Jaksokohtaiset oppimistehtävät

Jakso 5. Ihan some.

Jakso 5. Ihan some. Sosiaalinen media on ihan kamala, mutta ilmankaan ei voi olla.

Ryhmätehtävät pienryhmissä tai koko luokan kesken:

1 Ihan kamala, mutta ilmankaan ei voi olla? (6lk, 7-9lk)

Keskustellaan katsotusta jaksosta. Mitä mieltä oppilaat ovat – miksi some ärsytti Anttia? Entä miksi ilman somea ei kuitenkaan voinut olla? Pyritään löytämään mahdollisimman monia sarjassa esitettyjä syitä. Millaisissa oman elämän tilanteissa on huomattu, että oma tai muiden somen käyttö on ärsyttänyt? Milloin somen käytöstä taas aiheutuu hyötyä tai hyvää mieltä?

2 Somepalveluiden ensyklopedia (6lk, 7-9lk)

Listataan ensin mahdollisimman paljon niitä sosiaalisen median palveluita, joita nuoret arjessaan käyttävät. Kunkin palvelun yhteyteen merkitään myös niiden positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia, sekä käytettävyyden että sosiaalisten ilmiöiden suhteen (esim. helppo yhteydenpito kavereihin, kiusaamisen yleisyys, tiedon kerääminen käyttäjistä). Kiinnitetään huomiota siihen, että ryhmässä voi ja saa olla erilaisia suosikkipalveluita ja erilaisia perusteita niistä pitämiseen. Opetellaan perustelemaan oma mielipide ja kunnioitetaan toisten perusteluja.

Kootaan palvelut joko fyysiseksi tai digitaaliseksi esitykseksi. Lopputuloksena muodostuu luokan tai ryhmän yhteinen tietoteos parhaillaan nuorille ajankohtaisista sosiaalisen median palveluista ja niiden ominaisuuksista. Teosta voi mahdollisesti hyödyntää myös vanhempainiltojen keskustelunherättäjänä.

Yksilötehtävä:

1 Ihan kamala, mutta ilmankaan ei voi olla? (6lk, 7-9lk)

Kirjoitustehtävä katsotusta jaksosta. Mitä mieltä oppilas on – miksi some ärsytti Anttia? Entä miksi ilman somea ei kuitenkaan voinut olla? Oppilas pyrkii kuvaamaan mahdollisimman monia sarjassa esitettyä syytä. Millaisissa oman elämän tilanteissa oppilas on huomannut, että oma tai muiden somen käyttö on ärsyttänyt itseä tai muita? Milloin somen käytöstä taas aiheutuu hyötyä tai hyvää mieltä?

2 Mediapäiväkirja (6lk, 7-9lk)

Oppilas tarkkailee ja listaa omaa mediankäyttöään yhden vuorokauden ajan. Mitä medioita ja somepalveluita tuli käytettyä ja milloin? Huomioidaan kaikki mediat, niin perinteiset (esim. kirjat, lehdet, tv) kuin uudetkin (esim. pelit, älypuhelimen sovellukset). Huomioidaan myös, käytettiinkö mediaa yksin vai yhdessä. Millaisia havaintoja oppilas teki omasta mediankäytöstään? Yllättikö jokin asia? Mitkä mediankäytön tavat tuntuvat päiväkirjaa katsoessa hyviltä ja hyvinvointia tukevilta? Entä ilmenikö jotain, mikä jälkeenpäin ajatellen kannattaisi vähentää tai välttää?

3 Some siellä, some täällä (7-9lk)

Oppilas valitsee itse vapaasti toisen mediasisällön, jossa käsitellään nuorten sosiaalisen median käyttöä. Mediasisältö voi olla viihteellinen tai asiasisältö. Pohdintatehtävässä oppilas erittelee sitä, miten somen hyvien ja huonojen puolten esittäminen eroaa kahden eri mediasisällön välillä ja mitä yhteistä niissä oli.

 

Tehtäviin liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

6lk
Mediasisältöjen tulkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas harjaantuu kerronnallisen sisällön tulkinnassa. Oppilas osaa esimerkiksi kuvata juonen kulkua ja hahmojen erilaisia rooleja.
 • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa antaa joitain esimerkkejä mediasisältöjen vaikutuksesta omaan toimintaansa, tietoihinsa, mielipiteisiinsä ja mielikuviinsa.
Minä median käyttäjänä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas kuvaa omia mediankäyttötottumuksiaan ja pohtii median merkitystä omassa elämässään esimerkiksi mediapäiväkirjan avulla.
 • Oppilas ymmärtää, että oma mediamaku muuttuu ja että siihen vaikuttavat monet tahot, kuten kaverit, media ja vanhemmat. Oppilas tietää, että voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan mediankäyttöönsä.
 • Oppilas osaa keskustella kunnioittavasti toisten erilaisista mediankäyttötottumuksista ja mieltymyksistä.
Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää turvallisuutta vaarantavista tilanteista ja tekijöistä mediaympäristöissä, kuten netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe ja seksuaalinen houkuttelu. Oppilas tietää, millä keinoin omaa turvallisuutta voi edistää.
Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa kuvata itselleen merkityksellisiä mediasisältöjä ja -ympäristöjä ja niiden myönteisiä merkityksiä. Oppilas rohkaistuu keskustelemaan ja jakamaan myönteisiä kokemuksia mediankäytöstä yhdessä toisten kanssa.
 • Oppilas tunnistaa, milloin mediankäyttö tukee omaa hyvinvointia, milloin heikentää sitä.
 • Oppilas tiedostaa vertaisten kohdistamia odotuksia mediaympäristöissä toimimiseen ja median käyttöön. Oppilas tietää, että voi tehdä vertaisista riippumattomia valintoja omassa mediankäytössään.
Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ilmaisee mielipiteensä rakentavasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla erilaisissa mediaympäristöissä. Oppilas kuuntelee toisten mielipiteitä.
7-9lk
Mediasisältöjen tulkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas laajentaa mediasisältöjen tuntemustaan tutustumalla itselleen uusiin sisältöihin esimerkiksi blogiin, podcastiin tai elektroniseen urheiluun. Oppilas kuvaa kokemuksiaan sisältöjen parissa.
Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia erilaisten mediasisältöjen ja ajankohtaisten mediakulttuurin ilmiöiden vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien ajatteluun ja toimintaan. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin.
 • Oppilas havainnoi ja arvioi medioiden toimintaa yhteiskunnassa seuraamalla ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden käsittelyä medioissa. Oppilas esittää niihin liittyviä perusteltuja havaintoja.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tutkii jonkin ilmiön tai kohderyhmän esittämistä valitsemissaan mediasisällöissä ja tekee perusteltuja tulkintoja havainnoistaan.
Minä median käyttäjänä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa, miten haluaa käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan.
 • Oppilas kunnioittaa yksilöllisiä ja erilaisia mediankäyttötapoja.
Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas perustelee mielipiteensä ja esittää sen rakentavasti. Oppilas osaa ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin, myös eriäviin, näkemyksiin.
Tiedon välittäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa tehdä jonkin tietoa välittävän mediasisällön, kuten reportaasi, tiedote, dokumentti, artikkeli tai sosiaalisen median julkaisu. Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista rakennetta, tyylilajia ja ilmaisutapaa.
Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa oman digijälkensä muodostumisen ja osaa kuvata, millaista tietoa eri palvelut, kuten hakukoneet tai sosiaalinen media, keräävät ja mihin tietoa voidaan käyttää.
Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään.
 • Oppilas tietää, että omaa median käyttöä on voitava hallita. Osaa tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja omassa mediankäytössään.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia mediankäyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tunnistaa ei-rakentavia viestintäilmiöitä sosiaalisessa mediassa, kuten trolli, provo ja fleimi, ja tietää, kuinka reagoida ja toimia näihin ilmiöihin törmätessään.


Warning: json_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/fs2/46/medialit/public_html/mediataitokoulu/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/global/files.php on line 12