Tuntimallit

Tunti 1

Tunti 1: Jakaako vai eikö jakaa?

Kohderyhmä: Peruskoulun luokka-asteet 5-8

Tavoitteet:
1. Vahvistaa oppilaan kriittistä ajattelua siitä, mitä netissä jakaa ja julkaisee

2. Kannustaa oppilaita harkitsemaan ennalta, millaisia vaikutuksia omalla toiminnalla on toisiin

Miten pahalta tuntuu?

Kesto: 10 minuuttia

Tavoite: Oppilaat oivaltavat, että kuviin liittyvät verkkotilanteet vaikuttavat ihmisten tunteisiin eri tavoin

Tarvikkeet: Tulosta ja leikkaa tilannekortteja (liite 1) värillisinä niin, että jokaisell e oppilaalle on yksi kortti. Vähintään neljällä oppilaalla on hyvä olla sama tilannekortti. Voit jättää osan tilanteista kokonaan pois.

Jaa oppilaille tilannekortit. Kerro, että omaa korttia ei saa näyttää muille. Selitä, että kussakin kortissa on jokin nettiin ja kuviin liittyvä tilanne, mutta älä paljasta, että samoja tilannekortteja on useita.

Kerro, että luokan toisessa päässä on piste, jossa tuntuu todella pahalta. Toisessa päässä taas on piste, jossa ei tunnu juuri miltään. Pisteiden väliin jää kuvitteellinen jana. Kehota oppilaita asettamaan oma korttinsa janalle siihen kohtaan, miten pahalta kortin tilanne hänestä itsestään tuntuisi. Kortit asetetaan tekstipuoli alaspäin, jotta muut eivät näe, kuka on laittanut minkäkin kortin.

Kun kaikki ovat asettaneet kortit janalle, kääntäkää ne oikein päin. Korttien väreistä tunnistaa samat tilannekortit. Todennäköisesti samanvärisiä kortteja löytyy hyvin eri kohdista janaa. Tämä havainnollistaa, että sama tilanne tuntuu eri ihmisistä hyvinkin erilaiselta. Koska netissä ei näe toisen ilmeitä ja reaktioita, ei voi oikeastaan koskaan tietää, miten pahalta jokin tilanne tuntuu kuvan kohteesta tai videon vastaanottajasta. Siksi jokaisen olisi hyvä miettiä tarkasti, millaisia kuvia ja videoita jakaa.

Jos aikaa jää, voitte käydä läpi muutaman tilanteen ja miettiä, miten kyseisessä tilanteessa voisi toimia.

Harkitse hyödyttääkö!

Kesto: 40 minuuttia

Tavoite: Oppilaat pohtivat, millaista hyötyä kuvien julkaisemisesta netissä on, erittelevät millaisia riskejä julkaisemiseen voi liittyä ja mitä ongelmatilanteissa voidaan tehdä.

Tarvikkeet: Tulosta oppitunnilla tarvitsemasi valokuvat (liite 2) tai avaa valmiiksi nettiselain, josta näytät kuvat.

Jaa oppilaat 3-4 hengen pienryhmiin. Jokaisella ryhmällä on käytössään joko sama tai eri kuva. Kuvan voi tulostaa värillisenä jokaiselle ryhmälle tai näyttää saman kuvan luokalle esimerkiksi netistä. Ohjeista oppilaita keksimään kuvasta tarina: mikä on alkutilanne, mitä sitten tapahtuu, miten tarina päättyy?

  • Oppilaita voi kannustaa pohtimaan netin yksityisyyttä erilaisten roolien kautta ja miettimään,
    millaisia seuraamuksia yksityisen tiedon ja kuvan jakamisella netissä voi olla.
  • Oppilaita voi myös rohkaista pohtimaan seuraamuksia eri näkökulmista, kuten millaisia tunteita tarinan henkilöt kokevat, millaisia eri mahdollisuuksia tarinan henkilöillä on ratkaista tilanne tarinan eri vaiheissa ja vaihtelevatko mahdollisuudet esimerkiksi iän, sukupuolen tai statuksen mukaan.

Käykää oppilaiden keksimiä tarinoita läpi yhteisen keskustelun tai draaman keinoin.

Loppukeskustelu

Keskustelkaa toiset huomioivan käyttäytymisen tärkeydestä netissä. Keskustelua voi ohjata seuraavien kysymysten avulla:

  • Millaisissa tilanteissa kuvien julkaiseminen ja jakaminen on hyödyllistä ja/tai viihdyttävää?
  • Miten netissä voidaan tuottaa myönteistä kuvaa itsestä?
  • Miten kunnioitetaan toisten oikeutta päättää omasta julkisuuskuvasta?
  • Miksi omasta maineesta kannattaa huolehtia?