Kokonaisuuden osat

Johdanto

Miksi mediakasvattaa? Miksi käsitellä median seksisisiltöjä?

Miksi mediakasvattaa?

Merkitykselliset ja hyvää elämää edistävät medialukutaidot ovat kaikille kuuluvia kansalaistaitoja. Mediakasvatuksen tehtävänä on tukea nuorten kykyjä tulkita ja ana­lysoida mediaa kriittisesti, rohkaista itseilmaisuun ja yhteiskunnalliseen vaikuttami­seen mediassa sekä auttaa nuorta toimimaan itsenäisesti ja omien arvojen mukaisesti mediaympäristöissä.

Mediakasvatuksella tarkoitetaan opetusta ja kasvatusta mediasta ja median avulla. Tässä oppaassa keskitymme erityisesti median tulkintataitojen ja kriittisyyden harjoit­teluun. Lisäksi sivuamme neljää muuta medialukutaidon osa-aluetta: oman mediasuh­teen tarkastelu, median tuottaminen, tiedonhaku sekä vuorovaikutustaidot.

 

Miksi käsitellä median seksisisältöjä?

Kun jo nuorina opitaan tarkastelemaan ja tulkitsemaan median seksuaalisia sisältöjä, luo se hyvän pohjan seksuaalisen toimijuuden ja terveen mediasuhteen kehittymiselle. Terveellä mediasuhteella tarkoitetaan nuoren kykyä toimia mediaympäristöissä käyt­täen itselleen sopivia sisältöjä. 1

Median seksisisältöjen pohdinta vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja, kuten keskustelemisen, kuuntelemisen ja kunnioittamisen taitoja. Voidaan sanoa, että mediakasvatuksessa harjoitellaan ihmisenä olemisen taitoa me­diakulttuurin läpäisemässä ympäristössä. 2

 

1) Jaakkola & Lundvall 2015, 13 2) Murtonen 2021, 25