II Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

Tiede näkyväksi

Tieteellä on iso merkitys yhteiskunnan kehittymisessä ja ihmisten arjessa, mutta huomaammeko sitä jokapäiväisessä elämässämme? Toimintaideassa havainnollistetaan ja pohditaan tieteen näkymistä osana arkea ja ihmisten elämää.

Tutkimus ympärillämme

Katselkaa aluksi ympärillenne ja pohtikaa, mihin kaikkeen tieteellä ja tutkimuksella on mahdollisesti ollut vaikutusta. Voitte pohtia omaa arkeanne, käyttämiänne teknologioita, koulua ja opiskelua, tiedonsaantia ja vuorovaikutusta, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Mihin asioihin tutkimus ja tieteellinen toiminta on jollain tavalla liittynyt? Keitä tutkijoita tiedätte ja mitä he ovat tutkineet?

Esimerkit mediaksi

Valitaan seuraavaksi yksi esimerkki asiasta, johon tutkimus on vaikuttanut ja tehdään siihen liittyen jokin mediateksti, jossa pohditaan sitä, millainen maailma olisi ilman tuota keksintöä. Tämä voi olla esimerkiksi piirros, esitelmä, kirjoitelma, kartoitus, blogiteksti. Tehtävä voidaan tehdä yksin tai pienryhmissä.

Tekstit esille

Voitte julkaista tieteen merkitystä koskevat teokset myös muille nähtäväksi esimerkiksi esityksinä, näyttelyinä, kampanjoina, yhteisillä verkkoalustoilla, sosiaalisessa mediassa tai blogiteksteinä. Jos alaikäisten teoksia julkaistaan, muista pyytää asianmukaiset luvat sekä lapsilta että huoltajilta.

 

Miksi tutkimus on luotettavaa?

Tutkimusta pidetään yhtenä luotettavimmista tiedon muodostamisen tavoista. Tutkitun
tiedon luotettavuutta pyritään lisäämään eri tavoin. Vertaisarviointi, yhteisesti sovittu tutkimusetiikka ja avoimuus osaltaan takaavat tiedon luotettavuuden. Tieteessä ei oleteta tiedon olevan muuttumatonta, vaan uudet tutkimukset voivat tuottaa tietoa jonka perusteella aiempia käsityksiä korjataan tai kokonaan muutetaan

Tutkimusten arviointi vaatii paljon osaamista ja tietämystä. Koska tutkimukset käsittelevät monimutkaisia ja tarkkaan rajattuja aiheita, joiden kriittinen ymmärtäminen vaatii erityistä perehtyneisyyttä, ovat tutkimusten parhaita arvioitsijoita muut saman alan asiantuntijat. Luotettavuuden ja moninäkökulmaisuuden varmistamiseksi arviointiin osallistuu usein monia eri asiantuntijoita.

Muiden tutkijoiden tekemää arviointia kutsutaan vertaisarvioinniksi. Vertaisarvioinnilla on monia eri muotoja: esimerkiksi 1) sokkoarviointi, jolloin arviointi tehdään nimettömästi pelkän sisällön perusteella, 2) avoin arviointi, jolloin arvioitavan ja arvioitsijoiden nimet kerrotaan tai 3) ryhmäarviointi, jolloin arvioitsijat voivat keskustella tutkimuksesta yhdessä ja antaa yhteisen arvioinnin.

Lisätietoa vertaisarvioinnin tavoista löytyy esimerkiksi kustantajien sivuilta:
Gaudeamuksen vertaisarviointiprosessi
Wiley: Types of peer review
Elsevier: What is peer review?

Tutkimus vaikuttaa tietoomme ja käsityksiimme maailmasta ja siihen perustuen tehdään tärkeitä ratkaisuja. Siksi on tärkeää, että tutkimusta ohjaavat vahvat eettiset periaatteet.

Tutkimusetiikka on yksi keskeisimmistä tekijöistä luotettavuuden takaamisessa. Tutkimuseettiset toimintatavat edistävät myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä, sillä niiden avulla voidaan edistää yhteistä ymmärrystä toimintatavoista. Tutkimusetiikka ja erilaiset eettiset ohjeistukset voivat lisätä myös luottamusta tutkimusta kohtaan, sillä niiden avulla voidaan tehdä näkyväksi toimintaa ohjaavaa eettistä ajattelua.

Avoimuus on myös keino lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksessa avataan tehdyt toimenpiteet mahdollisimman selkeästi niin, että lukija pystyy ymmärtämään, mitä tutkimuksessa on tehty ja miten. Mitä laajemmalla joukolle tutkimustulokset julkaistaan, sitä useammalla on mahdollisuus arvioida tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia. Tutkimusaineistoja myös julkaistaan muiden tutkijoille nähtäväksi ja hyödynnettäväksi erilaisten arkistojen kautta. Tämä helpottaa tutkimustulosten luotettavuuden arviointia.