Luotettavan tiedon metsästäjät ja opetussuunnitelmat – materiaali suhteessa ohjaaviin asiakirjoihin

Materiaalin käyttö

Materiaalin hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa

Materiaalin avulla voidaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti edistää lasten ajattelun ja oppimisen taitoja. Näihin taitoihin sisältyy ja niitä edistää tehtävissä toteutettava tiedon hankinta, sen jäsentäminen sekä uuden tiedon tuottaminen. Tehtävien ja toimintamallien avulla voidaan tukea ja antaa tilaa lasten ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle. Lapsia kannustetaan ja ohjataan käyttämään heidän mielikuvitustaan ja luovuuttaan esimerkiksi kokeilla yhdessä ideoita ja tutkimalla maailmaa. Lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä voidaan tukea materiaalin tehtävien avulla. Materiaalin avulla voidaan edistää myös monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymistä. Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalissa hyödynnetään muodoltaan erilaisia tekstejä. Laaja tekstikäsitys luo pohjan monilukutaidolle myös varhaiskasvatuksessa. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Tekstejä voidaan monilukutaidon mukaisesti tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Tehtävissä voidaan hyödyntää erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä, esimerkiksi tabletteja, älypuhelimia, tietokoneita tai digikameroita, joiden avulla toimintaa voidaan esimerkiksi dokumentoida. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa.

Materiaalin hyödyntäminen esiopetuksessa

Tiedon määrä ja sen nopea uudistuminen edellyttävät taitoja omaksua uutta, jäsentää tietoa sekä ohjata omaa oppimista. Opetussuunnitelman mukaisesti ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tämä luo pohjan Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin tehtäville Esiopetuksen tehtävän mukaisesti materiaalin avulla voidaan rohkaista ja auttaa lapsia kehittämään ajattelun ja oppimisen taitojaan sekä vahvistaa lasten luottamusta omaan osaamiseensa. Tutkimustehtävien avulla lapsille voidaan tarjota elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. Materiaalin avulla lapsia voidaan kannustaa kokeilemaan ja ohjaamaan heitä kysymään ja kyseenalaistamaan. Esiopetuksen opetussuunnitelmassa määritellyn monilukutaidon mukaisesti materiaalin tehtävissä kannustetaan lapsia tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan erilaisia viestejä ja laajan tekstikäsityksen mukaisia tekstejä, jotka voidaan esittää kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa ja digitaalisessa muodossa. Tietoa voidaan monilukutaidon mukaisesti tuottaa ja esittää sanallisesti, kuvallisesti ja numeerisesti. Materiaalin avulla voidaan tukea lasten maailman avautumista, jäsentymistä sekä uusien merkitysten luomista. Hyödyntämällä erilaisia välineitä voidaan materiaalin tehtävien avulla edistää myös lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista (TVT). TVT-osaaminen on tärkeä kansalaistaito, jota tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa

Materiaalin hyödyntäminen peruspetuksessa

Materiaalin avulla voidaan toteuttaa useita opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita. Eri oppiaineiden, kuten äidinkielen, ympäristöopin ja biologian, maantiedon, historian, yhteiskuntaopin lisäksi materiaali tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä muun muassa ajattelun taitojen, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sekä monilukutaidon osalta. Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Ajattelun ja oppimisen näkökulmasta olennaista on, millä tavoin oppilaat oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita. Tässä materiaalissa toiminta pohjautuu aktiivisesti yhdessä tekemiselle ja tutkivalle oppimiselle. Materiaalin avulla oppilaita voidaan ohjata huomaamaan eri tapoja, joilla tieto voi rakentua, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti ja omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä. Opetussuunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Materiaalin avulla oppilaita voidaan opettaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Monilukutaidon mukaisesti materiaalin tehtävissä hyödynnetään rikasta tekstiympäristöä erilaisissa oppimisympäristöissä ja käytetään, tulkitaan ja tuotetaan erimuotoisia tekstejä (sanallisia, kuvallisia, kirjoitettuja, painettuja, audiovisuaalisia ja digitaalisia). Materiaalin avulla voidaan harjoitella mediatekstien tulkitsemista, tuottamista ja arvottamista. 

Materiaalin hyödyntäminen toisella asteella 

Lukio-opetuksessa materiaalia voidaan hyödyntää useissa eri oppiaineissa sekä eri aihekokonaisuuksiin liittyvien tavoitteiden edistämisessä. Hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuden tavoitteena on luoda yleiskuva hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista psyykkisistä, sosiaalisista, fyysisistä, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Kriittinen ajattelu, medialukutaito ja työskentelyssä hyödynnettävä tutkiva ote opiskelussa auttaa kehittämään kykyä toimia oman ja toisten hyvinvoinnin puolesta omassa elämässä, lähiympäristössä sekä yhteiskunnassa laajemmin. Materiaaliin sisältyvien yhteistoiminnallisten ja keskusteluun pohjautuvien toimintamallien avulla voidaan edistää kykyä osata käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti. Linjassa lukion opetussuunnitelman perusteiden kanssa materiaalin avulla voidaan syventää monilukutaito ja mediat -aihekokonaisuuden mukaisesti opiskelijoiden ymmärrystä medioista sekä niiden keskeisestä asemasta ja merkityksestä ihmisenä kasvamiselle kulttuurille. Aihekokonaisuuden mukaisesti materiaalin avulla voidaan kehittää erilaisten tekstien tulkinta-, tuottamis- ja arvottamisen taitoja. Materiaalissa hyödynnettävät tekstit voivat olla esimerkiksi sanallisia, kuvallisia, auditiivisia tai numeerisia. Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuuden mukaisesti materiaalin avulla voidaan kehittää opiskelijoiden ymmärrystä tieteen, taiteen ja teknologian kehityksen keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä rohkaista käyttää mahdollisuuksia, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja käytännöllisiin ongelmiin. Tutkiva työskentelytavan avulla voidaan kehittää opiskelijoiden suhtautumista erehdyksiin luovaan prosessiin kuuluvana kokemuksena.

Ammatillisessa koulutuksessa materiaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi edistämällä laaja alaisesti eri aloilla tarvittavaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä medialukutaitoa
oppiaine- ja ammattitutkintokeskeisesti. Medialukutaitoon kuuluu olennaisesti laajan tekstikäsityksen mukaisesti erilaisten mediatekstien tulkinta- ja tuottamistaidot. Työn kehittämisen ja tutkimusperustaisuuden näkökulmasta materiaalin avulla voidaan kehittää myös opiskelijoiden kykyä löytää oman alansa tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä sekä kehittää taitoja julkaista, jakaa ja tuottaa tietoa eri tavoin.

Materiaalin hyödyntäminen kirjastoissa, nuorisotyössä ja museoissa

Osana kirjastojen työtä materiaali tukee muun muassa aktiivista kansalaisuutta sekä monipuolisten lukutaitojen kehittymistä. Lukutaitojen näkökulmasta materiaalin tarjoaa erilaisia näkökulmia tiedon hankintaan, sen saavutettavuuteen, vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun. Nuorisotyössä materiaalin avulla voidaan tukea yhteiskunnallista ja kulttuurista osallisuutta sekä aktiivista kansalaisuutta. Osana museoiden työtä
materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi ihmisten ymmärryksen lisäämiseen kulttuurista sekä sitä koskevan tiedon saatavuutta.