Viime ja tällä viikolla (24.-31.10.) on vietetty UNESCOn koordinoimaa maailmanlaajuista Media- ja informaatiolukutaidon viikkoa (Global MIL Week). Viikon aikana on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, kampanjoita ja tapahtumia ympäri maailmaa. Osallistuin viime viikolla yhteen teemaviikon päätapahtumista, Kaunasissa järjestettyyn mediakasvatuksen konferenssiin, joka kokosi yhteen asiantuntijoita yli 40 eri maasta.

“Media and Information Literate Cities: Voices, Powers, and Change Makers”

Tämän vuoden MIL viikon teema alleviivaa kaupunkien merkitystä medialukutaidon edistämisessä. Ajatuksena on, että niin kutsuttujen tieto- ja viestintäteknologiaan nojaavien älykkäiden kaupunkien (smart cities) on oltava myös media- ja informaatiolukutaitoisia kaupunkeja (MIL cities), jotta ihmiset voivat osallistua ja hyödyntää median tarjoamia mahdollisuuksia kaupungeissa. Kaunasissa järjestetyssä konferenssissa MIL -kaupunkeja tarkasteltiin muun muassa yhteistyön, hallinnon, osallistumisen ja kulttuurien näkökulmista. 3D-animoituun MIL Cityyn pääset vierailemaan tämän linkin kautta.

Median mahdollisuudet eivät jakaannu tasaisesti

Vaikka teknologisen kehityksen ja kaupunkisuunnittelun välistä suhdetta on tärkeä pohtia, on huomioitava, että isolle osalla maailman kaupungeista, alueista ja ihmisistä tieto- ja viestintäteknologiaan pohjautuvat älykaupungit ovat kaukana todellisuudesta. Internetin kehittäjän Tim Berners-Leen perustaman Web Foundationin ensi kuussa julkaistavan raportin mukaan internetin saavutettavuuden edistyminen on hidastunut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana (kts. The Guardianin artikkeli). Edelleen noin 3.8 miljardilla ihmisellä ei ole pääsyä verkkoon eikä saavutettavuus jakaudu tasaisesti. Kun suomalaisista esimerkiksi internetiä käytti vuonna 2017 88 prosenttia (16–89 -vuotiaat), Eritreassa pääsy internetiin oli vain 1.4 prosentilla asukkaista (lähde). Web Foundationin julkaistava raportti alleviivaa myös, että suuri osa internetin ulkopuolelle jäävistä ihmisistä on naisia, köyhillä alueilla tai kaupunkien ulkopuolella asuvia.

Paikallinen erityisyys on mediakasvatuksen vahvuus

Vaikka kaupungistuminen on yksi maailmanlaajuinen trendi, se ei kuvasta kaikkien ihmisten elettyä todellisuutta. Konkreettisten ympäristöjen kuvailun sijaan MIL-kaupungin voi mielestäni kuitenkin ymmärtää vertauskuvana paikkaperustaiselle mediakasvatusajattelulle. Tämä näkökulma ei lähde hallinnollisesta ajattelusta vaan kiinnittää huomiota paikallisuuteen, ympäristöjen moninaisuuteen, innovatiivisuuteen sekä ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tämä edellyttää tarkkanäköisyyttä ja inklusiivista ajattelua eri alojen mediakasvattajilta.

Paikalliset yhteisöt rakentuvat eri tavoin. Koulujen lisäksi tärkeä rooli mediakasvatuksessa on perheillä, kulttuuri- ja alakulttuuriryhmillä sekä instituutioista esimerkiksi kirjastoilla, kulttuurilaitoksilla, yrityksillä, nuorisotyön ja vapaa-ajan toimijoilla, järjestöillä, taideyhteisöillä. Eri toimijoiden erilaiset roolit vaikuttavat paikallisen mediakasvatuskentän muotoutumiseen, sen mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin.

Mediakasvatus luo vapaata tilaa toiminnalle, se ylittää rajoja ja muotoutuu tilanteen ja kontekstin mukaan. Mediakasvatukselle ei ole olemassa yhtä oikeaa muottia eikä se tapahdu tyhjiössä. Pikemminkin se rakentuu aina tilanteen mukaan paikallisista lähtökohdista käsin. MIL-kaupunkien kohdallakaan kyse ei ole välttämättä yksinomaan kaupungeista vaan paikallisen ympäristön, toimijoiden erityisyyden, erilaisten vahvuuksien ja yhteistyön korostamisesta.

Miten sinun mielestäsi osaamista, kokemuksia ja uusia ideoita voidaan parhaiten jakaa mediakasvattajien kesken niin paikallisesti, Suomen sisällä kuin kansainvälisestikin?

Lauri Palsa

Projektitutkija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.