Kooste mediakasvatusmateriaaleista verkossa

Koostetta laadukkaista mediakasvatusmateriaaleista, joita ovat tuottaneet alan toimijat ja asiantuntijaorganisaatiot, voi hyödyntää Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistujen medialukutaidon osaamisen kuvausten mukaisessa kasvatuksessa ja opetuksessa. Materiaalit on jäsennetty osaamisen kuvausten mukaisesti vuosiluokkakokonaisuuksittain varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9. Lisäksi materiaalit on jaoteltu tukemaan median tulkinnan ja arvioinnin sekä median tuottamisen taitoja ja taitoja toimia mediaympäristöissä.

Mediapolku-materiaali

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on ollut osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on vastannut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Kooste mediakasvatusmateriaaleista verkossa