Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Median vaikutus nuoriin syntyy monien eri asioiden summana

Median nuoriin kohdistuvista haittavaikutuksista, kuten nuoren seksuaalisen kehityk­sen ja fyysisen minäkuvan ongelmista, puhutaan paljon. Seksuaalisten sisältöjen lisäk­si esimerkiksi väkivaltaiset sisällöt herättävät keskustelua. Median vaikutusta nuoriin on haastavaa tutkia. Syynä on se, että on lähes mahdotonta tunnistaa, milloin kyse on median vaikutuksesta ja milloin selittävänä tekijänä ovat muut ympäristön vaikutuk­set. Lisäksi nuorten median vaikutustutkimuksia on kritisoitu asenteellisuudesta eli kielteisten median vaikutusten ylikorostamisesta.10

Median seksisisällöillä on kuitenkin jonkinasteista vaikutusta nuoriin. Suuremmassa riskissä haittavaikutuksille ovat nuoret, joilla on elinpiirissään haasteita, kuten köy­hyyttä, perheen sisäisiä mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä tai syrjäytyneisyyttä.11

Myös sillä on merkitystä, antaako muu kasvuympäristö samansuuntaisia viestejä mediasisällön kanssa.

Mediakasvatuksessa on tärkeää tiedostaa, että tapa, jolla mediasta puhutaan vaikut­taa siihen, miten media koetaan. Haittavaikutuksia liiallisesti korostavat keskustelut voivat johtaa siihen, että nuori alkaa näkemään ja tulkitsemaan median haitallisena itselleen, vaikka ei ole ennen niin kokenut. Median vaikutukset ovat hyvinkin yksilölli­siä ja usein nuoren kasvun myötä ohimeneviä. Vaikutus syntyy yksilön, mediasisällön ja tilanteen monimutkaisena summana.12

Tämän vuoksi kasvatustilanteissa median seksisisältöjä tulee lähestyä monenlaisista näkökulmista käsin ja välttää näkemästä nuoria lähtökohtaisesti median seksisisältö­jen uhreina. Mediakasvattaessa on hyvä pitää mielessä ajatus, että yksittäinen medi­asisältö voi olla toiselle nuorelle haitallinen, kun taas toiselle hyödyllinen, positiivinen ja voimaannuttava.13

 

10) Bergström 2006; Salokoski & Mustonen 2007, 8 ja 15; Noppari 2015, Spišák 2019a, 11) EU Kids Online 2014, (12 Spišák 2019a; Salokoski & Mustonen 2007, 15–16; Spišák 2015, 142, (13 Salokoski & Mustonen 2007, 16; EU Kids Online 2014