Luotettavan tiedon metsästäjät

Kuvassa ihmisiä ja olentoja tutkimassa ympäristöä erilaisilla mediavälineillä

Luotettavan tiedon metsästäjät

Tiedostokoko: 6 mB

Johdanto

Mistä kaikkialta sinä saat tietoa? Miten arvioit tiedon luotettavuutta? Oletko törmännyt valeuutisiin? Millainen merkitys luotettavalla tiedolla ja tieteellä on yhteiskunnassa ja osana arkeamme? Millä eri tavoin voit kertoa asioista muille ja jakaa tietoa?

Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin avulla voidaan käsitellä median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tiedon luotettavuuden arviointia. Materiaali koostuu kahdesta toisiinsa limittyvästä mediaa ja tiedettä käsittelevistä osiosta, jotka molemmat jakaantuvat pienempiin toimintaosioihin.

Tieto voidaan perinteisen näkemyksen mukaan ymmärtää hyvin perustelluksi tosi uskomukseksi. Internetin ja medioitumisen myötä meillä on mahdollisuus päästä käsiksi valtavaan määrään informaatiota. Käytettävissä olevan tietomäärän kasvaessa tiedon etsinnän, hallinnan ja luotettavuuden arvioinnin taitojen merkitys korostuvat. Tiedon avulla voidaan ymmärtää itseään, toisia ihmisiä ja ympäröivää maailmaa.

Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin toimintaideat käsittelevät tiedonlähteiden ja erilaisten mediatekstien luotettavuuden arviointia, harhaanjohtavien mediasisältöjen tunnistamista sekä tiedon välittämistä ja median tuottamista.

Tässä materiaalissa kiinnitetään erityistä huomiota myös tieteeseen ja tutkimukseen. Tiede nähdään oleellisena osana yhteiskuntaa sekä toiminnan tapana ja mahdollisuutena, johon ihmiset yliopistojen ulkopuolellakin voivat osallistua.

Tiede antaa tilaa luovuudelle, itseilmaisulle, toisin tekemiselle ja pyrkimykselle osallistua ja vaikuttaa. Materiaalin toimintaosioissa keskustellaan tieteestä ja tutkimuksen merkityksestä arjessa, tutustutaan tutkijoiden tekemään työhön, pohditaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia tutkimukseen, etsitään ja jaetaan tutkimustietoa sekä harjoitellaan myös tutkimuksen tekemistä.

I Media tiedon välittäjänä

1
Mediat tutuksi
2
Mediakulttuuri täynnä tietoa
3
Mitä media opettaa?
4
Pelkkää feikkiä
5
Onko juttu luotettava?
6
Otsikot ja kuvat välittävät tietoa
7
Tehdään oma juttu!

II Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

1
Johdanto
2
Tiede näkyväksi
3
Kysy tutkijalta!
4
Vaikuttamisesta vaikuttumiseen - keskusteluharjoitus tieteestä ja tutkimuksesta
5
Kansalaiset tiedettä tekemässä
6
Tutkitaan itse!
7
Tutkimusperustaisuus työelämässä

Luotettavan tiedon metsästäjät ja opetussuunnitelmat – materiaali suhteessa ohjaaviin asiakirjoihin

1
Materiaalin käyttö
Luotettavan tiedon metsästäjät