Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Media vaikuttaa ihmisten identiteettiin, mutta on myös työkalu identiteetin käsittelyyn

Medialla voi olla vaikutusta ihmisen identiteetin rakentumiseen, kuten siihen, miten ihminen määrittelee oman sukupuolensa ja seksuaalisuutensa sekä ilmaisee niitä. Esimerkiksi biseksuaalit yksilöt eivät välttämättä halua käyttää omasta seksuaalisuu­destaan kyseistä nimitystä, jos median esitykset ja tavat puhua biseksuaalisuudes­ta sekä biseksuaalit julkisuuden henkilöt eivät ole yksilön mielestä samaistuttavia. Tällöin biseksuaalisuus määritelmän tasolla kuvaa yksilön seksuaalisia haluja, mutta mediassa syntyvä kuva biseksuaalisuudesta ei ole mieleinen. Tämän myötä yksilöllä on mahdollisuus ja oikeus sanoa esimerkiksi, ettei hän määrittele tai nimeä omaa seksu­aalisuuttaan.14

Yksilö voi myös median kautta työstää omaa identiteettiään.15  Esimerkiksi jotkut voi­vat luoda sosiaaliseen mediaan oman persoonansa (vrt. alter ego) tai ilmaista vain siel­lä julkisesti tiettyä osaa identiteetistään, kuten innostustaan meikkaamiseen. Myös esimerkiksi cismies, joka haluaa tutustua omaan feminiiniseen puoleensa, voi kokeilla, miltä tuntuu julkaista somekuva, joka rikkoo sukupuolinormeja. Ilman mediaa iden­titeettileikittely voi jäädä yksilön elämässä kokematta. Jokainen käyttäjä tekee pää­töksiä siitä, miten hän haluaa näkyä ja ilmaista itseään sosiaalisessa mediassa. Tähän vaikuttaa myös se, millaisia esityksiä mediassa ylipäätään näkyy ja miten yksilö haluaa toimia suhteessa normeihin ja stereotypioihin.

 

SANASTOA

biseksuaali= henkilö, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta olevia kohtaan

cis-sukupuolinen = henkilö, joka kokee olevansa sitä sukupuolta, joksi hänet synty­mässä määriteltiin. Cismies on syntymässä määritelty pojaksi. Cisnainen on syntymäs­sä määritelty tytöksi.

 

14) Kangasvuo 2014, 292–293, 15) Karhulehto & Valjus 2005, 10