II Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

Tutkimusperustaisuus työelämässä

Tutkimustiedon löytäminen ja sen hyödyntäminen on tärkeää ammatillisessa kehittämisessä eri aloilla. Tiedonsaannin lisääntyessä mahdollisuudet tutkimusperustaisen toiminnan kehittämiseen kasvavat työelämässä.

Toimintaidea voidaan toteuttaa esimerkiksi ammatillisen opetuksen osana, vapaamuotoisessa toiminnassa, aikuiskoulutuksessa tai lukiossa. Tehtävän tavoitteena on havainnollistaa tutkimusperustaisuuden merkitystä ammatillisesti ja työelämässä sekä kehittää tiedonhakutaitoja ja mediatuottamisen osaamista.

Tutkimustieto työelämässä

Keskustelkaa aluksi luotettavan tiedon ja tutkimusperustaisuuden merkityksestä eri ammateissa tai oman opiskeltavan alan näkökulmasta. Kuinka tärkeää luotettavan tiedon merkitys on eri aloilla? Missä ammateissa näette tutkimusperustaisuuden erittäin tärkeänä? Pohtikaa myös esimerkkejä, miksi ja missä tilanteissa tutkitulla ja luotettavalla tiedolla on erittäin suuri merkitys. Mitä mahdollisia riskejä tai haittoja luotettavan tiedon huomiotta jättämisestä voisi olla?

Tutkimustiedon etsiminen ja analysointi

Jaa seuraavaksi osallistujat pienempiin ryhmiin ja anna tehtäväksi etsiä omalta tai itseä tulevaisuudessa kiinnostavalta alalta joko tutkimus tai tutkimuksesta kertova juttu. Tutkimuksista uutisoidaan esimerkiksi niin sanoma- ja aikakauslehdissä kuin eri alojen ammattilehdissäkin. Kun jutut on löydetty, analysoikaa juttujen pohjalta tutkimuksen oleelliset tiedot.
• Mitä aihetta tutkimus käsittelee ja mitä siinä on tutkittu?
• Kuka tutkimuksen on tehnyt?
• Mitkä ovat keskeisimmät tutkimustulokset?
• Miten tutkimuksesta on uutisoitu?
• Miten tutkimustulokset voivat hyödyttää alan toimintaa ja kuinka tuloksia voitaisiin mielestänne soveltaa?

Tiedon jakaminen eri tavoin

Tutkimuksista voidaan jakaa tietoa ja kertoa eri tavoin. Anna seuraavaksi ryhmille tehtäväksi suunnitella tutkimustulosten kääntäminen toiselle “median kielelle”. Ajatuksena on siis jakaa ja välittää tutkimuksen keskeisimmät tiedot esimerkiksi kirjoittamalla, visuaalisesti, valokuvin, ääninauhoituksena tai videona. Voitte pohtia myös miten jakaisitte tutkimuksesta tietoa eri sosiaalisen median alustoilla?

Loppukeskustelu

Pohtikaa lopuksi tutkimustiedon saavutettavuutta ja sen hyödyntämisen merkitystä. Oliko tutkimustietoa hankala löytää? Mistä eri lähteistä tietoa on mielestänne helpoin löytää? Tutkimuksista voi välittää tietoa eri tavoin. Missä muodossa itse haluaisitte saada tietoa? Miksi työelämässä on mielestänne tärkeä huomioida tutkittua tietoa?