Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Mitä moninaisempi media, sitä yhdenvertaisempi yhteiskunta

Nuorten kanssa on hyvä kriittisesti pohtia, kuinka moninaisia esityksiä sukupuolista ja seksuaalisuudesta mediassa julkaistaan. Esitykset mediassa (ketkä ovat esillä, millä tavalla ja mistä näkökulmasta) luovat yleisiä mielipiteitä ja mielikuvia, jotka vaikutta­vat esimerkiksi eri ihmisryhmien asemaan yhteiskunnassa. Ne luovat siis sukupuoliin, suhdemuotoihin ja seksuaalisuuteen liittyviä hierarkioita, asenteita ja ennakko-oletuk­sia. Myös eri etnisyyksien ja uskontojen edustajia sekä vammaisia esitetään mediassa luoden stereotyyppisiä mielikuvia heidän seksuaalisuudestaan. Toisinaan mediassa myös rikotaan stereotypioita.16

Sukupuoliin ja seksuaalisuuteen liittyen suomalaisessa mediassa on vallalla cis-suku­puolisten monogamisessa heterosuhteessa olevien yksilöiden edustus. Marginaalisina identiteetteinä esitetään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, ku­ten transsukupuoliset ja homoseksuaalit, monogamisesta parisuhteesta poikkeavat, kuten monisuhteiset ja sinkut sekä seksuaaliselta mieltymykseltään kinkyt yksilöt.17

Vaikka mediakulttuuri on jatkuvasti moninaisempaa ja suhtautuminen erilaisiin seksu­aali- ja sukupuoli-identiteetteihin avoimempaa, vähemmistöistä puhutaan mediassa usein ei-vähemmistöön kuuluvien näkökulmasta. Tällöin pyritään joko lisäämään ylei­sön tietoutta ja avarakatseisuutta, oudoksumaan normeista poikkeamista tai viihteel­listämään erilaisuutta. Monet nuoret kuitenkin uskovat, että sosiaalisessa mediassa kuullaan tulevaisuudessa yhä enemmän itse vähemmistöjen edustajia.18

 

SANASTOA

transsukupuolinen = henkilö, joka ei koe olevansa sitä sukupuolta, joksi hänet synty­mässä määriteltiin

monogamia = kahden osapuolen välinen, seksuaalisesti ja romanttisesti suljettu pari­suhde

monisuhteisuus = pitää sisällään suhdemuodot, jotka eivät ole monogamisia, kuten avoimet suhteet tai polyamoria

kinky = ihminen, jolla on seksuaalisia mieltymyksiä, joita voidaan pitää kummallisina tai ”normaalista poikkeavina”. Se, mikä nähdään kinkynä muuttuu seksuaalikulttuurin muutosten myötä.

 

Tehtävä kasvattajalle!

Seuraa viikon ajan tietoisemmin mediaa. Miten erilaiset sukupuoli-identiteetit, seksuaaliset suuntautumiset ja suhdemuodot mielestäsi esitetään? Kuinka usein näet heteroparin mediassa? Entä jonkun seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvan? Millaisena sukupuolet esitetään? Millaisia seksuaalisuuden ja suhteiden ilmaisuja löydät? Onko eri medioiden välillä eroja siinä, miten sukupuolten, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuus on esillä?

 

16) Herkman 2001, 219; Rossi 2010, 22; Swanljung 2018, (17 Kangasvuo 2014; Asikainen 2014; Kujansuu 2021; Ylä-Outinen 2021; Paalanen 2021, (18 Kangasvuo 2014, 291–295; Lasten ja nuorten säätiö 2021