II Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

Vaikuttamisesta vaikuttumiseen – keskusteluharjoitus tieteestä ja tutkimuksesta

Tietoa jaetaan eri tavoin ihmisten välillä. Keskustelu eri aiheista voi kasvattaa osallistujien ymmärrystä ja tietämystä eri aiheista, tuoda niihin uusia näkökulmia ja monipuolistaa käsityksiä eri aiheista. Hyvät vuorovaikutus- ja ryhmäviestintätaidot auttavat tiedon jakamisessa ja luottavan tiedon arvioinnissa.

Harjoituksen tavoitteena on edistää vuorovaikutus- ja ryhmäviestintätaitoja tutustumalla vaikuttamisen ja dialogisen vuorovaikutuksen eroihin sekä motivoida toimimaan eettisesti eri vuorovaikutustilanteissa. Harjoitus voidaan toteuttaa soveltaen eri-ikäisten kanssa.

Some-ajan keskustelua vaivaa polarisoituminen ja omiin mielipiteisiin poteroituminen. Huutoäänestyksellä saadaan kuitenkin harvoin ratkaisuja aikaiseksi.

Nykymaailmassa tärkeitä kykyjä ovatkin dialogiin heittäytyminen, erilaisuuden arvostaminen ja yritys ymmärtää keskustelukumppania. Toisten näkökulmien ymmärtäminen, keskinäinen kunnioitus ja erilaisuudesta innostuminen ovat rauhan ja taloudellisen kasvun edellytyksiä, valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon liittyvässä ennakointiraportissa todetaan. Kutsuretoriikka on oivallinen ryhmäkeskustelun väline, sillä siinä ei pyritä väittelyn voittamiseen vaan yhteiseen ymmärrykseen.

Kutsuretoriikka

Kutsuretoriikka on mainio viestintätapa rakentaviin arvokeskusteluihin – sellaisiin, joissa halutaan saada kaikkien keskustelijoiden ääni kuuluviin ja uskalletaan nähdä erilaisuus ja eriävät näkemykset rikkautena.

Nimensä mukaan kutsuretoriikan ajatuksena on esittää kuulijalle kutsu astua puhujan maailmaan. Kutsuun vastataan aktiivisella kuuntelulla, jossa yritetään vapautua ennakkoasenteista. Keskustelukumppanin ajatusten muuttaminen ei ole erityisesti kutsuretoriikan tavoitteena. Kutsuretoriikka kuitenkin voi ja saa johtaa ajattelun ja mielipiteiden muutokseen. Jos muutosta tapahtuu, se voi tapahtua niin kuulijassa kuin puhujassa tai molemmissa vuorovaikutusosapuolissa.

Lähteet:

Kielijelppi-blogi: ”Esiintyminen vaikuttamisena”
Edu.fi: Dialogiin pyrkivä, kutsuretoriikan periaatteita hyödyntävä ryhmäkeskustelu ja esiintymistehtäviä SIVUA EI OLE
Murumäki, S-T. 2017 Kutsuretoriikan julkaisematon oppimateriaali. Helsinki: Helsingin yliopisto
tulevaisuus.2030.fi
Valkonen, T. 2016. Kutsuretoriikka. Viestintää ja vaikuttamista koskeva julkaisematon oppimateriaali. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kieli- ja viestintätieteiden laitos.

Kutsuretoriikan huoneentaulu

1. Tarjoa oma näkemyksesi, sen taustat ja perustelut vuorovaikutuskumppanien vapaasti tarkasteltavaksi.
2. Kuuntele ja pyri ymmärtämään vuorovaikutuskumppanien näkemys, osoita kuuntelua.
3. Rakenna turvallisuuden, vapauden ja arvostuksen ilmapiiriä.
4. Auta kaikkien vuorovaikutusosapuolten näkökulmia näkyviksi ja tasapuolisesti arvostetuksi keskustelussa.
5. Auta kaikkia vuorovaikutusosapuolia tuntemaan itsensä kuulluksi ja kunnioitetuksi.

Lähde: Edu.fi (Lukiokoulutus: äidinkieli ja kirjallisuus, Dialogiin pyrkivä, kutsuretoriikan periaatteita hyödyntävä ryhmäkeskustelu)

 

Ohjeet keskusteluharjoitukseen

Jaa osallistujat aluksi pienryhmiin.
Käykää läpi yhdessä erilaisia vaikuttamisen muotoja. Esittele kutsuretoriikka sen tavoitteiden ja huoneentaulun avulla. Pohtikaa yhdessä, millaisiin viestintätilanteisiin se sopii. Pienryhmäkeskustelujen jälkeen sovitaan kutsuretoriikan periaatteita (huoneentaulu) mukailevat säännöt.

Kysymyksiä keskustelun tueksi:
• Millainen on turvallinen keskustelutilanne?
• Millainen on turvallinen keskustelukumppani?
• Millaisin sanallisin ja sanattomin viestein pyritään luomaan kunnioittava, vapaa ja turvallinen keskusteluilmapiiri?
• Millaista on aktiivinen kuunteleminen?

Jokainen osallistuja valitsee seuraavaksi jonkin näkemyksen tai mielipiteen, joka on hänelle tärkeä ja mahdollisesti tunteitakin herättävä.

Vaihtoehtoisesti voit valmistella jo etukäteen valmiita aiheita keskusteltavaksi. Ikätasosta ja oppilasryhmästä riippuen aiheita voivat olla vaikkapa:
• ilmastonmuutos
• tutkitun tiedon näkyvyys mediassa
• teknologian rooli arjessa
• tekoäly
• pelaamisen vaikutukset
• sähkö- ja robottiautot

Vaihtoehtoisesti keskusteluharjoituksen sijaan voitte sopia ja suunnitella kunnioittavan keskustelun säännöt omalle ryhmällenne. Keskustelkaa huoneentaulun pohjalta hyvästä keskustelusta ja sen piirteistä. Miksi on tärkeää kunnioittaa toista ja olla ystävällinen? Miten kaikkien mielipiteet otetaan huomioon ja miksi on tärkeää kunnioittaa toisen puheenvuoroa? Tehkää säännöt yhteisesti näkyville esimerkiksi piirtämällä, valokuvaamalla niin, että voitte palata niihin myös myöhemmin.

Keskustelu kutsuretoriikan keinoin pienryhmissä
• Kukin keskustelija esittelee mielipiteensä sekä sen perusteluja ja taustoja. Muut kuuntelevat aktiivisesti, tekevät lisäkysymyksiä ja rohkaisevat puhujaa jakamaan ajatuksiaan.
• Kun keskustelija on esitellyt oman näkemyksensä, ja se on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi, on hänen vuoronsa kysellä ja kuunnella, mitä mieltä muut keskustelijat ovat asiasta.
• Eriäviä näkemyksiä ei tyrmätä, vaan niitä rohkaistaan sanomaan.
• Kun jokaisen keskustelijan näkökulma aiheeseen on kuultu ja keskusteltu, pohditaan, millaista uutta tietoa yhteisessä keskustelussa rakentui. Mitä uutta kukin oppi?
• Ryhmän jokaisen jäsenen mielipiteelle ja siitä keskustelemiselle on varattava saman verran aikaa.

Äidinkielessä näkemyksiä voi esittää myös myös kurssilla luettavasta kokonaisteoksesta, josta keskustelunaiheeksi voi valita esimerkiksi henkilöiden toiminnan eettisyyden.

Arviointi ja palaute
Käykää keskustelut lopuksi yhdessä läpi kaikkien osallistujien kesken. Pohtikaa ryhmässä:
• Toteutuivatko yhteisesti sovitut pelisäännöt?
• Rohkaistiinko jokaista keskustelijaa?
• Tuliko keskustelussa esiin erilaisia näkemyksiä?
• Millaisia tunteita keskustelu herätti?

Lisätietoa harjoituksesta: Edu.fi, Lukiokoulutus, äidinkieli ja kirjallisuus, Dialogiin pyrkivä, kutsuretoriikan periaatteita hyödyntävä ryhmäkeskustelu SIVUA EI OLE

Väittelyretoriikasta löydät tehtävän esimerkiksi Pullopostia mediameressä -materiaalikokonaisuudesta. VANHA SIVU

Vaikuttamisesta vaikuttumiseen -kuvituskuva

Tiedostokoko: 601 kb

Kutsuretoriikka-taulukko

Tiedostokoko: 656 kb