Johdanto

Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa eväitä turvalliseen ja vastuulliseen kuvaamiseen sekä kuvien julkaisemiseen verkossa. Materiaalissa keskitytään erityisesti itsestä ja muista ihmisistä otettuihin kuviin. Materiaali on suunnattu sosiaalisen median käyttöä aloittelevien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille, erityisesti opettajille. Materiaalin tuntimallit on kohdennettu 5.-9.-luokkalaisille.

Kuvaaminen ja kuvien jakaminen kavereille verkossa on tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Tässä materiaalissa keskitytään sen takia niihin mediataitoihin, joita turvallinen, eettinen ja toisia huomioiva kuvaaminen sekä kuvien käyttö sosiaalisessa mediassa edellyttävät.

Materiaalissa käsitellään

  • Lasten ja nuorten kuvaamiskulttuuria
  • Kuvien ja kuvaamisen merkitystä itseilmaisun välineenä
  • Kuvakerronnan keinoja
  • Kuvien verkkojulkaisemisessa ja – jakamisessa huomioitavia seikkoja, kuten toisten oikeuksien huomioimista, yksityisyyden suojaa sekä tekijänoikeuksia

Käsiteltävät teemat nivoutuvat monin tavoin perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kuvataiteessa opitaan esimerkiksi kuvailmaisun ja -kerronnan keinoja ja äidinkielessä tarkastellaan kuvalliseen viestintään kätkeytyviä arvoja ja asenteita. Pohdinnat eettisesti kestävästä, omia ja toisten oikeuksia kunnioittavasta kuvaamisesta ja julkaisemisesta linkittyvät uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin ja historian sisältöihin. Biologiassa ja terveystiedossa voidaan harjoitella tunnistamaan tervettä kehitystä tukevia ja haittaavia tekijöitä mediakulttuurissa sekä vaalimaan omaa kehoa arvostavia toimintatapoja mediaan liittyen.

Kuvien maailmaa tarkastelemalla voidaan harjoitella myös aihekokonaisuuksien Ihmisenä kasvaminen sekä  Viestintä ja mediataidot -sisältöjä: tunteiden tunnistamista ja käsittelyä, toisten ihmisten huomioonottamista ja suvaitsevaisuutta sekä kriittistä suhtautumista median välittämiin sisältöihin.