Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Nuoret seksisisältöjen uhreina vai toimijoina mediassa?

Nuoret ovat aktiivisia median käyttäjiä. Esimerkiksi internetissä nuoret käyttävät aikaa keskimäärin 31–40 tuntia viikossa, joista sosiaalisen median sisältöjen parissa 15–20 tuntia viikossa. Koronapandemian aikana sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt entisestään.7

Nuoret eivät vain altistu median seksisisällöille, vaan nuoruudessa myös etsitään median kiellettyjä tai paheksuttuja sisältöjä, kuten väkivaltaa, seksiä tai kauhua. Täl­laiset mediakokemukset voivat tarjota kuohuttavia tunnekokemuksia, vedota nuoren riskinottohaluun sekä toimia tapana testata omia rajoja. Media on myös yksi nuorten suurimmista seksuaalitiedon lähteistä. On tärkeää, että nuoret oppivat tunnistamaan luotettavat lähteet monenlaisten sisältöjen seasta.8

Nuoret tarvitsevat tukea ja keskustelukumppanuutta arvioidessaan seksuaalisia mediasisältöjä ja toimiessaan mediaympäristöissä. Myönteiset, turvalliset ja avoimet ihmissuhteet luovat nuorelle hyvän pohjan median seksin kuvausten tarkasteluun. Jotta nuori pystyy tekemään aktiivisia omaa median käyttöä ja seksuaalista hyvinvoin­tia tukevia valintoja, hänen tulee tiedostaa, mitä hän itse haluaa ja mikä on hänelle hy­väksi. Se, millaiset valinnat ovat kullekin nuorelle oikeita ja hyviä riippuu muun muassa hänen iästään, persoonastaan ja kehitystasostaan.9

 

SANASTOA

mediasisältö = mikä tahansa mediaan julkaistu sisältö, kuten kuva, video, artikkeli, sosiaalisen median postaus, podcast, radiohaastattelu tms.

 

Tehtävä kasvattajalle!

Pohdi omaa nuoruuttasi median seksisisältöjen parissa. Millaisia kokemuksia sinulla on ollut? Minkälaisia vaikutuksia seksisisällöillä koet olleen ajatteluusi tai toimintaasi? Millaiset sisällöt ovat vaikuttaneet positiivisesti ja millaiset negatiivisesti?

 

7) Ebrand Group 2019; Lasten ja nuorten säätiö 2021,  8) Salokoski & Mustonen 2007, 23; O’Sullivan 2014, 42; Kuortti & Halonen 2018, 9) Spišák 2015, 140; Aaltonen 2012, 68