Mediakasvatusta on opinnoissa liian vähän tai aivan liian vähän, sanoo valtaosa (71 %) opettajaopiskelijoista. Vain alle puolet (47 %) arvelee tutkintonsa pakollisiin osiin ylipäänsä kuuluvan mediakasvatusta.

”Opettajaksi voi valmistua ilman visuaalisen viestinnän alkeidenkaan hallitsemista. On kummallista, että tämän alueen käsittelyssä vallitsevat sekamelska, käsitteiden ja työtapojen hajonta.” Gunila Ambjörnssonin, Tuula Ikosen ja Kai Vaijärven kommentti on 60-luvulta, mutta se voisi myös olla tuoreesta selvityksestä. Mediakasvatuksen tila opettajankoulutuksessa on yhä pieni ja sirpaleinen, vaikka sitä on jo vuosikymmenet on vaadittu kiireellisesti mukaan opintoihin. Opiskelijat ovat myös keskenään eriarvoisessa asemassa, sillä opintotarjonta vaihtelee rankasti yliopistoittain ja koulutusaloittain.

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys toteutettiin yhteistyössä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n kanssa. Verkkokyselyyn vastasi 448 SOOL:n jäsentä ympäri Suomen. Suurin osa vastaajista opiskeli luokan-, aineen- tai lastentarhanopettajiksi. Mediakasvatuksella tarkoitettiin medialukutaidon eli median tuottamisen ja tulkitsemisen taitojen sekä mediaan liittyvän tietämyksen edistämistä. Median määriteltiin kattavan sekä perinteiset viestimet että uudet digitaaliset mediat.

Opetussuunnitelmat edellyttävät tieto- ja viestintäteknologisten (TVT) taitojen sekä medialukutaidon edistämistä osana kaikkea kasvatusta varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin saakka. Täydennyskoulutuksesta puhutaan paljon enemmän kuin siitä, millaiset lähtökohdat opettajankoulutuksesta saa. Asiaa selvitettiin viimeksi kymmenen vuotta sitten. Tuolloinkin seitsemän kymmenestä opiskelijasta arvioi mediakasvatuksen opinnot riittämättömiksi.

Tuoreen selvityksen perusteella tilanne ei siis ainakaan ole kohentunut. Vaikka yliopistojen opetussuunnitelmissa on media- ja TVT-teemoja, tieto ei näytä siirtyvän opiskelijoille. Mitä pidemmällä opiskelijat olivat opinnoissaan, sitä tyytymättömämpiä he olivat. Onkin mahdollista, että opetusharjoittelujen myötä opiskelijoille valkenee, kuinka paljon tarvetta mediakasvatusosaamiselle olisi työelämässä. Nyt näyttää siltä, että moni opettaja tarvitsee täydennyskoulutusta heti valmistuttuaan.

Myöskään opintojen sisällöt eivät näytä vastaavan odotuksiin. Sisällöistä kysyttiin niiltä opiskelijoilta, joiden mielestä mediakasvatus kuului opintoihin. Tavallisimmat kurssiteemat olivat TVT:n, digitaalisten oppimisympäristöjen ja palvelujen tai pelien käyttö opetus- ja kasvatustyössä. Opiskelijat itse olisivat pitäneet tärkeimpinä informaation haku- ja lukutaitojen opettamista, kriittistä ja tutkivaa asennetta mediaa kohtaan sekä turvallista mediankäyttöä ja riskejä mediakulttuurissa. Vain alle neljännes arvioi teemojen kuuluvan kursseihin. Professorit Sirkku Kotilainen ja Heli Ruokamo ehdottavatkin raporttiin sisältyvässä kommentissaan, että TVT ja muu mediakasvatus tulisi opettaa yhteisopintoina.

Ambjörnsson, Ikonen ja Vaijärvi kuvasivat aikanaan ”pilapiirosmaiseksi” tilannetta, jossa opettajien edellytetään opettavan aihealueita, joihin he eivät itse ole saaneet koulutusta. Viidessäkymmenessä vuodessa vitsi on päässyt jo pahasti väljähtymään. ”Ei kouluteta opettajia eiliseen!” vetoavat selvitysraportissa SOOL:in puheenjohtaja Jesper Lempiäinen ja pääsihteeri Susanna Jokimies, ja peräänkuuluttavat opettajankoulutusta viimein huomioimaan mediakasvatuksen määrällisen ja laadullisen kehittämisen toiveet.

Koko selvityksen sekä lisää kommentteja ja kehittämisehdotuksia löydät täältä.

Saara Salomaa
erityisasiantuntija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Lähde: Ambjörnsson, G., Ikonen T. ja Vaijärvi K. Kulttuuririhkamaa lapsille (Tammi, 1968)

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.