Kokonaisuuden osat

Seksiä mediassa

Johdanto aiheeseen

Seksi on näkyvä osa mediakulttuuria, ja siksi yksi tärkeä mediakasvatuksen osa-alue on seksisisältöjen käsittely. Nuorten seksuaalikulttuurit ovat aina olleet yhteydessä mediaan – nykyään erityisesti sosiaaliseen mediaan.5

Tavoitteena on, että nuoret op­pivat erittelemään fiktiivisiä, stereotyyppisiä tai sukupuolittuneita seksuaalisuuden ja seksin esityksiä mediassa sekä tekemään vastuullisia valintoja median seksisisältöihin törmätessään tai aktiivisesti käyttäessään niitä.6

 

SANASTOA*

seksuaalikulttuuri = kulttuurissa ilmenevät ajatukset, asenteet, moraalikäsitykset ja tavat seksiin, seksuaalisuuteen, sukupuoliin, alastomuuteen, ihmissuhteisiin ja kehoi­hin liittyen

stereotypia = voimakkaasti yksinkertaistettu kuvaus eli yleistys jostain asiasta, ilmiös­tä tai ihmisryhmästä

sukupuolittunut = nähdään vain kaksi sukupuolta, joiden ajatellaan edustavan vas­takkaisia ominaisuuksia. Sen myötä perustellaan eri sukupuolten eriarvoista asemaa yhteiskunnassa, työelämässä, vaikutusmahdollisuuksissa, seksissä ja niin edelleen.

 

*Oppaamme sanastossa on tiiviit ja simppelit määritelmät osin laajoistakin käsit­teistä. Tiedostamme, että osaa käsitteistä ei pysty kokonaisuudessaan ilmentämään parilla virkkeellä. Haluamme myös korostaa, että sanasto ja määritelmät elävät ja muuttuvat ajan kuluessa.

 

5) De Ridder 2017, 4, 6) Spišák 2016, 5–7