Jaksokohtaiset oppimistehtävät

Jakso 18. Keijon kanava.

Jakso 18. Keijon kanava. Keijo sukeltaa tubemaailman kiemuroihin.

Ryhmätehtävät pienryhmissä tai koko luokan kesken:

1 Hyvää kontenttia (6lk, 7-9lk)

Keskustellaan katsotusta jaksosta. Mitä mieltä oppilaat ovat – millaisia ajatuksia Keijon kanava herätti? Millainen on oppilaiden mielestä hyvä sosiaalisen median kanava? Missä eri palveluissa oppilaiden suosimat sisällöntuottajat toimivat? Millaiset ominaisuudet tekevät suosikkisisällöstä hyvää?

Listataan ryhmissä oppilaiden suosimia sosiaalisen median kanavia ja sisällöntuottajia, sekä niihin liittyviä hyviä ominaisuuksia. Kiinnitetään huomiota siihen, että ryhmässä voi ja saa olla erilaisia suosikkisisältöjä ja erilaisia perusteita niistä pitämiseen. Opetellaan perustelemaan oma mielipide ja kunnioitetaan toisten perusteluja. Listan perusteella luokassa voidaan selvittää myös, kuka parhaillaan on luokkalaisten keskuudessa suosituin sisällöntuottaja.

 

2 Oman kanavan kiemurat (6lk, 7-9lk)

Pohditaan nuorten omaa sisällöntuotantoa katsottua jaksoa ja apukysymyksiä hyödyntäen. Ryhmissä voidaan pohtia esimerkiksi seuraavaa: Mitä Keijon olisi kannattanut ottaa huomioon omia julkaisuja suunniteltaessa? Miten nuoret neuvoisivat kaveriaan, joka haluaisi aloittaa oman sisällöntuotannon? Jos oppilaat tekevät itse sisältöjä verkkoon, mitä asioita he ovat pitäneet julkaisuissaan tärkeinä? Millaista palautetta nuorelle sisällöntuottajalle on asiallista antaa?

 

Pohdintojen pohjalta voidaan tuottaa pienryhmissä vinkkivideoita aloittelevalle sosiaalisen median sisällöntuottajalle. Huomioidaan esimerkiksi sisällöntuotannon kohderyhmät, tavoitteet, keinot ja reunaehdot. Oppilaat voivat keskenään valita videon tyylilajin ja näkökulman: Videot voivat olla vaikkapa humoristisia ”vältä nämä virheet” -videoita tai asiapitoisempia ohjeita esimerkiksi palautteen vastaanottamiseen, tekijänoikeuteen, yksityisyyden suojaan tai kaupalliseen yhteistyöhön liittyvistä seikoista

 

Tehtäviin liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

6lk
Mediasisältöjen tulkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
Minä median käyttäjänä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa keskustella kunnioittavasti toisten erilaisista mediankäyttötottumuksista ja mieltymyksistä.
Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa tuoda mediaesitysten kautta esille omia mielipiteitään. Oppilas huomaa, että asioihin on erilaisia näkökulmia.
 • Oppilas tuottaa ohjattuna jonkin kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi tai juliste.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa perustella mielipiteitään ja ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin näkökulmiin.
 • Oppilas laatii yhdessä toisten kanssa jonkin arkeen kytkeytyvän vaikuttavan mediasisällön.
Minä median tuottajana

Hyvä osaaminen

 • Oppilas keskustelee median tuottamisesta vertaisten kanssa. Oppilas rohkaisee vertaisia mielekkääksi kokemiensa tuottamisen tapojen pariin valinnanvapautta kunnioittaen.
Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää, että hänen itse tuottamiensa ja julkaisemiensa mediasisältöjen tulee olla sellaisia, etteivät ne loukkaa toisten oikeuksia eikä niiden julkaisemisesta ole ikäviä seurauksia itselle.
 • Oppilas tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja niiden noudattamisen merkityksen mediasisältöjen käyttäjänä ja tuottajana. Oppilas osaa ohjattuna merkitä lähteet ja ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa sisältöä omanaan.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia omien julkaisuiden vaikutuksia ja seurauksia.
Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan mediaympäristöissä ja hyödyntää saamaansa palautetta.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia oman viestinnän vaikutuksia ja seurauksia.
 
7-9
 
Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää eri medioiden ansaintalogiikkaa ja sen vaikutusta sisältöön. Oppilas tunnistaa kaupallisen ja julkisen mediatoimialan ja sosiaalisen median eron tässä katsannossa.
 • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat sponsorointi ja tuotesijoittelu mediasisällöissä, ja tunnistaa kaupallisen yhteistyön maininnat verkkosisällöissä
 • Oppilas osaa luonnehtia, millaista kohderyhmää mediasisältö tavoittelee ja mikä on sisällön tekijän tarkoitus.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas ymmärtää algoritmien vaikutuksia digitaalisten mediasisältöjen, kuten mainosten, sosiaalisen median julkaisujen, uutisten ja suoratoistopalvelun sisältöjen, valikoitumisessa.
Minä median käyttäjänä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa, miten haluaa käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan.
 • Oppilas kunnioittaa yksilöllisiä ja erilaisia mediankäyttötapoja.
Luova ilmaisu

Hyvä osaaminen

 • Oppilas harjaantuu kuvallisessa, sanallisessa ja auditiivisessa ilmaisussaan ja hyödyntää niitä mediasisältöjen tuottamisessa. Oppilas kehittää persoonallista ilmaisuaan.

Edistynyt osaaminen

Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas perustelee mielipiteensä ja esittää sen rakentavasti. Oppilas osaa ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin, myös eriäviin, näkemyksiin.
 • Oppilas harjaantuu tekemään ajatuksia ilmaisevan, kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten blogitekstin, tai suunnittelee sosiaalisen median kampanjan tai vastamainoskampanjan.
 • Oppilas osaa valita vaikuttamiseen erilaisia ilmaisun keinoja ja mediaesityksen muotoja kohderyhmä ja julkaisualusta huomioiden.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas hyödyntää ohjattuna vaikuttamaan pyrkivien sisältöjen tuottamisessa eri tekstilajien tuntemustaan rakenteen ja ilmaisutyylin valinnassa.
Minä median tuottajana

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa kuvata rooliaan median tuottajana ja tunnistaa vahvuuksiaan sekä asioita, joissa haluaa kehittyä.
 • Oppilas arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla omia mediasisältöjä voisi julkaista. Oppilas tiedostaa, että julkaisuja arvioidaan ja kommentoidaan monin tavoin, ja osaa kuvata tarkoituksenmukaisia tapoja reagoida.
Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia tietojaan valikoimalla sisältöjen jakamista eri kanavilla ja tileillä. Ymmärtää tietosuojan ja yksityisyydensuojan käsitteet.
 • Oppilas osaa kuvata, mitä on seksuaalinen häirintä ja vihapuhe digitaalisessa mediassa. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja suojautua niiltä ja tietää, kuinka tulee toimia, jos joutuu häirinnän tai vihapuheen kohteeksi.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa arvioida kykyään vaikuttaa omaan digijalanjälkeensä sekä taitoaan edistää turvallisuuttaan mediaympäristöissä.
 • Oppilas tutustuu tietosuojaan jossakin nuorten elämän kannalta merkityksellisessä yhteydessä.
Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuntee sekä omat että muiden tekijänoikeudet ja osaa
  noudattaa niitä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tuntee erilaisia mediasisältöjen vapaan käytön CC-linsenssejä ja niiden käyttöehtoja.
Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tunnistaa ei-rakentavia viestintäilmiöitä sosiaalisessa mediassa, kuten trolli, provo ja fleimi, ja tietää, kuinka reagoida ja toimia näihin ilmiöihin törmätessään.
 • Oppilas pyrkii vahvistamaan omaa myönteistä viestijäkuvaansa: osaa kertoa tavoitteistaan viestijänä ja kuvata keinoja niiden saavuttamiseksi.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa antaa rakentavaa palautetta toisille viestinnän kehittämiseksi.