II Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

Johdanto

Tieteellä ja tutkimuksella on suuri merkitys osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea. Esimerkkejä tieteen merkityksestä löytyy miltei kaikilta elämän osa-alueilta.

Käyttämämme teknologiat, vuorovaikutuksen ja tiedonsaannin kanavat pohjautuvat pitkälti tieteessä tehtyihin havainnointeihin ja innovaatioihin. Lääketieteellinen tutkimus edistää terveyttä ja varmistaa käytettyjen lääkkeiden turvallisuutta. Ympäristön ja ilmaston tutkimus on auttanut huomaamaan ja kiinnittämään huomiota koko maailmaa koskeviin asioihin, kuten ilmastonmuutokseen ja siihen vaikuttaneisiin syihin. Tieteen avulla on myös löydettävissä keinoja kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

Tutkittuun tietoon nojaten voimme tehdä perusteltuja päätöksiä koskien omaa elämäämme, arkeamme ja yhteisöjämme. Tutkimus on luovaa ja järjestelmällistä tiedon tuottamista. Yksittäisten tutkimusten kautta muodostuu tiedon kokonaisuuksia. Tutkimusten avulla voidaan varmistaa faktoja, todentaa aiempaa tietoa, ratkaista ongelmia, tukea jo olemassa olevia teorioita tai kehittää uusia.

Media on olennainen osa tiedettä ja tutkimusta. Tutkimusta tehdään muun muassa valokuvaamalla, äänittämällä, tekemällä muistiinpanoja tai tutkimalla mediateoksia, kuten kuvia, journalismia, kirjoituksia tai videoita.

Median avulla tutkimustulokset voivat saada laajemman yleisön. Eri puolilla maapalloa tehdystä tutkimuksesta voidaan lukea painetuista tai verkosta löytyvistä lehdistä, tuloksia ja tutkimuksiin liittyvää tietoa julkaistaan myös kuvina ja videoina sekä hyödyntäen esimerkiksi sosiaalista mediaa. Media tuo eri tavoin ihmisiä yhteen ja mahdollistaa keskustelun tieteestä. Media tukee tieteeseen liittyvää yhteistyötä.

Tässä osiossa pyritään ymmärtämään tutkimuksen tekemisen merkityksen luotettavan tiedon tuottamisessa. Materiaalin tehtävissä tutustutaan eri tavoin tieteeseen ja tutkimukseen, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja keskustellaan tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä, pohditaan tutkitun tiedon saavutettavuutta sekä harjoitellaan myös itse tutkimuksen tekemistä.

Osion tavoitteena on:
• edistää ymmärrystä tieteestä, tutkimuksen tekemisestä ja sen roolista yhteiskunnassa ja yksilön elämässä.
• edistää ymmärrystä tieteenkentän moninaisuudesta.
• tiedostaa tutkijoiden roolin tieteellisen tiedon tuottamisessa.
• edistää ymmärrystä luottamusta lisäävistä tekijöistä tieteellisessä tiedon tuottamisessa.
• edistää toiset huomioon ottavaa kommunikaatiota ja vuorovaikutustaitoja.
• edistää tutkimuksellista osaamista ja toimintatapaa.
• edistää kykyä ilmaista ja välittää tietoa eri muodoissa.