Millaisiin asioihin ikäihmisten mediakasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota? Vastauksia tähän laajaan kysymykseen on saatu IkäihMe-hankkeessa (2018-2020). Osana OKM:n Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa kehitämme hankkeessa tutkimusperustaisesti aikuiskoulutukseen suuntautuvien opettajien koulutusta siten, että siellä huomioidaan entistä paremmin ikäihmisten oppimisen ohjaaminen ja medialukutaitojen tukeminen.

Tekemämme kansainvälinen kirjallisuuskatsaus kohdistui siihen, millaisia ikäihmisten mediakasvatuksen piiriin luettavia koulutuksia on tutkittu ja millaisiin johtopäätöksiin tutkimuksissa on päädytty. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että tutkimukset kohdistuivat pääosin digitaalisten laitteiden, medioiden ja sovellusten käyttökoulutuksiin. Vain harvoin tutkittiin koulutuksia, joiden tavoitteena oli tukea ikäihmisten taitoja kriittisesti arvioida medioiden välittämää tietoa sekä myös itse tuottaa mediasisältöjä. Ikäihmisten kriittiseen medialukutaitoon sekä mediatuottamiseen kohdistuvalle mediakasvatukselle ja tutkimukselle on näin ollen mielestämme tarvetta.

Kartoittamiemme tutkimusten johtopäätöksissä tuotiin esiin, että erityisesti yhteisöllinen oppiminen, vertaisoppiminen, sukupolvien välinen oppiminen, yksilöllinen ohjaus sekä koulutusten aito tarvelähtöisyys ovat keskeisiä ikäihmisten mediakasvatuksessa. Tarvelähtöisessä opetuksessa ja ohjauksessa oppijan omat tarpeet, kiinnostuksen kohteet, tavoitteet ja osaaminen ohjaavat oppimisprosessia. Kirjallisuuskatsaus osoitti myös perinteisen, opettajavetoisen opetuksen suosion ikäihmisten ohjauksessa. Myötätuntoisia ja kokeneita ohjaajia sekä ystävällistä ja kunnioittavaa ilmapiiriä pidettiin tärkeinä. Lisäksi ikäihmisten mediakasvatuksessa keskeistä on tutkimusten mukaan myös sosiaalisen tuen saatavuus koko oppimisprosessin ajan sekä digitaalisten medioiden käyttöön liittyvän minäpystyvyyden tukeminen.

Toteutimme hankkeessa myös työpajoja ikäihmisille (65+ vuotiaat) ja heidän kanssaan työskenteleville asiantuntijoille. Työpajoissa keräsimme tietoa heidän käsityksistään koskien ikäihmisten medialukutaitoja, mediakasvatusta ja koulutustarpeita. Osallistujien tehtävänä oli muun muassa suunnitella ikäihmisten medialukutaitojen kehittymistä tukeva “unelmien koulutustilaisuus”. Tulokset osoittivat, että osallistujien näkökulmasta koulutustarpeita löytyy kaikilta medialukutaidon osa-alueilta: kyvystä käyttää digitaalisia laitteita ja medioita tiedonhakuun, arvioida tietoa kriittisesti sekä itse tuottaa erilaisia mediasisältöjä. Kirjallisuuskatsauksen tavoin työpajoista nousivat esiin yksilöllisen ja oppijakeskeisen ohjauksen periaatteet, joissa oppijan omat tarpeet ovat keskiössä. Merkityksellisenä nähtiin myös vuorovaikutteiset, yhteisölliset ja kasvokkaiset koulutukset. Useimmiten medialukutaitoja haluttiin oppia itse kokeilemalla ja laitteita käyttämällä yhdessä perheen (erityisesti lapset, lapsenlapset), vertaisten tai asiantuntijoiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan näemme IkäihMe-hankkeessa mediakasvatuksen jokaisen ikäihmisen oikeutena ja mahdollisuutena. Mediakasvatuksen tarjoaminen ei tulisi olla vain yhden tuen tarjoajan harteilla, vaan koulutusorganisaatioiden ja läheisten lisäksi koulutuksen ja tuen tarjoaminen tulisi olla ikäihmisten kanssa toimivien tahojen vastuulla, esimerkiksi kirjastojen, kolmannen sektorin toimijoiden, pankkien, sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden, uutismedioiden ja alan yritysten. Tässä, kuten niin monessa muussakin asiassa, yhteistyössä on voimaa.

Susanna Rivinen ja Päivi Rasi
Lapin yliopisto

Lue ikäihmisten mediataitojen tukemisen käytännöstä valtakunnallisen SeniorSurfin näkökulmasta

Aikuisten ja ikäihmisten mediakasvatuksesta keskustelevat myös Lapin yliopiston Päivä Rasi ja Hanna Vuojärvi Julia Alajärven kanssa Äänessä mediakasvatus -podcastissa.

Kuuntele ”Kuka mediakasvattaisi aikuisia?” –podcast

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.