Lasten ja nuorten mediakokemukset osaksi seksuaalikasvatusta. Työpaperissa Bildjuschkin, Katriina (toim.) Seksuaalikasvatuksen tueksi. THL.140–148.

Spisak, Sanna (2016) Median seksisisällöt ja mediakasvatus. Mediakasvatusseuran julkaisuja. 3/2016.

Spisak, Sanna (2019a) 3 kysymystä: Sanna Spišák. Mediakasvatusseuran artikkeli.

Spisak, Sanna (2019b) Porn and Norms: Pornography and normative notions of gender, love, sex and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experience. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Spisak, Sanna (2020) Nuorisotyöntekijä, miten sinä puhut pornosta nuorten kanssa? Tutkijan blogikirjoitus Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen verkkosivuilla.

Suominen, Jaakko (2013) Johdanto. Teoksessa Suominen, Jaakko, Östman, Sari, Saarikoski, Petri & Turtiainen, Riikka (toim.) Sosiaalisen median lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus, 9–27.

Swanljung, Maria (2018) Miksi moniäänisempi media on parempi media? Yhdenvertaisuusvaltuutettu -viraston blogi.

Vilkka, Hanna (2011) Seksuaalinen häirintä. Juva: PS-kustannus, Bookwell Oy.

Väestöliitto (2018) Mitä on porno? Hyvä kysymys -palvelun artikkeli.

Väestöliitto (2020a) Miten tukea lapsen myönteistä median käyttöä? Hyvä kysymys -palvelun artikkeli.

Väestöliitto (2020b) Miksi pornoa katsotaan? Hyvä kysymys -palvelun artikkeli.

Wikipedia (2021) Thirst trap. Artikkeli katsottu 13.9.2021.

YLE (2011) Tutkija toisi pornon yläkoulujen seksivalistukseen. Artikkeli julkaistu 25.5.2011.

YLE (2021a) Alastomuus on somejäteille ongelma – aktivisti Säde Vallarénin kuvia sensuroidaan, mutta miesten ja Britney Spearsin rinnat saavat näkyä. Artikkeli julkaistu 8.9.2021.

YLE (2021b) Ihailun hakeminen kuuluu nuoren kasvuun – tytöt ja nuoret naiset eivät ole somessa tyrkyllä aikuisille ja siksi häirintään pitää puuttua. Artikkeli julkaistu 24.9.2021.

Ylä-Outinen, Julia (2021) “Ulkonäkönsäpuolesta kelpaisi minulle koska tahansa vakituiseen suhteeseen” : kriittinen diskurssianalyysi sinkkuihin ja sinkkuuteen liitetyistäoletuksista Ylen ja Helsingin Sanomien kommenttipalstoilla. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.