Ođđ lookkâmtääid

Ođđ lookkâmtääid

Ođđ lookkâmtääid -haʹŋǩǩõõzzâst puuʹtʼtum aunnâz Ođđ lookkâmtääid -oouʹdeemprograammâst puuʹtʼtum medialookkâmtääid da programmâʹsttemsilttõõzz aunnâz liâ rajjum staanâd nuʹtt päärnai da nuõri pedagooglaž ǥu tuâjjtuejjeeʹji da tuâjjõhttõõzzi silttõs ouddpeâmmast da oudd- da vuâđđmättʼtõõzzâst.

  • Medialookkâmtääid aunnâz oouʹdee päärnai da nuõri media tuʹlǩǩõõzz da puuʹtʼtem tääidaid da tääidaid tåimmad mediapirrõõzzin. Programmâʹsttemsilttõõzz staanaunnâz oouʹdee programmâʹsttem  jorddmõõžž, tuʹtǩǩeei tuejjeem da puuʹtʼtem tääidaid de tääid fiʹttjed programmõsttum pirrõõzzid da tåimmad tõin.
  • Aunstõõzz raʹvvje uʹčteeʹli pedagooglaž silttõõzz medialookkâmtääidaid da programmâʹsttemsilttõõzz teeʹmi mättʼtõõzzâst. Seämmaääiʹj tõk taʹrjjee tuâjjneävvaid pääiklõʹžže ooudâsviikkmõʹšše da media- da programmâʹsttemtääidai oouʹdummša veeidasvuâllsaž silttõssân.
  • Aunnâz stääʹne väʹlddkååddlaž medialookkâmtääid da programmâʹsttemsilttõõzz kovvõõzzi õnnuvälddmõõžž. Aunstõõzz vuâđđee ouddpeâmmplaan vuâđđaaʹšši de vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz mättʼtemplaan vuâđđaaʹšši meâldlõʹžže pedagogiʹǩǩe.
  • Tobdstõõđ medialookkâmtääid siltteem kovvõõzzid tääiʹben. Tobdstõõđ medialookkâmtääid da programmâʹsttemsilttõõzz kovvõõzzid tääiʹben
Ođđ lookkâmtääid – oouʹdeemprograamm täävtõssân lij raʹvvjed päärnai da nuõri medialookkâmtääidaid, teâtt- da saaǥǥeemteknolooglaž silttõõzz de programmâʹsttemsilttõõzz ouddpeâmmast de vuõss- da vuâđđmättʼtõõzzâst. Ođđ lookkâmtääid liâ pieʹǩǩ mättʼtõs da kulttuurministeria veiddsab Vuõiggâdvuõtt mättjed – oouʹdeemprogramm (2020–2023). Oouʹdeemprograammâst Meerlaž audiovisuaallaž instituutt vaʹsttad medialookkâmtääid da programmâʹsttemsilttõõzz vueʹssceâlaivuõđin da Mättʼtõshalltõs digitaalʼlaž siltteem de teâtt- da saaǥǥeemteknolooglaž siltteem vueʹssceâlaivuõđâst.

Näillä hakuehdoilla ei löytynyt tehtäviä

Näytä kaikki tehtävät